E-fiche 5 – Beslaglegging op onroerende goederen (Bürger E-blad)

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.

1. DEFINITIE VAN ONROEREND GOED

Onroerende goederen zijn stukken land die een afzonderlijk eigendom vormen (percelen), en tevens gebouwen die permanent aan de grond vastzitten, of gedeelten van dergelijke gebouwen, als ze een afzonderlijk eigendom vormen krachtens specifieke wettelijke regels.

2. TOEPASSINGSGEBIED VAN WETTELIJKE REGELGEVING

Tenuitvoerlegging van onroerend goed bij schulden omvat:

 • 1) tenuitvoerlegging van onroerend goed,
 • 2) vereenvoudigde tenuitvoerlegging van onroerend goed,
 • 3) tenuitvoerlegging van gedeelten van onroerend goed.

Wettelijke regels inzake tenuitvoerlegging van onroerend goed zijn respectievelijk van toepassing op:

 • 1) tenuitvoerlegging van eeuwigdurend vruchtgebruik,
 • 2) tenuitvoerlegging van een woning die een afzonderlijk onroerend goed vormt,
 • 3) tenuitvoerlegging van het eigendomsrecht op een woning van een lid van een coöperatie,
 • 4) tenuitvoerlegging van in een scheepsregister geregistreerde zeeschepen,
 • 5) tenuitvoerlegging door middel van de verkoop van een onderneming of landbouwbedrijf.

3. BEVOEGDHEID VAN DE OPENBARE MACHT

Tenuitvoerlegging van een onroerend goed is de taak van de gerechtsdeurwaarder van de lokale rechtbank in wiens jurisdictie het onroerend goed zich bevindt. De wettelijke regels bieden niet de mogelijkheid een gerechtsdeurwaarder in de Republiek Polen te kiezen wanneer de tenuitvoerlegging van onroerend goed plaatsvindt.

4. AANMANING, INSCHRIJVING BIJ HET KADASTER

Tegelijk met de kennisgeving die naar de schuldenaar wordt gestuurd, stuurt de gerechtsdeurwaarder naar de rechtbank die bevoegd is inzake

het bijhouden van de kadastrale registers een verzoek om de lopende beslagprocedure in deze registers in te schrijven, of om dat verzoek in het dossier op te nemen. Op grond van het verzoek van de schuldeiser om te beginnen met de tenuitvoerlegging van het onroerend goed dat in het verzoek wordt genoemd, maant de gerechtsdeurwaarder de schuldenaar aan om de schuld binnen twee weken terug te betalen, zo niet wordt begonnen met een beschrijvings- en taxatieprocedure.

5. BEWINDVOERDER VAN AFWEZIGE PARTIJEN

Om de rechten te garanderen van een persoon met een onbekende verblijfplaats die door zijn/haar afwezigheid geen kennisgevingen kan ontvangen, wijst de rechtbank op grond van een verzoek van de gerechtsdeurwaarder een bewindvoerder aan van de afwezige partij. De bewindvoerder zal zijn/haar taken ook uitvoeren in het belang van andere personen die tijdens de verdere tenuitvoerleggingsprocedure geen kennisgevingen kunnen ontvangen. De bewindvoerder mag echter alleen tegelijk verschillende personen vertegenwoordigen indien hun belangen niet strijdig zijn met elkaar.

6. GEVOLGEN VAN BESLAGLEGGING OP ONROEREND GOED

Overdracht van het onroerend goed nadat het in beslag is genomen, heeft geen gevolgen voor de verdere procedure. De koper kan aan de procedure deelnemen in de hoedanigheid van schuldenaar. De gevolgen van de tenuitvoerleggingsprocedure gelden altijd zowel voor de schuldenaar als voor de koper.

Nadat het beslag is gelegd, is de overdracht van goederen die samen met het onroerend goed in beslag zijn genomen niet geldig.

7. BEHEER VAN HET IN BESLAG GENOMEN ONROEREND GOED

Het in beslag genomen onroerend goed wordt beheerd door de schuldenaar, op wie de regels inzake beheerders dan van toepassing zijn.

Als correct beheer dat vereist, kan de rechtbank het beheer uit handen nemen van de schuldenaar en een andere beheerder aanwijzen; hetzelfde geldt voor de beheerder die op die manier wordt aangewezen.

8. BESCHRIJVING EN TAXATIE VAN HET ONROEREND GOED

Na afloop van de termijn die in de aanmaning is vermeld, zal de gerechtsdeurwaarder op verzoek van de schuldeiser zorgen voor de beschrijving en taxatie van het onroerend goed. Voornoemde termijn is 14 dagen.

