E-fiche 3 – De beslagen op lichamelijke roerende goederen (Professionnal E-blad)

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.

Het tweede deel van de Wet L III van 1994 betreffende de gerechtelijke tenuitvoerlegging definieert de regels die van toepassing zijn op de schuldvorderingen van geldelijke aard. Hoofdstuk IV van dit tweede deel handelt over het beslag onder derden op het loon en andere emolumenten. Hoofdstuk V handelt over het beslag op bedragen beheerd door financiële instellingen. Hoofdstuk VI handelt over het beslag op roerende goederen (fiche 4). Hoofdstuk VII gaat over het beslag op onroerende goederen (fiche 5).

Men dient op te merken dat het graduatiebeginsel gerespecteerd dient te worden bij de toepassing van een maatregel inzake gedwongen tenuitvoerlegging. Op die manier zal, indien men kan verwachten dat een schuldvordering niet binnen een voldoende korte termijn zal kunnen worden terugbetaald door middel van een beslag op loon of op de bedragen beheerd door financiële instellingen, elk beslagbaar goed toebehorend aan de schuldenaar in beslag kunnen worden genomen.

In overeenstemming met de Wet betreffende de gerechtelijke tenuitvoerlegging, kunnen alle roerende en onroerende goederen van de schuldenaar in beslag worden genomen. Er dient echter bijzondere aandacht te worden besteed aan de geldsommen verschuldigd aan de schuldenaar, in de mate waarin de geldelijke vorderingen in de eerste plaats moeten worden terugbetaald door middel van maatregelen inzake gedwongen tenuitvoerlegging die betrekking hebben op de gelden beheerd door financiële instellingen en ter beschikking gesteld van de schuldenaar, of op de lonen van de schuldenaar. De goederen van de schuldenaar kunnen immers enkel in beslag worden genomen indien de voormelde bedragen niet volstaan om de schuldvordering terug te betalen.

In dit e-blad :

Beslag onder derden op loon en andere emolumenten

Het beslag onder derden op loon en andere emolumenten, alsook op de bedragen toegekend door financiële instellingen, gaat vooraf aan de strengere maatregelen inzake gedwongen tenuitvoerlegging die kunnen worden toegepast (zoals bijvoorbeeld het beslag op roerende en onroerende goederen).

Voor de terugbetaling van geldelijke vorderingen, vormt het beslag op loon en andere emolumenten de meest eenvoudige, de meest redelijke en de meest voordelige procedure die kan worden toegepast.

Er wordt een beslag onder derden uitgegeven door de deurwaarder zodra een procedure van tenuitvoerlegging reeds werd ingesteld door de uitgifte van de executoriale titel en zodra de schuldenaar zijn schuld niet betaald heeft binnen een termijn van 15 dagen vanaf de aanzegging van de executoriale titel.

In de executoriale titel stelt de deurwaarder de werkgever van de schuldenaar op de hoogte van de noodzaak om het vermelde bedrag af te houden en om dit bedrag aan de beslaglegger te betalen, of om dit over te schrijven op de geblokkeerde derdenrekening van de deurwaarder of op elke andere rekening die hem zou kunnen worden meegedeeld.

1. Het beslag op loon

Artikel 58 van de Wet betreffende de gerechtelijke tenuitvoerlegging :

(1) In het geval waarin de schuldenaar zijn verbintenis om zijn schuld terug te betalen niet zou naleven bij de tussenkomst van de deurwaarder of binnen een termijn van 15 dagen vanaf de aanzegging van de executoriale titel per post, dan kan de deurwaarder een bevel tot inhouding (beslag onder derden) uitgeven op de lonen van de schuldenaar (Artikel 7 (1)).

(2) In de executoriale titel stelt de deurwaarder de werkgever van de schuldenaar op de hoogte van de noodzaak om het vermelde bedrag af te houden en - in overeenstemming met de aanzegging - om dit bedrag aan de beslaglegger te betalen of, in bepaalde bijzondere gevallen, om dit over te schrijven op de geblokkeerde derdenrekening van de deurwaarder of op elke andere rekening die hem zou kunnen worden meegedeeld.

