E-fiche 4 – De beslagen op onlichamelijk roerend goed (Bürger E-Blad)

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.

Het tweede deel van de Wet L III van 1994 betreffende de gerechtelijke tenuitvoerlegging definieert de regels die van toepassing zijn op de schuldvorderingen van geldelijke aard. Hoofdstuk IV van dit tweede deel handelt over het beslag onder derden op loon en andere emolumenten (zie fiche 3). Hoofdstuk V handelt over het beslag op bedragen beheerd door financiële instellingen (zie fiche 3). Hoofdstuk VI handelt over het beslag op roerende goederen (voorwerp van de onderhavige fiche). Hoofdstuk  VII gaat over het beslag op onroerende goederen (fiche 5).

Het beslag op roerende goederen behoort tot de vaakst gebruikte middelen van tenuitvoerlegging.

Men dient op te merken dat het graduatiebeginsel gerespecteerd dient te worden bij de toepassing van een maatregel inzake gedwongen tenuitvoerlegging. Op die manier zal, indien men kan verwachten dat een schuldvordering niet binnen een voldoende korte termijn zal kunnen worden terugbetaald door middel van een beslag op loon of op de bedragen beheerd door financiële instellingen, elk beslagbaar goed toebehorend aan de schuldenaar in beslag kunnen worden genomen. De in beslag genomen onroerende goederen zullen enkel verkocht kunnen worden indien de schuldvordering niet volledig kan worden terugbetaald door de verkoop van de andere goederen van de schuldenaar of indien de schuldvordering enkel kan worden terugbetaald binnen een buitensporig lange termijn.

In dit e-blad:

Algemene regels van toepassing op het beslag op roerende goederen

Het beslag vormt een bijzonder recht dat wordt verleend aan de schuldeiser en dat hem toelaat om te laten overgaan tot de terugbetaling van de schuldvordering door middel van de verkoop van de in beslag genomen roerende goederen.

Het beslag op roerende goederen laat de schuldeiser toe om zijn geld te recupereren uit de opbrengst van de verkoop van de in beslag genomen roerende goederen.

In het geval waarin de schuldenaar, aan wie de executoriale titel werd meegedeeld, de op de executoriale titel vermelde schuldvordering niet vrijwillig heeft betaald, somt de gerechtsdeurwaarder de roerende goederen van de schuldenaar op in een proces-verbaal van beslag en gaat hij vervolgens over tot de inbeslagneming ervan.

Het beslag moet worden toegepast binnen een termijn van 30 dagen vanaf de datum waarop de kosten van gedwongen tenuitvoerlegging aan de gerechtsdeurwaarder werden betaald. In het geval waarin de executoriale titel wordt overgemaakt in handen van de schuldenaar zelf en bij gebrek aan vrijwillige betaling door deze laatste, gaat de gerechtsdeurwaarder onmiddellijk over tot de inbeslagneming van de roerende goederen. In het geval waarin de executoriale titel per post wordt overgemaakt, zal het beslag op de roerende goederen plaatsvinden binnen een termijn van 45 dagen vanaf de aanzegging van de gezegde titel.

Op verzoek van de schuldeiser zal de deurwaarder, door het door de Hongaarse Nationale Kamer van de Notarissen beheerde register van onderpanden te raadplegen, moeten verklaren of de schuldenaar is geregistreerd als hypothecaire schuldenaar of dat zijn activa geheel of gedeeltelijk zijn bezwaard met een bijzonder voorrecht, en moet hij indien nodig contact opnemen met de notaris om dit te doen. In geval van beslag op door de wet gedefinieerde goederen zoals roerende goederen die op vaststaande wijze kunnen worden geïdentificeerd, moet de deurwaarder eveneens, door het register van onderpanden ex officio te raadplegen, verklaren of de in beslag genomen roerende goederen zijn bezwaard met een bijzonder voorrecht.

Tijdens het beslag moet de deurwaarder de schuldenaar verzoeken om hem, op de plaats van het beslag, aan te duiden welke van zijn goederen zijn bezwaard met een bijzonder voorrecht. In het geval waarin de executoriale titel per post wordt overgemaakt, zal de deurwaarder de schuldenaar gelijktijdig moeten verzoeken om binnen een termijn van 15 dagen vanaf de ontvangst van de executoriale titel te verklaren welke van zijn goederen zijn bezwaard met een bijzonder voorrecht.

