E-fiche 3 – De beslagen op lichamelijke roerende goederen (Bürger E-blad)

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.

Het beslag op roerend goed kan op tweevoudige wijze verder geclassificeerd worden:

 • het bewarend beslag op roerend goed (voor een algemene bespreking kan verwezen worden naar Fiche 1) en het uitvoerend beslag op roerend goed
 • het lichamelijk roerend beslag en het onlichamelijk roerend beslag

Huidige bijdrage zal handelen over het lichamelijk roerend beslag.

In dit e-blad:

De goederen

1. Voorwaarde: eigendom van de schuldenaar

De enige voorwaarde om goederen te kunnen uitwinnen ter voldoening van de schuldeisers, bestaat erin dat de goederen eigendom dienen te zijn van de schuldenaar.

Artikel 2279 BW: bezit geldt als titel

In dit verband dient de aandacht te worden gevestigd op artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek:

"Met betrekking tot roerende goederen geldt het bezit als titel. Niettemin kan jij die een zaak verloren heeft of aan wie een zaak ontstolen is, gedurende drie jaren, te rekenen van de dag waarop het verlies of de diefstal heeft plaatsgehad, de zaak terugvorderen van degenen in wiens handen hij ze vindt; behoudens het verhaal van de laatstgenoemde op degene van wie hij ze bekomen heeft."

Dit betekent voor zoveel dat de gerechtsdeurwaarder bij zijn bezoek aan de woonplaats van de schuldenaar wettelijk mag vermoeden dat de schuldenaar eigenaar is van alle roerende goederen die zich ter plaatse bevinden. Op hem rust geen bewijslast van het eigendomsrecht van de aldaar aangetroffen goederen. Hij kan dan ook probleemloos overgaan tot de beslaglegging.

De revindicatievordering

Indien de gerechtsdeurwaarder goederen opneemt in zijn proces-verbaal die de schuldenaar niet in eigendom toebehoren, dient de werkelijke eigenaar een revindicatievordering in te stellen tegen de beslaglegger.

De procedure wordt geregeld door artikel 1514 van het Gerechtelijk Wetboek:

"Degene die beweert eigenaar te zijn van het geheel of een gedeelte van de in beslag genomen voorwerpen, kan tegen de verkoop verzet doen bij exploot, betekend aan de beslaglegger, aan de beslagen schuldenaar en aan de gerechtsdeurwaarder, en houdende dagvaarding van de beslaglegger en van de beslagen schuldenaar, met vermelding in het exploot van de bewijzen van eigendom, op straffe van nietigheid.

De vordering schorst de vervolging (enkel wat betreft de gerecidiveerde goederen). Er wordt uitspraak over gedaan door de beslagrechter.

De griffier geeft de eventuele andere beslagleggers bij gerechtsbrief kennis van een afschrift van de dagvaarding, met uitnodiging om te verschijnen, teneinde hen in de zaak te betrekken.

Het vonnis wordt geacht ten aanzien van alle partijen op tegenspraak te zijn gewezen. De in het ongelijk gestelde eiser wordt indien daartoe grond bestaat, veroordeeld tot schadevergoeding aan de beslaglegger.

De gerechtsdeurwaarder aan wie de revindicatie betekend werd, stelt het bestand van berichten daarvan ten laatste op de eerstvolgende werkdag in kennis, zodat het betrokken bericht van beslag kan worden vervolledigd met de vermelding van het tussengeschil, de identiteit van de revindicerende partij en in voorkomend geval haar raadsman, alsook van de rechter bij wie de revindicatie aanhangig is gemaakt.

De griffie van het gerecht waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, zendt ten laatste op de eerste werkdag volgend op de uitspraak aan het bestand van berichten het beschikkend gedeelte van elk vonnis of arrest dat uitspraak doet over de vordering opdat het bestand van berichten op het betrokken bericht van beslag zou vermelden welk gevolg gegeven is aan de vordering tot revindicatie."

2. Onbeslagbaarheid van roerende goederen

Onbeslagbaar door de wet

Het Gerechtelijk Wetboek voorziet in artikel 1408 een lijst van de onbeslagbare goederen.