In het protocol van de beschrijving en de taxatie moet de gerechtsdeurwaarder de volgende zaken vermelden:

 • 1) de code van het onroerend goed, de grenzen, en indien mogelijk de oppervlakte en aanduiding die bij het kadaster zijn geregistreerd of in het dossier worden vermeld,
 • 2) de gebouwen en andere faciliteiten, met hun economische bestemming en het bijbehorende onroerend goed door bestemming, en tevens de voorraden waarop beslag wordt gelegd,
 • 3) geregistreerde rechten en bezwaringen,
 • 4) verzekeringspolissen,
 • 5) personen die het onroerend goed, het bijbehorende onroerend goed door bestemming en het vruchtgebruik in bezit hebben,
 • 6) manier waarop de schuldenaar het onroerend goed gebruikt,
 • 7) taxatie, waarbij moet worden vermeld waarop de taxatie is gebaseerd,
 • 8) gemelde rechten op het onroerend goed,
 • 9) andere gegevens die relevant zijn voor het beschrijven en taxeren van het onroerend goed.

De taxatie van het onroerend goed moet worden uitgevoerd door een deskundige die bevoegd is om onroerend goed te taxeren overeenkomstig specifieke regels. Als het onroerend goed echter minder dan zes maanden voor de beslaglegging voor commerciële doeleinden is getaxeerd, en deze taxatie voldoet aan de vereisten inzake taxatie van onroerend goed tijdens de tenuitvoerlegging van onroerend goed, dan hoeft er geen nieuwe taxatie te worden uitgevoerd.

9. VEILING VAN HET ONROEREND GOED

Het in beslag genomen onroerend goed wordt verkocht tijdens een openbare veiling. De veilingdatum mag niet eerder worden vastgesteld dan na afloop van een termijn van twee weken nadat de beschrijving en taxatie rechtsgeldig zijn geworden, en niet eerder dan de dag dat de beslissing op basis waarvan met de tenuitvoerlegging is begonnen rechtsgeldig wordt.

De gerechtsdeurwaarder zal de veiling bekendmaken door middel van een openbare aankondiging waarin hij de volgende zaken moet vermelden:

 • 1) het te verkopen onroerend goed, de locatie en de economische bestemming ervan, voor- en achternaam van de schuldenaar met de kadastrale aanduiding en de plaats waar het is geregistreerd, of met de aanduiding in het dossier, waarbij wordt aangegeven bij welke rechtbank het dossier wordt bewaard,
 • 2) tijd en plaats van de veiling,
 • 3) taxatiebedrag en minimumprijs,
 • 4) hoogte van de waarborgsom die de biedende deelnemers moeten storten, met de mogelijkheid de som te storten in de vorm van een bankboekje met een toestemmingsverklaring van de houder ervan om het bedrag in zijn geheel uit te betalen, overeenkomstig een rechtsgeldige rechterlijke beslissing inzake het verlies van de waarborgsom, of op een andere manier die door de gerechtsdeurwaarder wordt bepaald,
 • 5) de periode twee weken voor de veiling waarin het onroerend goed kan worden bezocht en de documenten met betrekking tot de tenuitvoerleggingsprocedure bij de rechtbank kunnen worden ingezien.

Bovendien moet in de aankondiging worden vermeld:

 • 1) dat rechten van derden geen obstakel vormen voor de veiling en de onbeperkte wettelijke overdracht van de eigendomsrechten aan de koper, indien deze personen, voordat met de veiling wordt begonnen, nalaten om bewijs te overleggen dat ze een eis hebben ingediend om het onroerend goed of de goederen waarop beslag is gelegd aan de tenuitvoerlegging te onttrekken en dat er een rechterlijke beslissing is om de tenuitvoerlegging om die reden op te schorten;
 • 2) dat er tijdens de verdere tenuitvoerleggingsprocedure geen rekening wordt gehouden met het gebruik, de erfdienstbaarheden en de rechten van lijfrentetrekkers, als deze niet zijn geregistreerd bij het kadaster of door een document aan het dossier toe te voegen en ze niet uiterlijk drie dagen voor de veilig worden gemeld, en dat ze vervallen op het moment dat de beslissing waarbij de eigendom wordt toegekend rechtsgeldig wordt.

De bieders zijn verplicht om een waarborgsom te storten van één tiende van de getaxeerde prijs uiterlijk één dag voor de veilingdatum.

Het minimumbedrag waarvoor het onroerend goed kan worden gekocht bij de eerste bieding (minimumprijs) bedraagt drie vierde van de getaxeerde prijs en bij de twee bieding twee derde van de getaxeerde prijs.