Indien mogelijk, dient het beslag plaats te vinden in aanwezigheid van de schuldenaar of diens vertegenwoordiger of, in hun afwezigheid, in aanwezigheid van een meerderjarig familielid dat onder hetzelfde dak als de schuldenaar woont.

Beslagbare roerende goederen

Over het algemeen kunnen enkel de roerende goederen toebehorend aan de schuldenaar in beslag worden genomen.

De roerende goederen in het bezit van of bewaard door de schuldenaar, evenals de roerende goederen waarvan kan worden verondersteld dat zij toebehoren aan de schuldenaar, kunnen in beslag worden genomen.

De roerende goederen in het bezit van of bewaard door de schuldenaar kunnen niet in beslag worden genomen in het geval waarin een document of elke andere omstandigheid op vaststaande wijze zou aangeven dat zij niet de eigendom van de schuldenaar zijn.

In het geval van gehuwde koppels kunnen de goederen van de echtgenoten, of van één van beide echtgenoten, eveneens in beslag worden genomen in het geval van een gedwongen tenuitvoerlegging ten aanzien van één van de twee echtgenoten. Het beslag kan echter niet worden uitgevoerd in het geval waarin de echtgenoot die niet bij de gedwongen tenuitvoerlegging betrokken is, in staat zou zijn om op vaststaande wijze aan te tonen dat de desbetreffende goederen niet tot de gemeenschap behoren maar zijn exclusieve eigendom zijn.

In het geval waarin er verschillende goederen zouden zijn, wordt de volgorde van beslag bepaald door de gerechtsdeurwaarder.

De deurwaarder zet het beslag voort tot de schuldvordering, met inbegrip van de kosten die hieraan verbonden zijn (zoals de kosten van gedwongen tenuitvoerlegging) en die men kan oplopen tot het einde van de procedure, is terugbetaald.

Proces-verbaal van beslag

Het proces-verbaal van beslag vormt het enige bewijs van de verwezenlijking van het beslag, en is tevens een voorwaarde voor de geldigheid ervan.

Het proces-verbaal van beslag moet het aantal personen dat onder het dak van de schuldenaar woont vermelden, de lijst van de onbeslagbare goederen, en of er al dan niet een voertuig in beslag werd genomen, in overeenstemming met alinea (5) van Artikel 103. Het is mogelijk om de inventaris van de onbeslagbare goederen niet op te stellen in het geval waarin men van mening is dat de in beslag genomen goederen zullen volstaan om de schuldvordering en de procedurekosten terug te betalen.

Tijdens het beslag deelt de deurwaarder een kopie van het proces-verbaal van beslag mee aan de aanwezige partijen. Dit is vooral belangrijk in de mate waarin een procedure tot handlichting van het beslag met opschortende werking kan worden ingesteld binnen de 8 dagen volgend op het beslag.

In het geval waarin de deurwaarder het beslag heeft uitgevoerd in afwezigheid van de schuldenaar, moet het proces-verbaal aan de schuldenaar worden betekend.

In het geval waarin de deurwaarder het beslag heeft uitgevoerd in afwezigheid van de schuldeiser, moet eveneens een kopie van het proces-verbaal aan deze laatste worden betekend.

Onbeslagbare goederen

De wettelijk onbeslagbare goederen moeten niet in beslag worden genomen, evenmin wanneer de schuldenaar ermee instemt dat deze in beslag worden genomen.

Bij een gedwongen tenuitvoerlegging ten aanzien van een natuurlijke persoon, dient bijzondere aandacht te worden besteed aan het feit dat de schuldenaar en zijn familie een normaal leven moeten kunnen blijven leiden en aan het feit dat de schuldenaar zijn beroep moet kunnen blijven uitoefenen.

Wanneer de wet de onbeslagbare goederen op alternatieve wijze definieert, dan is de onbeslagbaarheid van toepassing op de goederen aangeduid door de schuldenaar die aanwezig is tijdens het beslag.

Schatting

In het kader van het beslag, gaat de gerechtsdeurwaarder over tot de schatting van de waarde van de in beslag genomen roerende goederen.

