E-Notatka 4 – Egzekucja z wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, innych wierzytelności oraz innych praw majątkowych (Prawnik E-Notatka)

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.

Część druga Ustawy III L z roku 1994 o egzekucji sądowej reguluje kwestie dotyczące egzekucji roszczeń pieniężnych. Rozdział IV części drugiej reguluje kwestie związane z zajęciem pensji i innych wynagrodzeń, rozdział V stosuje się do zajęcia kwot zarządzanych przez instytucje finansowe, rozdział VI obejmuje zajęcie własności ruchomej (e-notatka 4), a rozdział VII obejmuje regulacje dotyczące zajęcia nieruchomości (e-notatka 5).

Podczas egzekucji przestrzegana musi być zasada stopniowości. Wobec tego, jeśli przewiduje się, że roszczenie nie będzie możliwe do wyegzekwowania w stosunkowo krótkim czasie poprzez zajęcie pensji bądź funduszy zarządzanych przez dostawców usług płatniczych, zajęta może zostać każda podlegająca egzekucji własność dłużnika. Zajęta nieruchomość może zostać sprzedana w przypadku, gdy roszczenie nie zostało w pełni pokryte przez inną własność dłużnika lub może zostać zaspokojone po upływie nieproporcjonalnie długiego okresu.

Zajęcie pensji i innych wynagrodzeń

Zajęcie pensji i innych wynagrodzeń, jak również kwot zarządzanych przez instytucje finansowe poprzedzone działaniem o charakterze przymusowym (np. zajęcie ruchomości i nieruchomości).

W odniesieniu do roszczenia pieniężnego, zajęcie pensji i innych wynagrodzeń jest najprostszą, najbardziej umiarkowaną i oszczędną formą zajęcia środków pieniężnych.

Zajęcie dokonywane jest przez komornika sądowego w przypadku, gdy tytułem egzekucyjnym został wydany nakaz przystąpienia do procedury egzekucyjnej. Kolejnym warunkiem jest niespłacenie przez dłużnika swojego długu w ciągu 15 dni od doręczenia tytułu egzekucyjnego. Oprócz zajęcia wynagrodzeń, komornik może również zająć ruchomości oraz nieruchomości dłużnika.

W nakazie zajęcia komornik sądowy powiadamia pracodawcę dłużnika o konieczności wstrzymania wypłacania kwoty wskazanej w tym powiadomieniu oraz do jej przekazania wierzycielowi, bądź złożenia w depozycie komornika sądowego lub na innym rachunku.

1. Zajęcie pensji

Część 58 (1) Ustawy Egzekucyjnej:

Jeśli dłużnik nie spłacił swojego długu podczas czynności wykonywanych przez komornika sądowego na miejscu, bądź w ciągu 15 dni od doręczenia tytułu egzekucyjnego za pośrednictwem poczty, komornik sądowy winien wydać nakaz zajęcia pensji dłużnika (Część 7 (1)).

(2) W nakazie zajęcia komornik sądowy winien powiadomić pracodawcę dłużnika o konieczności wstrzymania wypłacania kwoty wskazanej w tym powiadomieniu oraz — zgodnie z powiadomieniem — do jej przekazania wierzycielowi, bądź w szczególnych przypadkach złożenia na rachunku depozytowym komornika sądowego lub na innym wyznaczonym rachunku.

(3) Komornik sądowy obowiązany jest do przesłania kopii nakazu zajęcia pracodawcy oraz stronom.

(4) Nakaz zajęcia dotyczący ściągnięcia wynagrodzenia winien zostać wydany w ciągu 3 dni po upłynięciu ostatecznego terminu bądź terminu określonego w Ustępie (1).

Część 59: W przypadku zmiany pracodawcy dłużnika nakaz zajęcia winien zostać utrzymany w mocy bez konieczności dostarczania nowego nakazu zajęcia pensji dłużnika od nowego pracodawcy.