"§ 1. Behalve op zaken, niet vatbaar voor beslag verklaard door bijzondere wetten, mag ook geen beslag worden gelegd :

 1° op het nodige bed en beddegoed van de beslagene en van zijn gezin, de kleren en het linnengoed volstrekt noodzakelijk voor hun persoonlijk gebruik alsmede de meubelen nodig om deze op te bergen, een wasmachine en strijkijzer voor het onderhoud van het linnen, de toestellen die noodzakelijk zijn voor de verwarming van de gezinswoning, de tafel en de stoelen die voor de familie een gemeenschappelijke maaltijd mogelijk maken, alsook het vaatwerk en het huishoudgerei dat volstrekt noodzakelijk is voor het gezin, een meubel om het vaatwerk en het huishoudgerei op te bergen, een toestel om warme maaltijden te bereiden, een toestel om voedingsmiddelen te bewaren, één verlichtingstoestel per bewoonde kamer, de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor de mindervalide gezinsleden, de voorwerpen die bestemd zijn om te worden gebruikt door de kinderen ten laste die onder hetzelfde dak wonen, de gezelschapsdieren, de voorwerpen en produkten die noodzakelijk zijn voor de lichaamsverzorging en voor het onderhoud van de vertrekken, het gereedschap dat nodig is voor het onderhoud van de tuin, een en ander met uitsluiting van de luxemeubelen en luxeartikelen;

2° op de boeken en overige voorwerpen, nodig voor de voortzetting van studies of voor de beroepsopleiding van de beslagene of van de kinderen te zijnen laste die onder hetzelfde dak wonen;

3° op de goederen die de beslagene volstrekt nodig heeft voor zijn beroep, tot een waarde van (2.500 EUR) op het tijdstip van het beslag en naar keuze van de beslagene, behalve voor de betaling van de prijs van die goederen;

4° op de voorwerpen die dienen voor de uitoefening van de eredienst;

5° op de levensmiddelen en brandstof die de beslagene en zijn gezin voor een maand nodig hebben;

6° een koe, of twaalf schapen of geiten, naar keuze van de beslagene, alsmede een varken en vierentwintig dieren van de hoenderhof, met het stro, voeder en graan, nodig voor het strooisel en de voeding van dat vee gedurende één maand."

De onbeslagbare goederen zoals beschreven in artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek betreffen dan ook vooral goederen van huishoudelijke, beroepsmatige, educatieve of religieuze aard.

De procedure

Indien de beslagene het niet eens is met de beslaglegging op bepaalde goederen die volgens hem conform artikel 1408 Ger.W. dienen uitgesloten te worden, kan hij zijn opmerkingen aan de gerechtsdeurwaarder overmaken op het tijdstip van het beslag en ten laatste binnen de vijf dagen vanaf de betekening van het beslagexploot. De termijn is voorgeschreven op straffe van verval, zodat elke eis die na deze termijn werd ingesteld, onontvankelijk zal zijn.

Onbeslagbaar door hun aard

Roerende goederen zijn soms onbeslagbaar door hun aard en/of hun verbondenheid aan de persoon van de beslagene.

Onverdeelde goederen

Indien een bepaald roerend goed de schuldenaar toebehoort in mede-eigendom, kan de gerechtsdeurwaarder alsnog tot beslaglegging overgaan.

Goederen van de overheid

Volgens het Hof van Cassatie zorgt het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare diensten ervoor dat de goederen die eraan verbonden zijn, niet vatbaar zijn voor maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging, in zoverre het blijvend karakter van de openbare instellingen en hun werking dienen verzekerd te zijn.

De beslagprocedures

1. Bewarend beslag op roerend goed

Procedure

Elke schuldeiser in het bezit van een zekere, opeisbare en vaststaande schuldvordering kan overgaan tot bewarend beslag op de roerende goederen in eigendom van zijn debiteur, indien diens solvabiliteit in het gedrang komt.

De procedure van het bewarend beslag wordt geregeld door de artikelen 1422 Ger.W. e.v.:

"Art. 1422. Het verzoekschrift om bewarend beslag te leggen op lichamelijke roerende goederen en wortelvaste vruchten bevat, behalve de in artikel 1026 voorgeschreven vermeldingen:

1° opgave van de titel, de oorzaken en het bedrag of de raming van de schuldvordering;

2° de naam, voornaam, en de woonplaats van de schuldenaar."

Rechtsmiddelen

Conform artikel 1419 Ger.W. staat er voorziening open tegen:

 • de beschikking van de beslagrechter waarin het bewarend beslag werd verleend of geweigerd;
 • de beschikking waarbij de intrekking van die toelating wordt verleend of geweigerd.