In het kader van het beslag, gaat de gerechtsdeurwaarder over tot de schatting van de waarde van de in beslag genomen roerende goederen.

De gerechtsdeurwaarder begroot de waarde van de goederen op basis van hun handelswaarde. Indien de partijen de geschatte waarde aanvaarden, zal deze waarde gelden.

Op verzoek van één van beide partijen, zal de gerechtsdeurwaarder tijdens het beslag een beroep moeten doen op een veilingmeester. Op het einde van het beslag zal de gerechtsdeurwaarder de geschatte waarde kunnen wijzigen, met de medewerking van de veilingmeester indien één van beide partijen dit vraagt, binnen een termijn van acht dagen vanaf de overhandiging van het proces-verbaal van beslag.

Specifieke regels met betrekking tot de inbeslagneming van bepaalde goederen

De Wet betreffende de gerechtelijke tenuitvoerlegging bevat bepaalde bijzondere regels die van toepassing zijn in geval van beslag op bepaalde roerende goederen die, omwille van hun aard, niet als standaard worden beschouwd (zoals bijvoorbeeld gemotoriseerde voertuigen, boten of vliegtuigen, aandelen, enz.).

Voor de inbeslagneming van goud, platina, zilver of deviezen, neemt de gerechtsdeurwaarder de goederen in beslag en plaatst de in beslag genomen deviezen de volgende werkdag op zijn geblokkeerde derdenrekening. Dezelfde procedure is van toepassing wanneer de schuldenaar de schuld aan de gerechtsdeurwaarder betaalt in buitenlandse deviezen.

Voor het beslag op contant geld, verzamelt de deurwaarder de in beslag genomen liquide middelen en plaatst deze de volgende werkdag op zijn geblokkeerde derdenrekening.

Voor het beslag op goederen of aandelen die de schuldenaar bezit in een vennootschap, betekent de gerechtsdeurwaarder het beslag aan de betrokken vennootschap en aan de burgerlijke rechtbank die belast is met de registraties door hen een kopie van het proces-verbaal van beslag te sturen. Het beslag op aandelen moet geregistreerd worden in de dossiers van de vennootschap en bij het handelsregister respectievelijk door de betrokken vennootschap en door het registratiekantoor.

Voor het beslag op een gemotoriseerd voertuig, moet de gerechtsdeurwaarder eveneens het inschrijvingsbewijs en het eigendomsbewijs van het voertuig in beslag nemen. De gerechtsdeurwaarder stuurt een kopie van het verslag van het beslag, vergezeld van het inschrijvingsbewijs en het eigendomsbewijs van het voertuig, indien dit in beslag wordt genomen, naar het betrokken bestuur van het vervoer in overeenstemming met het woonadres of het adres van de maatschappelijke zetel (of van het filiaal in voorkomend geval) van de eigenaar van het voertuig, of naar het woonadres of het adres van de maatschappelijke zetel (of van het filiaal in voorkomend geval) van de beheerder van het voertuig in het geval waarin de eigenaar van het voertuig een buitenlandse staatsburger zou zijn.

De gerechtsdeurwaarder kan eveneens overgaan tot het beslag op een gemotoriseerd voertuig op basis van de gegevens in het register van de gemotoriseerde voertuigen in het geval waarin de schuldenaar de geregistreerde eigenaar van het voertuig zou zijn.

Bij het beslag op een gemotoriseerd voertuig dat onontbeerlijk is voor de uitoefening van het beroep van de schuldenaar, met uitzondering van de gevallen van confiscatie, in het geval waarin het zou gaan om een natuurlijke persoon, moet enkel de eigendomstitel in beslag worden genomen en, vergezeld van het proces-verbaal van beslag, naar het betrokken bestuur van het vervoer, of - in geval van onbeschikbaarheid - naar het bestuur waarbij het voertuig is geregistreerd, worden gestuurd. De schuldenaar mag het voertuig blijven gebruiken - behalve in geval van confiscatie - tot dit verkocht wordt.