Komornik sądowy posługuje się standardowymi formularzami nakazów zajęcia. Nakaz zajęcia winien zostać ustanowiony w sposób umożliwiający ustalenie nazwy sądu wydającego decyzję, numeru sprawy oraz treści ostatecznej decyzji, tytułu prawnego oraz kwoty roszczenia, nazwiska i adresu zamieszkania dłużnika, jak również wszelkich innych danych potrzebnych do jego identyfikacji, danych komornika sądowego, nazwy i siedziby pracodawcy wraz z uwzględnieniem procentu wynagrodzenia, które musi zostać wstrzymane względem roszczenia.

Podstawę do wstrzymania stanowi wartość pensji netto. Ogólnie rzecz biorąc z pensji, ubezpieczenia zdrowotnego bądź innych wynagrodzeń (zasiłek chorobowy, renta/emerytura) miesięcznie nie może zostać wstrzymane więcej niż 33 procent lub w wyjątkowych przypadkach nie więcej niż 50 procent.

Część pensji bądź wynagrodzenia wypłacana każdego miesiąca, która odpowiada najniższej kwocie minimalnej emerytury jest zwolniona z zajęcia (w 2009 roku kwota ta była równa 28500 forintów).

Ta tak zwana minimalna kwota zwolnienia nie ma zastosowania w przypadkach egzekucji, w których chodzi o alimenty płacone na rzecz dziecka bądź koszty związane z jego narodzinami.

2. Zajęcie rent/emerytur

Jeśli chodzi o wstrzymanie wypłaty rent/emerytur, część 67 Ustawy egzekucyjnej stanowi:

Część 67 (1) Wstrzymane może zostać nie więcej niż 33 procent emerytury społecznej, wynagrodzenia przed osiągnięciem określonego wieku, wynagrodzenia służbowego, renty dożywotniej tancerza baletowego, tymczasowej renty górniczej (od tego miejsca łącznie jako „renta”).

(2) Potrącenie nie więcej niż 50 procent może zostać dokonane z wypłat renty w przypadku następujących roszczeń:

a) alimentów płaconych na rzecz dziecka,

b) renty otrzymywanej bez uprawnienia.

3. Zajęcie świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego dostarczanych w formie pieniężnej

Część 68 Możliwe jest wstrzymanie nie więcej niż 33 procent odszkodowania otrzymywanego z tytułu wypadku, zasiłku chorobowego z tytułu wypadku, zasiłku chorobowego, dodatku wychowawczego oraz zasiłku macierzyńskiego oraz świadczeń względem następujących roszczeń:

a) alimentów płaconych na rzecz dziecka,

b) świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego otrzymywanych bez uprawnienia.

4. Zajęcie różnych świadczeń związanych z opieką nad dzieckiem

Część 69 (1) Możliwe jest wstrzymanie nie więcej niż 33 procent świadczeń związanych z opieką nad dzieckiem oraz z świadczeń z okresu przeznaczonego na wychowanie dziecka, w celu odzyskania tego typu świadczeń oraz zasiłku macierzyńskiego otrzymywanych bez uprawnienia.

(2) Możliwe jest wstrzymanie nie więcej niż 33 procent zasiłku rodzinnego, w celu odzyskania wszystkich tego typu świadczeń oraz zasiłku macierzyńskiego otrzymywanych bez uprawnienia.

