E-Notatka 5 – Egzekucja z nieruchomości (Obywatel E-Notatka)

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.

NIERUCHOMOśCI PODLEGAJąCE EGZEKUCJI

Artykuł 1560 kodeksu sądowego mówi o tym w następujący sposób:

"Wierzyciel ma prawo ubiegać się o wywłaszczenie:

1° majątku nieruchomego i jego przynależności uznawanych za nieruchome, należących do jego dłużnika;

2° praw użytkowania, prawa emfiteuzy i powierzchni należącej do dłużnika, dotyczących majątku tego samego rodzaju."

1. Majątek nieruchomy lub majątek uznawany za majątek nieruchomy

Artykuł 517 kodeksu cywilnego stanowi to co następuje:

"Majątek jest nieruchomy albo ze względu na swój rodzaj albo ze względu na swoje przeznaczenie lub też ze względu na rzecz, do której przynależy."

2. Należące do dłużnika

Do wniosku o wszczęcie egzekucji powinien również zostać dołączony wyciąg ze spisu nieruchomości, który zawierałby wszelkie informacje dotyczące majątku nieruchomego i służyłby dłużnikowi jako poświadczenie własności.

ZAJęCIE ZABEZPIECZAJąCE

1. Warunki

Wierzytelność musi być pewna, ściśle określona i wymagalna

Każdy wierzyciel, któremu przysługuje wierzytelność pewna, ściśle określona i wymagalna może wystąpić z roszczeniem o zajęcie zabezpieczające majątku ruchomego należącego do jego dłużnika, w przypadku gdy stwierdzono niewypłacalność dłużnika.

śCIśLE OKREśLONA:

Jeżeli postanowienie sądu zagranicznego zastosowało się do tych wymagań, nawet jeśli nie zawiera ono exequatur, może ono również służyć jako podstawa do przystąpienia do zajęcia zabezpieczającego.

Musi istnieć pewna nagła potrzeba

Artykuł 1413 kodeksu sądowego stanowi to co następuje:

"Każdy wierzyciel ma prawo, w przypadkach, które wymagają szybkiej reakcji, zwrócić się do sędziego z wnioskiem o zajęcie tytułem zabezpieczenia majątku, który może być przedmiotem egzekucji, a który należy do dłużnika."

2. Procedura

żaden wyrok w sprawie merytorycznej nie jest dostępny

Wniosek

Jednakże, artykuł 1430 kodeksu sądowego przewiduje kilka innych szczególnych wzmianek, które powinny znaleźć się w przypadku zajęcia zabezpieczającego majątku nieruchomego:

"Wniosek mający na celu uruchomienie zajęcia zabezpieczającego nieruchomości zawiera, poza wzmiankami przewidzianymi w artykule 1026, następujące informacje:

1° o tytule, przyczynach, wysokości lub oszacowanej wartości posiadanej wierzytelności;

2° dobrach, na których powinno zostać przeprowadzone zajęcie;

3° nazwisko, imiona i miejsce zamieszkania dłużnika.

Do wniosku należy załączyć:

1° wyciąg ze spisu nieruchomości dotyczący majątku, który powinien być przedmiotem zajęcia;

2° zaświadczenie od kierownika urzędu hipotecznego zawierające, w danym wypadku, wszelkie istniejące zapisy i wszelkie wpisane nakazy i zajęcia dotyczące wspomnianego majątku."

Wyrok w sprawie merytorycznej jest dostępny

Wszelki wydany wyrok jest równoznaczny z wydaniem zezwolenia na przystąpienie do zajęcia zabezpieczającego, zgodnie z określonymi w nim zasądzeniami i to niezależnie od zatwierdzenia tymczasowego wykonania przymusowego, z wyjątkiem, gdy sędzia merytoryczny formalnie wyłączył tą możliwość lub gdy został przyznany okres zawieszenia płatności.

żaden nakaz nie musi zostać doręczony

Artykuł 1432 kodeksu sądowego stanowi to co następuje:

"Zajęcie zabezpieczające majątku nieruchomego nie musi być poprzedzone żadnym nakazem.