(3) De deurwaarder moet een kopie van de executoriale titel meedelen aan de werkgever en aan de betrokken partijen.

(4) Er moet een executoriale titel voor de toekenning van bijstand worden uitgeschreven binnen de 3 dagen na het verstrijken van de in alinea (1) gespecificeerde termijn.

Artikel 59 : In het geval waarin de schuldenaar van werkgever zou veranderen, blijft de executoriale titel geldig zonder dat het nodig is om een nieuwe executoriale titel uit te schrijven om beslag te leggen op de lonen die de schuldenaar van zijn nieuwe werkgever ontvangt.

De deurwaarders gebruiken vooraf opgestelde formulieren om de executoriale titels op te stellen. De executoriale titel moet het mogelijk maken om duidelijk de naam van de rechtbank die de beslissing heeft bevolen te identificeren, het dossiernummer en de exacte inhoud van de definitieve beslissing, het voorwerp en het bedrag van de schuldvordering, de naam en het adres van de schuldenaar, en alle andere informatie die noodzakelijk is voor zijn identificatie, de gegevens van de gerechtsdeurwaarder, de naam en de maatschappelijke zetel van de werkgever, evenals het percentage van het loon dat in beslag genomen dient te worden voor de terugbetaling van de schuldvordering.

Het beslag wordt berekend op basis van het nettoloon. Over het algemeen kan een maximum van 33 procent - of, in bepaalde gevallen, 50 procent - maandelijks worden afgehouden op de lonen, uitkeringen van de gezondheidsverzekering en andere emolumenten (ziekte-uitkeringen, pensioen).

Het deel van het maandelijks betaalde loon of van de maandelijks betaalde bezoldiging, dat overeenstemt met het minimumbedrag van het minimumpensioen, kan niet in beslag worden genomen (in 2009 was dit bedrag gelijk aan 28 500 HUF).

Dit zogenaamd " onbeslagbare " minimumbedrag kan echter in beslag worden genomen voor de terugbetaling van onderhoudsuitkeringen of geboortekosten.

2. Het beslag op de pensioenuitkeringen

Artikel 67 (1) Er kan een maximum van 33 procent van het pensioen van de sociale zekerheid, van de vervroegde pensioenuitkeringen, van de privépensioenuitkeringen, van de lijfrente toegekend aan balletdansers of aan mijnwerkers (hierna gezamenlijk het " pensioen ") van een schuldenaar in beslag worden genomen.

(2) Een beslag van maximum 50 procent kan worden toegepast op de pensioenuitbetalingen voor de volgende schuldvorderingen :

 • a) onderhoudsuitkering,
 • b) te veel geïnd pensioen.

3. Het beslag op de geldelijke uitkeringen van de gezondheidsverzekering

Artikel 68 Er kan een maximum van 33 procent in beslag worden genomen op de vergoedingen ontvangen in geval van ongeval, het betaald verlof in geval van ongeval, het betaald verlof, het moederschapsverlof, evenals de toelagen en andere moederschapsuitkeringen, voor de volgende schuldvorderingen :

a) onderhoudsuitkering,

b) te veel geïnd bedrag van de gezondheidsverzekering.

4. Het beslag op de verschillende uitkeringen inzake moederschapsverlof

Artikel 69 Er kan een maximum van 33 procent in beslag worden genomen op de kinderbijslagen en de moederschapsuitkeringen teneinde de te veel geïnde gedeelten van deze uitkeringen, of van andere moederschapsuitkeringen terug te betalen.

(2) Er kan een maximum van 33 procent in beslag worden genomen op de kinderbijslagen teneinde de te veel geïnde gedeelten van deze uitkeringen en van de moederschapsuitkeringen terug te betalen.