Geldigheid

Het beslag vervalt in principe van rechtswege drie jaar na de datum van de beschikking of het beslagexploot, maar kan verlengd worden indien de beslagrechter hiertoe gegronde redenen heeft.

Omzetting van bewarend in uitvoerend beslag

Artikel 1491 Ger.W. luidt:

"Het vonnis over de zaak zelf vormt, in voorkomend geval, ten aanzien van de uitgesproken veroordelingen, de uitvoerbare titel waarvan de enkele betekening het bewarend beslag in uitvoerend beslag doet overgaan.

Deze bepaling verhindert niet de schorsende uitwerking van de voorzieningen en het recht van de eigenaar in geval van beslag tot terugvordering.

Indien het beslag het voorwerp is van een betwisting die aanhangig is voor de beslagrechter op het ogenblik van de betekening van de eindbeslissing over de zaak zelf, heeft de omzetting van het bewarend beslag in uitvoerend beslag enkel plaats door de betekening van de beslissing van de beslagrechter waarbij de regelmatigheid van het beslag wordt erkend."

2. Uitvoerend beslag op roerend goed

De schuldeiser, in het bezit van een uitvoerbare titel, kan overgaan tot de gedwongen executie van de goederen van de debiteur teneinde zijn schuldvordering te zien voldoen.

Het bevel

De procedure van uitvoerend beslag op roerend goed ligt vervat in de artikelen 1499 Ger.W. e.v.

"Art. 1499. Aan elk uitvoerend beslag op roerend goed gaat een bevel aan de schuldenaar vooraf, dat ten minste een dag voor het beslag wordt gedaan en dat, indien de titel bestaat uit een rechterlijke beslissing, de betekening daarvan bevat indien dit nog niet gebeurd is."

Uitvoerend beslag

Er dient minstens 1 dag te verlopen tussen de betekening van het bevel tot betalen en de beslaglegging.

De gerechtsdeurwaarder noteert nauwkeurig de beslagbare roerende goederen die hij waarneemt in het proces-verbaal van beslaglegging.

"Art. 1512. Wordt het beslag gelegd in de woonplaats van de schuldenaar tegen wie het beslag geschiedt of in zijn tegenwoordigheid, dan wordt hem terstond een afschrift van zijn proces-verbaal gelaten, ondertekend door hen die het origineel hebben ondertekend; is de schuldenaar tegen wie het beslag geschiedt afwezig, dan wordt een afschrift ter hand gesteld of achtergelaten overeenkomstig de artikelen 35 en 38; de persoon op wie de gerechtsdeurwaarder overeenkomstig artikel 1504 een beroep heeft gedaan, tekent het proces-verbaal kosteloos voor gezien.

Wordt het beslag gelegd buiten de woonplaats en in afwezigheid van de schuldenaar tegen wie het beslag geschiedt, dan wordt hem een afschrift van het proces-verbaal betekend; het beslag kan tegen hem niet worden ingeroepen dan vanaf die betekening en de termijn voor de verkoop gaat eveneens dan in."

Incidenten

Er staan steeds verschillende rechtsmiddelen open voor alle belanghebbende partijen, die hen in staat stelt hun grieven tijdens de tenuitvoerlegging te laten gelden.

Verzet van de andere schuldeisers

Door het verzet laat hij zijn rechten gelden en maakt hij dat zijn vordering mee in aanmerking wordt genomen voor een bestaand of later beslag en bij de evenredige verdeling.

Verzet bij de beslagrechter

Artikel 1498 Ger.W. stelt het volgende:

"In geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging kan iedere belanghebbende partij zich wenden tot de beslagrechter, evenwel zonder dat het instellen van deze vordering schorsende kracht heeft.

De beslagrechter beveelt de opheffing van het beslag, indien daartoe grond bestaat."

De verkoop

Er dient minstens een maand te verlopen tussen de betekening van het proces-verbaal van beslaglegging en de verkoop.

De minnelijke of onderhandse verkoop

Sinds 1993 wordt aan de beslagene de mogelijkheid geboden zelf initiatief te nemen om zijn goederen minnelijk te verkopen aan familie of vrienden en met de opbrengst zijn schuldeisers te betalen (artikel 1526bis Ger.W.).

De gerechtelijke verkoop

In alle gevallen waarin geen minnelijke verkoop kan worden bewerkstelligd en de schuld niet kan worden voldaan door de beslagene, kan de schuldeiser laten overgaan tot de gerechtelijke verkoop.