In het geval van het beslag op een boot of een vliegtuig, moet de gerechtsdeurwaarder eveneens de inschrijvingsdocumenten in beslag nemen en deze, samen met een kopie van het proces-verbaal van beslag, overmaken aan het bestuur dat instaat voor de registratie van boten en vliegtuigen, hetwelk dan zal overgaan tot de registratie van het beslag.

De gerechtsdeurwaarder gaat over tot het beslag op roerende goederen die werden geconsigneerd in een brandkast door een zegel op de brandkast aan te brengen en door vervolgens de dienstverlener en de schuldenaar op de hoogte te stellen van de datum en het uur van opening van de brandkast. Op de vermelde datum en het vermelde uur, moet de schuldenaar de brandkast openen in aanwezigheid van de gerechtsdeurwaarder en de dienstverlener, en moet de gerechtsdeurwaarder een gedetailleerd proces-verbaal opstellen. Indien de schuldenaar zich niet aanmeldt op de vermelde datum en het vermelde uur, dan wordt de brandkast geopend door de dienstverlener, of door de gerechtsdeurwaarder, indien de dienstverlener hiervan geen sleutel bezit. Indien mogelijk, moeten de in beslag genomen goederen vervolgens opnieuw in de brandkast worden geplaatst om hier te worden bewaard tot zij verkocht worden.

Confiscatie

De confiscatie is een strengere manier van beslag op roerende goederen: in dit geval stopt het recht van de schuldenaar om over de in beslag genomen roerende goederen te beschikken onmiddellijk en mag hij deze goederen niet meer gebruiken.

Over het algemeen blijven de roerende goederen die tijdens een gewoon beslag in beslag worden genomen in het bezit van of beheerd door de schuldenaar, die deze dan mag gebruiken tot de deurwaarder deze ophaalt om te verkopen.

Er bestaan twee verschillende vormen van confiscatie: de confiscatie door de afsluiting van de roerende goederen, met of zonder de aanstelling van een gerechtelijke bewindvoerder.

De kosten en erelonen van de gerechtelijke bewindvoerder worden vastgesteld door de deurwaarder.

Het openen van de plaats of de ruimte waarin de goederen werden opgeborgen en het verwijderen van de zegel die hierop werd aangebracht, vormen een misdrijf.

Beslag in handen van een derde

De gerechtsdeurwaarder kan de roerende goederen toebehorend aan de schuldenaar en in het bezit van een derde in beslag nemen.

Indien beschouwd kan worden dat alle of een deel van de roerende goederen toebehorend aan de schuldenaar in het bezit zijn van een derde persoon (anders dan de betrokken partijen), moet de gerechtsdeurwaarder aan de gezegde derde persoon vragen om een verklaring te doen.

De derde persoon moet dan een verklaring uitvoeren binnen de 8 dagen vanaf de aanzegging door de gerechtsdeurwaarder, waarin hem gevraagd wordt om te verklaren a) of de goederen vermeld in de aanzegging in zijn bezit zijn en, zo ja, om welke redenen, b) of zij het eigendomsrecht van de schuldenaar op de goederen waarvan sprake erkent, c) of een of andere persoon de goederen waarvan sprake heeft opgeëist en, zo ja, om welke redenen.

Indien de derde persoon erkent dat de goederen in zijn bezit de eigendom van de schuldenaar zijn, dan neemt de gerechtsdeurwaarder de goederen in beslag in overeenstemming met de algemene regels.

Indien de derde persoon geen verklaring aflegt, of indien zij niet erkent dat de desbetreffende goederen de eigendom van de schuldenaar zijn, dan kan de schuldeiser een gerechtelijke procedure instellen om de gezegde derde partij ertoe te dwingen om op te houden met de beslagprocedure te belemmeren.

Beslag op de schuldvorderingen van de schuldenaar

De deurwaarder kan de niet-vereffende schuldvorderingen verschuldigd aan de schuldenaar door een derde in beslag nemen.

Indien de schuldenaar de betaling van een schuldvordering dient te ontvangen vanwege een derde of indien de schuldenaar met een derde een overeenkomst heeft afgesloten die betrekking heeft op een toekomstige schuldvordering, neemt de gerechtsdeurwaarder deze schuldvordering in beslag en vraagt hij aan de derde om een verklaring uit te voeren.