5. De onbeslagbare inkomsten

Artikel 74 De volgende inkomsten kunnen niet in beslag worden genomen:

a) de sociale uitkeringen, de pensioenen van oud-strijders, evenals de lijfrente toegekend in overeenstemming met de Loi relative à la compensation aux victimes de persécutions politiques (wet betreffende de vergoeding aan de slachtoffers van politieke vervolgingen);

b) de tijdelijke bijstand, met inbegrip van de bijstand ontvangen in het kader van een bijzondere situatie, de sociale bijstand toegekend in het kader van de uitkeringen aan personen in de werkende leeftijd, de uitkeringen aan bejaarde personen, werkloosheidsuitkeringen, en uitkeringen van de gezondheidsverzekering;

c) de moederschapsuitkeringen;

d) de invaliditeitsuitkeringen en de uitkeringen aan blinde personen;

e) de uitkeringen betaald aan werknemers die zich in gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bevinden en aan mindervalide werknemers (loonsupplementen, tijdelijke loonsupplementen, verhogingen van inkomen, tijdelijke verhogingen van inkomen, permanente sociale uitkeringen, tijdelijke steun, uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid betaald aan mijnwerkers);

f) de door de wet voorgeschreven bijstandsuitkeringen, met inbegrip van de onderhoudsuitkeringen voortvloeiend uit een gerechtelijke beslissing, en de financiële bijstand voor de bescherming van het kind betaald in het kader van de Loi sur la protection et la garde de l'enfant (wet op de bescherming van en de voogdij over het kind);

g) de sociale uitkeringen betaald aan pleeggezinnen voor de voogdij over oorlogsweeskinderen ;

h) de studiebeurzen, met uitzondering van de beurzen voor wetenschappelijk onderzoek betaald onder de vorm van salaris (cfr. subalinea d) van Artikel 66) ;

i) de terugbetalingen van verplaatsingskosten, van opdrachten in het buitenland en van overplaatsing ;

j) de betalingen bedoeld om bepaalde uitgaven te dekken ;

k)-m)

n) de bijstand toegekend aan invalide personen.

Beslag op bedragen beheerd door financiële instellingen

Het geld van de schuldenaar dat beheerd wordt door financiële instellingen kan in beslag worden genomen door middel van een gerechtelijke overboekingsopdracht, of een officiële overboekingsopdracht uitgeschreven door de gerechtsdeurwaarder.

Artikel 79/A van de Wet betreffende de gerechtelijke tenuitvoerlegging

(1) De geldsommen die beheerd worden door betalingsdienstaanbieders en die verschuldigd zijn aan de schuldenaar kunnen zonder beperking in beslag worden genomen, met uitzondering van de sommen toebehorend aan natuurlijke personen die in beslag moeten worden genomen in overeenstemming met de alinea's (2) en (3).

(2) Op de geldsommen beheerd door betalingsdienstaanbieders en verschuldigd aan natuurlijke personen, kan het gedeelte dat het viervoud van het bedrag van het minimumpensioen overschrijdt zonder beperking in beslag worden genomen; voor de bedragen die onder deze drempel liggen, kan 50 procent van het gedeelte tussen het minimumpensioen en het viervoud van het bedrag van het minimumpensioen in beslag worden genomen.

(3) In het geval van geldsommen beheerd door betalingsdienstaanbieders en verschuldigd aan natuurlijke personen, zal het gedeelte dat het bedrag van het minimumpensioen overschrijdt niet in beslag kunnen worden genomen. In het geval waarin het voorwerp van het beslag de terugbetaling van onderhoudsuitkeringen of van geboortekosten zou zijn, zal 50 procent van het voormelde bedrag eveneens in beslag kunnen worden genomen.

In het geval waarin de gelden op de betaalrekening vermeld in de door de deurwaarder uitgeschreven officiële overboekingsopdracht ontoereikend zouden zijn om het bedrag van de schuldvordering geheel of gedeeltelijk terug te betalen, zal de betalingsdienstaanbieder het beslag moeten uitbreiden tot de andere door hem beheerde geldsommen die verschuldigd zijn aan de schuldenaar in het kader van elke betaalrekeningovereenkomst, deposito-overeenkomst of spaarovereenkomst.