Jest ono wykonywane na podstawie pisma od komornika sądowego doręczanego dłużnikowi i zawierającego, pod karą nieważności, to co następuje:

1° kopię wniosku i postanowienia zezwalającego na wykonanie zajęcia lub, jeżeli nie został on wcześniej doręczony, wyroku, który zgodnie z artykułem 1414 ma charakter zezwolenia;

2° wskazanie danych identyfikacyjnych dłużnika poprzez umieszczenie jego nazwiska, imion, zawodu, miejsca zamieszkania, miejsca i daty urodzenia;

3° dokładne określenie majątku, który jest przedmiotem zajęcia zgodnie z artykułem 1568;

4° wyciąg ze spisu nieruchomości."

Należy wpisać niniejsze zajęcie w ciągu miesiąca licząc od dnia wydania postanowienia przez sędziego uprawnionego do orzekania w sprawie procedury o zajęcie. Jeżeli ten wpis nie zostanie dokonany, postanowienie będzie uznawane za nieważne i niebyłe, a zajęcie zabezpieczające zostanie anulowane.

Pod uwagę bierze się datę, w której pismo sądowe zawiadamiające o dokonaniu zajęcia zostało okazane w urzędzie hipotecznym. Kierownik urzędu hipotecznego musi wpisać zajęcie w ciągu ośmiu dni, pod karą nieważności.

Przedłużenie ważności

Wierzyciel, który dostarczy dowód, iż jego zajęcie powinno zostać zachowane, musi zgłosić się z wnioskiem o przedłużenie jego okresu ważności co najmniej 15 dni przed upłynięciem terminu ważności. Ten termin 15 dni jest wymagalnym terminem na złożenie wniosku.

Artykuł 1439 kodeksu sądowego stanowi to co następuje :

"Postanowienie jest doręczane dłużnikowi. Zostaje uznane za niebyłe, jeżeli nie wnioskowano o przedłużenie wpisu przed upłynięciem terminu ważności wcześniejszego zajęcia.

Przedłużenie wpisu jest możliwe po okazaniu kierownikowi urzędu wniosku sporządzonego w dwóch egzemplarzach, z dokładnym wskazaniem wpisu, który powinien być przedłużony, do wniosku należy załączyć wypis postanowienia i pisma sądowego zawiadamiającego o wydanym postanowieniu, bez naruszenia zastosowania artykułu 90 ustęp 2 ustawy z dnia 16 grudnia 1851 roku, jeżeli istnieje taka potrzeba."

ZAJęCIE EGZEKUCYJNE

1. Kilka szczególnych przypadków

Współwłasność

Artykuł 1561 kodeksu sądowego:

"Jednakże, część wspólna dłużnika nie może zostać poddana egzekucji przez jego osobistych dłużników przed dokonaniem podziału lub przeprowadzeniem licytacji, o co mogą się ubiegać lub w których mogą brać udział, z zastrzeżeniem umowy współwłasności zawartej przed wniesieniem wniosku o przeprowadzenie podziału lub przed aktem ustanawiającym hipotekę.

W przypadku licytacji, niezależnie kim jest nabywca, inny niż współlicytujący, którego część wspólna została obciążona hipoteką, prawo wierzyciela hipotecznego przechodzi na część należącą do dłużnika, mającą formę ceny.

W przypadku podziału wraz z zapłaceniem różnicy wartości, kwoty, które współuczestniczący w podziale jest zobowiązany zapłacić, zostają przeznaczone na spłacenie wierzytelności uprzywilejowanych lub hipotecznych, które utraciłyby ten charakter, i to według przysługującej kategorii, którą miałyby te wierzytelności w chwili podziału."

Współmałżonkowie

Zgodnie z artykułem 1562 kodeksu sądowego, można się ubiegać o wywłaszczenie majątku nieruchomego należącego do wspólnego majątku względem dłużnika i jego współmałżonka celem spłaty długu, który jest wspólny dla dwojga małżonków lub który stanowi dług własny obciążający majątek wspólny.