5. Wynagrodzenia zwolnione

Część 74 Poniższe punkty należy wykluczyć z zajęcia:

a) państwowe zasiłki socjalne, zasiłki dla weteranów wojennych oraz inne dożywotnie renty wypłacane zgodnie z Ustawą o odszkodowaniach dla ofiar prześladowań politycznych;

b) tymczasową pomoc, która obejmuje otrzymywanie pomocy celowej, pomoc socjalną ustanowioną na podstawie ubiegania się o zasiłek dla osób w wieku produkcyjnym, rentę dla osób starszych, uzupełniający zasiłek dochodowy dla osoby niezatrudnionej oraz dodatek pielęgnacyjny;

c) zasiłek macierzyński,

d) rentę inwalidzką oraz świadczenia dla osób niewidomych,

e) świadczenia dla pracowników z pewnym stopniem niepełnosprawności oraz pracowników z problemami zdrowotnymi, (tymczasowych dodatków do pensji, dodatków do przychodów, tymczasowych dodatków do przychodów, regularnych świadczeń socjalnych, pomocy tymczasowej, świadczeń związanych z uszczerbkiem na zdrowiu wypłacanych górnikom),

f) płatności w ramach wsparcia zaleconego prawem obejmujące zasądzone alimenty oraz wsparcie pieniężne mające na celu ochronę dziecka zgodnie z Ustawą o Ochronie i Opiece nad Dziećmi,

g) świadczenia opiekuńcze wypłacane rodzicom zastępczym zapewniające wsparcie dzieciom znajdującym się pod opieką państwa,

h) stypendium, z wykluczeniem stypendiów naukowych programów szkoleniowych wypłacanych w formie pensji (Paragraf d) części 66),

i) zwroty kosztów związanych z podróżami służbowymi, delegacjami zagranicznymi oraz dojazdami do pracy,

j) opłaty w celu pokrycia określonych wydatków,

k)-m)

n) pomoc dla niepełnosprawnych.

Zajęcie kwot zarządzanych przez instytucje finansowe

Fundusze dłużnika zarządzane przez instytucje finansowe mogą zostać zajęte poprzez nakaz sądowy bądź komorniczy nakaz wykonania przelewu.

Zgodnie z Ustawą egzekucyjną zajęte mogą zostać wszelkie ruchomości i nieruchomości należące do dłużnika. W ramach tego ustawa skupia się zwłaszcza na sumach należnych dłużnikowi, ponieważ roszczenia pieniężne należy w toku egzekucji odbierać w pierwszej kolejności z funduszy zarządzanych przez instytucje finansowe, dostępnych dłużnikowi, lub z wynagrodzenia dłużnika. Każda inna własność dłużnika może zostać zajęta tylko w przypadku, gdy powyższe czynności okażą się nieskuteczne (por. zasada stosowania egzekucji stopniowej oraz proporcjonalnej).

Część 79/A Ustawy egzekucyjnej

(1) Fundusze zarządzane przez dostawców usług płatniczych i należne dłużnikowi mogą być przedmiotem zajęcia bez ograniczeń, z wyjątkiem funduszy osób fizycznych, które mają zostać zajęte zgodnie z ustępami (2) i (3).

(2) Część przekraczająca czterokrotnie kwotę minimalnej renty osób w podeszłym wieku, funduszy zarządzanych przez dostawców usług płatniczych oraz należnych osobom fizycznym może podlegać zajęciu bez ograniczeń; w przypadku kwot znajdujących się poniżej tego progu, przedmiotem zajęcia może być 50 procent sumy między wartościami minimalnej renty starczej, a czterokrotnością minimalnej renty starczej.

(3) W przypadku funduszy zarządzanych przez dostawców usług płatniczych należnych osobom fizycznym, część do wysokości kwoty minimalnej renty starczej winna zostać wyłączona z zajęcia. Jeśli przedmiotem egzekucji są alimenty na rzecz dziecka lub koszty związanych z jego narodzinami, zajęciu może także podlegać połowa wyżej określonej kwoty.

Jeśli kwoty znajdujące się na rachunku płatniczym wskazanym w nakazie przelewu lub nakazie wydanym przez komornika sądowego są niewystarczające do pokrycia kwoty roszczenia czy to całej, czy też w części, dostawca usług płatniczych winien rozciągnąć egzekucję na inne kwoty należne dłużnikowi i zarządzane przez dostawcę usług płatniczych na podstawie jakiejkolwiek umowy dot. rachunku płatniczego, umowy depozytowej, a także lokat.