Niettegenstaande de valuta vermeld in de overboekingsopdracht door de autoriteit die de gedwongen tenuitvoerlegging vraagt, moet de opdracht worden uitgevoerd in forinten, aan de door de betalingsdienstaanbieder toegepaste wisselkoers die van kracht is op de dag van de transactie.

De gelden op een rekening waarvan verschillende personen houder zijn bij de betalingsdienstaanbieder zullen zonder beperking in beslag kunnen worden genomen om de schuldvorderingen verschuldigd door één van de medehouders terug te betalen, ongeacht wie het is. De deurwaarder moet het beslag onmiddellijk aanzeggen aan de houder van de rekening, die niet de schuldenaar zou zijn, op het door de betalingsdienstaanbieder meegedeelde adres.

1. De overboekingsopdracht

Artikel 80 van de Wet betreffende de gerechtelijke tenuitvoerlegging

(1) Op verzoek van de schuldeiser zal de rechtbank, die bevoegd is om een verklaring van gedwongen tenuitvoerlegging of een bevel tot gedwongen tenuitvoerlegging uit te schrijven, voor de gedwongen tenuitvoerlegging van een geldelijke schuldvordering een overboekingsopdracht moeten uitschrijven voor het beslag op gelden toebehorend aan de schuldenaar en beheerd door de betalingsdienstaanbieder, met inbegrip van de gelden op rekeningen die niet het voorwerp uitmaken van enige transactie.

(2) In de overboekingsopdracht, zal de rechtbank aan de betalingsdienstaanbieder die de gelden van de schuldenaar beheert de noodzaak om het vermelde bedrag van de schuldvordering aan de schuldeiser te betalen, of om dit over te schrijven op de door deze laatste vermelde rekening, moeten aanzeggen.

2. Door de deurwaarder getroffen maatregelen voor de inbeslagneming van de geldsommen beheerd door de betalingsdienstaanbieder

De deurwaarder gaat over tot de inbeslagneming van de geldsommen toebehorend aan de schuldenaar en beheerd door een betalingsdienstaanbieder, met inbegrip van de geldsommen op rekeningen die niet het voorwerp uitmaken van enige transactie, door een officiële overboekingsopdracht uit te schrijven waarin wordt opgeroepen tot de betaling van de verschuldigde bedragen op de depositorekening van de deurwaarder.

De betalingsdienstaanbieder van de schuldenaar zal de door de deurwaarder overgemaakte instructies moeten respecteren en zal, vanuit de op de rekening beschikbare geldsommen, het bedrag vermeld in de overboekingsopdracht moeten overschrijven op de geblokkeerde derdenrekening van de deurwaarder.

In het geval waarin de betalingsdienstaanbieder geen enkele geldsom verschuldigd aan de schuldenaar in forinten zou beheren, dan zal de opdracht rechtstreeks van toepassing zijn op de ook in andere valuta beheerde sommen.

In het geval waarin het bevel tot gedwongen tenuitvoerlegging de gegevens van de rekening-courant van de schuldenaar zou bevatten, of indien de gelden op de rekeningen-courant van de schuldenaar in beslag kunnen worden genomen en de gegevens van de rekening-courant op de een of andere manier beschikbaar zijn, zal de deurwaarder de opdracht binnen de twee werkdagen volgend op de ontvangst van het bevel tot gedwongen tenuitvoerlegging moeten uitschrijven en deze per post binnen een termijn van vijf werkdagen moeten sturen. Indien alle betalingsvoorwaarden vervuld zijn, kunnen de op die manier geïnde sommen betaald worden na een termijn van 15 dagen vanaf de datum van aanzegging van het bevel tot gedwongen tenuitvoerlegging.

3. Beslag op de spaarrekeningen

In overeenstemming met Artikel 83 van de Wet betreffende de gerechtelijke tenuitvoerlegging, zullen de depositorekeningen en de spaarrekeningen, evenals de spaarboekjes of elk ander document dat wordt voorgelegd en dat het bestaan van dergelijke rekeningen bewijst, zonder beperking in beslag kunnen worden genomen, behalve in de gevallen voorzien in de Artikelen 79/A tot 79/D.