2. Procedura

Z zastosowaniem artykułu 59 §1 ustawy o kredycie hipotecznym (la loi sur le crédit hypothécaire: LCH), pożyczkodawca, który posiada wyrok lub inny akt urzędowy i który chciałby skorzystać z środka w postaci egzekucji przymusowej lub zajęcia, musi najpierw spróbować rozwiązać spór w sposób polubowny. To wierzyciel powinien być inicjatorem zawarcia ugody, zanim zostanie doręczony jakikolwiek nakaz.

Doręczenie nakazu

Przeciwnie do przepisów procedury sądowej stosowanych w zakresie zajęcia zabezpieczającego majątku nieruchomego, nakaz płatniczy powinien zostać doręczony przed przystąpieniem do zajęcia egzekucyjnego.

Artykuł 1564 kodeksu sądowego określa jakie wzmianki powinny znaleźć się obowiązkowo na tym nakazie:

 • odpis całkowity tytułu, pod warunkiem, że został doręczony dłużnikowi;
 • wybór właściwości sądu w okręgu, w którym urzęduje sędzia wyznaczony do rozpoznania postępowania egzekucyjnego;
 • informacja, że w przypadku braku płatności, zostanie uruchomiona procedura egzekucyjna z nieruchomości;
 • nazwisko, imiona, zawód, miejsce zamieszkania, miejsce i data urodzenia dłużnika;
 • wskazanie podstawy z artykułu 43 kodeksu sądowego;
 • informacja, że dłużnik może przekazać sędziemu polubowną ofertę kupna jego nieruchomości w okresie ośmiu dni licząc od dnia doręczenia pisma sądowego zawiadamiającego o dokonaniu zajęcia.

Zgodnie z artykułem 1567 kodeksu sądowego, nakaz zachowuje ważność w okresie sześciu miesięcy, to znaczy, że po sześciu miesiącach po nakazie musi zostać wydane pismo sądowe zawiadamiające o dokonaniu zajęcia. Jeżeli ten termin zostanie przekroczony, nakaz automatycznie traci swoją moc.

Przedłużenie terminu płatności

Artykuł 1334 kodeksu sądowego stanowi to co następuje:

"Jeżeli egzekucja lub zajęcie odbyły się na mocy aktu urzędowego innego niż wyrok, wniosek o przedłużenie terminu przewidziany w artykule 1244 kodeksu cywilnego musi zostać złożony, pod karą utraty ważności, w terminie piętnastu dni licząc od wydania nakazu lub w przypadku braku nakazu, licząc od dnia wydania pierwszego aktu zawiadamiającego o zajęciu doręczonego dłużnikowi."

Prawo do złożenia wniosku o przedłużenie terminu płatności wynika z porządku publicznego i nie może zostać wyłączone. Jednakże, dłużnik musi znajdować się w trudnej sytuacji i działać w dobrej wierze.

Zajęcie

Zajęcie powinno zostać zarządzone w terminie sześciu miesięcy, ale wyłącznie (pod karą nieważności) po upływie terminu piętnastu dni licząc od doręczenia pisma sądowego zawiadamiającego o nakazie.

Nakaz płatniczy może zostać ponownie doręczony po upływie sześciu miesięcy.

Zgodnie z artykułem 1568 kodeksu sądowego, pismo sądowe zawiadamiające o dokonaniu zajęcia powinno zawierać następujące wzmianki:

 • powołanie tytułu egzekucyjnego;
 • opis nieruchomości będących przedmiotem zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w artykule 144 ustawy hipotecznej;
 • wskazanie sędziego, który będzie rozstrzygał w sprawie wniosku;
 • wskazanie posiadanej przez dłużnika możliwości przekazania, w terminie ośmiu dni, polubownej oferty zakupu jego nieruchomości;
 • dane identyfikacyjne strony, której dotyczy zajęcie.