Niezależnie od waluty określonej w postanowieniu organu nakładającego egzekucję, nakaz ten musi zostać zrealizowany w forintach, według kursu kupna waluty stosowanego przez dostawcę usług płatniczych obowiązującego w dniu rozstrzygnięcia.

Kwoty znajdujące się na rachunku, który znajduje się w rękach kilku posiadaczy rachunków u dostawcy usług płatniczych, mogą podlegać nieograniczonemu zajęciu względem roszczeń w stosunku do któregokolwiek posiadacza rachunku.

Komornik sądowy obowiązany jest do bezzwłocznego ogłoszenia nakazu zajęcia posiadaczowi rachunku, który nie jest dłużnikiem, korzystając z adresu korespondencyjnego otrzymanego od dostawcy usług płatniczych.

1. Polecenie przelewu

Część 80 Ustawy egzekucyjnej

(1) Na wniosek wierzyciela sąd właściwy dla wydawania potwierdzenia egzekucji lub klauzuli egzekucji, w celu zajęcia środków pieniężnych ujętych w roszczeniu, wydaje polecenie przelewu, by zająć fundusze dłużnika zarządzane przez dostawcę usług płatniczych, łącznie z kwotami zarządzanymi na rachunkach, z których nie są przeprowadzane żadne transakcje.

(2) W poleceniu przelewu sąd pouczy dostawcę usług płatniczych o tym, gdzie kwoty należące do dłużnika zostaną mają zostać przekazane w celu spłacenia kwoty roszczenia wskazanej w powiadomieniu skierowanym do wierzyciela, lub zleci transfer takiej kwoty na rachunek płatniczy wskazany przez wierzyciela.

2. Czynności podejmowane przez komornika sądowego mające na celu zajęcie kwot zarządzanych przez dostawcę usług płatniczych

Komornik przystąpi do zajęcia kwot należących do dłużnika zarządzanych przez dostawcę usług płatniczych łącznie z rachunkami, z których nie były dokonywane żadne transakcje poprzez wydanie oficjalnego polecenia przelewu na rachunek depozytowy komornika sądowego.

Dostawca usług płatniczych dłużnika winien postępować zgodnie z instrukcjami komornika sądowego i z dostępnych funduszy przekazać kwotę wskazaną w powiadomieniu na rachunek depozytowy komornika sądowego.

W przypadku, gdy dostawca usług płatniczych nie zarządza żadnymi dostępnymi dla dłużnika kwotami w forintach, nakaz może również bezpośrednio stosować się do kwot utrzymywanych w obcych walutach.

Jeśli nakaz egzekucji zawiera szczegóły dotyczące bieżącego rachunku dłużnika, lub jeśli kwoty znajdujące się na jego rachunku bieżącym mogą być przedmiotem zajęcia, a szczegóły dotyczące bieżącego rachunku są w inny sposób dostępne, komornik sądowy w ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania nakazu egzekucyjnego winien wydać nakaz egzekucji oraz za pośrednictwem poczty dostarczyć nakaz egzekucyjny w ciągu pięciu dni roboczych. O ile wszystkie inne wymogi dotyczące zapłaty zostały spełnione, kwoty w ten sposób odzyskane mogą zostać wypłacone po 15 dniach od daty doręczenia nakazu egzekucyjnego.

3. Zajęcie wkładów oszczędnościowych

Zgodnie z Częścią 83 Ustawy egzekucyjnej depozyty oraz wkłady oszczędnościowe ulokowane w instytucjach finansowych, a także książeczki oszczędnościowe bądź inne wydane dokumenty potwierdzające istnienie takiego rachunku mogą podlegać nieograniczonemu zajęciu z uwzględnieniem wyjątków ujętych w Częściach 79/A do 79/D.