De veiling is openbaar en vindt plaats in aanwezigheid en onder supervisie van een rechter.

Na aankondiging van de veiling, maakt de gerechtsdeurwaarder de volgende zaken bekend:

 • 1) het veilingobject,
 • 2) de minimumprijs,
 • 3) de hoogte van de waarborgsom,
 • 4) de datum waarop de aankoopprijs moet zijn betaald,
 • 5) achterstallige betalingen waarmee het onroerend goed is bezwaard, zoals nationale belastingen of andere publieke heffingen, als deze bedragen zijn opgegeven, waarbij moet worden aangegeven welke bedragen ten laste komen van de koper en niet bij de aankoopprijs zijn inbegrepen,
 • 6) rechten waarmee het onroerend goed is bezwaard die van kracht blijven en die wel of niet bij de aankoopprijs zijn inbegrepen,
 • 7) veranderingen wat betreft de werkelijke en wettelijke staat van het onroerend goed als gevolg van documenten, als deze veranderingen zich hebben voorgedaan na de beschrijving en taxatie ervan.

De volgende personen mogen niet aan het bieden deelnemen: de schuldenaar, de gerechtsdeurwaarder, hun echtgenoten/s, ouders en broers en zussen, en personen die bij de veiling aanwezig zijn in hun officiële hoedanigheid, de bieder die niet heeft voldaan aan de voorwaarden van een eerdere bieding, personen die alleen onroerende goederen mogen kopen als ze daar toestemming voor krijgen van een officiële instantie en die hebben nagelaten de betreffende toestemmingsverklaring te overleggen.

Voor het plaatsvinden van de veiling volstaat de aanwezigheid van één enkele bieder.

Als er geen bieder is verschenen bij de eerste bieding, dan zal de gerechtsdeurwaarder op verzoek van de schuldeiser een tweede bieding aankondigen, waarbij de minimumprijs twee derde van de getaxeerde prijs zal bedragen. Dit is de laagste prijs waarvoor het onroerend goed bij de tweede bieding kan worden gekocht.

Na beëindiging van de bieding neemt de rechtbank, vertegenwoordigd door de rechter die bij de veiling toezicht houdt, in een openbare zitting een beslissing over het winnende bod van de bieder die de hoogste prijs heeft geboden, na hem/haar en de aanwezige deelnemers te hebben gehoord.

In de beslissing over het winnende bod moeten de voor- en achternaam van de koper, de code van het onroerend goed, de veilingdatum en aankoopprijs worden vermeld.

Wanneer het winnende bod rechtsgeldig is geworden en wanneer de koper heeft voldaan aan de veilingvoorwaarden, neemt de rechtbank een beslissing om de eigendom toe te kennen.

Een rechtsgeldige beslissing om de eigendom toe te kennen leidt tot de overdracht van de eigendom aan de koper en vormt de titel op basis waarvan het eigendomsrecht van de koper wordt geregistreerd door inschrijving in het grondregister en/of bij het kadaster of door opname van de titel in het dossier. Een rechtsgeldige beslissing over de toekenning van de eigendom vormt een executoriale titel om het eigendomsrecht over te dragen aan de koper en om de ruimtes in of op het onroerend goed te ontruimen, zonder dat opdracht hoeft te worden gegeven een formule van tenuitvoerlegging toe te passen.

Direct nadat het te verdelen bedrag wordt overgemaakt naar de depositorekening van de rechtbank, stelt de gerechtsdeurwaarder een plan op om de bedragen die met de tenuitvoerlegging van het onroerend goed zijn verkregen te verdelen en dient hij dat plan in bij de rechtbank. Indien nodig wijzigt en verbetert de rechtbank het plan; anders wordt het plan goedgekeurd.

10. RESPECTIEVE TOEPASSING VAN REGELS INZAKE TENUITVOERLEGGING VAN ONROEREND GOED

Regels inzake de tenuitvoerlegging van onroerend goed zijn van toepassing op de tenuitvoerlegging van onderdelen van onroerend goed en op de tenuitvoerlegging van eeuwigdurend vruchtgebruik.

De regels inzake tenuitvoerlegging van onroerend goed zijn van ook toepassing op onroerend goed dat bestaat uit niet-ontwikkelde grond en op onroerende goederen met woningen of kantoorgebouwen, als er op het moment dat een tenuitvoerleggingsverzoek wordt ingediend geen kennisgeving is overlegd inzake de voltooiing van de bouw.

Regels inzake de tenuitvoerlegging van onroerend goed zijn ook van toepassing op de tenuitvoerlegging van in scheepsregisters geregistreerde zeeschepen.