Zajęcie nie pociąga za sobą w żadnym wypadku przeniesienia praw własności i jedynie uprawnia wierzyciela do sprzedaży dobra. W rzeczywistości, prawo własności przyjmuje całkiem nowe znaczenie dla dłużnika. W istocie, nie może on ani obciążyć hipoteką ani zbyć nieruchomości i powinien działać w interesie wierzycieli.

Sprzeciw

Dłużnik może wezwać wierzyciela do sądu rozpatrującego w sprawie procedury zajęcia z powodu nieprawidłowości zajęcia lub wadliwości tytułu.

Wniosek i postanowienie o wyznaczeniu notariusza

Zgodnie z artykułem 1580 kodeksu sądowego, wierzyciel może w terminie jednego miesiąca, po wpisaniu zajęcia, złożyć wniosek do sądu, o wyznaczenie notariusza, który będzie odpowiedzialny za przetarg publiczny lub polubowną sprzedaż zajętych dóbr.

Ponadto, wniosek zawiera:

 • oryginał pisma sądowego zawiadamiającego o wydaniu nakazu;
 • oryginał pisma sądowego zawiadamiającego o zajęciu;
 • tytuł egzekucyjny;
 • wyciągi ze spisu nieruchomości;
 • ewentualne pełnomocnictwo do przeprowadzenia polubownej sprzedaży.

Postanowienie, które wynika z artykułu 1580 kodeksu sądowego może być przedmiotem odwołania zgłoszonego przez wnioskodawcę lub na sprzeciw wniesiony przez osobę, której zajęcie dotyczy. W przypadku tych dwóch odwołań, stosuje się termin jednego miesiąca licząc od dnia doręczenia.

Mimo, iż doręczenie postanowienia nie jest ustawowym obowiązkiem, postanowienie może zostać doręczone osobie, której zajęcie dotyczy w prostym celu, aby mógł zacząć biec termin dla sprzeciwu osoby trzeciej od wyroku naruszającego jej interesy. Sprzeciw nie wywołuje w żadnym wypadku skutku zawieszającego.

Sprzedaż polubowna

Na wniosek osoby, której zajęcie dotyczy

Dłużnik zostaje poinformowany, zarówno w piśmie sądowym zawiadamiającym o wydaniu nakazu, jak i w piśmie sądowym zawiadamiającym o dokonaniu zajęcia, o fakcie, iż jest on również uprawniony do polubownego sprzedania nieruchomości.

Na wniosek wierzyciela, który dokonuje zajęcia

Wierzyciel zajmujący dobra również może zgłosić wniosek o przeprowadzenie polubownej sprzedaży, zgodnie z artykułem 1580ter kodeksu sądowego.

Przetarg publiczny

Warunki sprzedaży

Jeżeli nieruchomość nie zostanie sprzedana polubownie albo, jeżeli sędzia uprawniony do orzekania w postępowaniu o zajęcie sprzeciwi się jej, należy ustalić wówczas ogólne warunki sprzedaży, które określiłyby ramy prawne dla kolejnych czynności.

Te warunki określą stosunki prawne łączące osobę, której dotyczy zajęcie, wierzycieli i nabywcę.

Dłużnik i wierzyciele, którzy dbają o jawność ksiąg hipotecznych w zakresie nakazu lub doręczonego zajęcia zabezpieczającego są wzywani pismem sądowym doręczanym przez komornika sądowego, co najmniej miesiąc przed sprzedażą, do zapoznania się z warunkami sprzedaży i do wzięcia udziału w przetargu.

Sprzedaż

Data sprzedaży powinna przypadać w terminie sześciu miesięcy licząc od dnia wydania postanowienia o ustanowieniu notariusza, pod karą nieważności. Jeżeli ten termin nie zostanie zachowany, zostanie ustanowiony inny notariusz.

Notariusz sporządza protokół z przetargu, który zostaje przekazany nabywcy wraz z warunkami sprzedaży. Wyciąg z umowy przetargowej musi zostać doręczony osobie, której zajęcie dotyczy najpóźniej w terminie piętnastu dni licząc od upłynięcia terminu wniesienia płatności (ten termin jest zawarty w warunkach sprzedaży).