De derde moet de verklaring dan afleggen binnen de 8 dagen volgend op de aanzegging van de gerechtsdeurwaarder die hem vraagt om te verklaren a) of zij het bestaan van de schuldvordering of van de overeenkomst die betrekking heeft op een toekomstige schuldvordering erkent, b) de datum waarop de schuldvordering moet worden betaald, c) of een of andere persoon de schuldvordering waarvan sprake heeft opgeëist en, zo ja, om welke redenen.

Na de aanzegging van de gerechtsdeurwaarder te hebben ontvangen, zal de derde persoon de schuldvordering noch aan de schuldenaar, noch aan elke andere persoon moeten betalen, maar zal hij het bedrag van de schuldvordering op de geblokkeerde derdenrekening van de gerechtsdeurwaarder moeten storten op de overeengekomen datum, of het voorwerp van de schuldvordering in gerechtelijke bewaring moeten geven.

Indien de derde persoon de schuldvordering of de overeenkomst waarvan sprake niet erkent of indien zij niet overgaat tot de inbewaringgeving van het voorwerp van de schuldvordering, kan de schuldeiser een gerechtelijke procedure instellen ten aanzien van de gezegde derde persoon om de schuldvordering terug te vorderen.

Aanzegging aan de bezitter van een voorrecht

De gerechtsdeurwaarder moet de persoon die een voorrecht bezit op de in beslag genomen goederen op de hoogte stellen van de gedwongen tenuitvoerlegging van de schuldvordering.

Op het einde van het beslag, moet de gerechtsdeurwaarder de persoon die verondersteld wordt een voorrecht op de in beslag genomen goederen te bezitten, onmiddellijk op de hoogte stellen. De gerechtsdeurwaarder stelt tevens, volgens dezelfde modaliteiten, de personen op de hoogte die een voorrecht bezitten na de ontvangst van de informatie van inschrijvingen op het register van onderpanden.

De gerechtsdeurwaarder stelt de bezitter van een voorrecht op de hoogte van het feit dat hij de mogelijkheid heeft om over te gaan tot de invordering van zijn schuldvordering, beveiligd door het voorrecht dat hij alzo bezit, gedurende de procedure van tenuitvoerlegging, en dat hij hiervoor aan de gerechtsdeurwaarder een aanvraag dient over te maken binnen de 8 dagen vanaf de ontvangst van de aanzegging. De gerechtsdeurwaarder moet de aanvraag dan onverwijld overmaken, uiterlijk op de werkdag volgend op de ontvangst ervan, aan de rechtbank die belast is met de gedwongen tenuitvoerlegging.

De rechtbank die belast is met de gedwongen tenuitvoerlegging moet vervolgens de schuldvordering van de bezitter van het voorrecht onmiddellijk verschuldigd verklaren en deze laatste toelaten om rechtstreeks betrokken te zijn bij de procedure van gedwongen tenuitvoerlegging in het geval waarin de wettelijke beweegredenen en het bedrag van de schuldvordering niet betwist worden.

De rechtbank maakt de aanvraag van de bezitter van het voorrecht via betekening over aan de schuldenaar en aan de schuldeiser, en vraagt hen daarbij om te verklaren of zij de wettelijke beweegredenen en het bedrag van de door het gezegde voorrecht beveiligde schuldvordering erkennen. Echter, in het geval waarin de schuldenaar en één van de schuldeisers hetgeen voorafgaat zouden betwisten, verwerpt de rechtbank de aanvraag en dan kan de bezitter van het voorrecht een gerechtelijke procedure instellen om de tenuitvoerlegging van zijn door het gezegde voorrecht beveiligde schuldvordering af te dwingen.

Verkoop van de in beslag genomen roerende goederen

In het geval waarin de schuldenaar de schuldvordering ook na het beslag niet zou vereffenen, dan zullen de in beslag genomen roerende goederen verkocht worden.

In het geval waarin de schuldenaar de schuldvordering ook na het beslag niet zou vereffenen, dan gaat men over tot de volgende stap van de gedwongen tenuitvoerlegging, die erin bestaat de in beslag genomen roerende goederen te verkopen.

De deurwaarder treft onmiddellijk de maatregelen om de verkoop van de in beslag genomen goederen te organiseren binnen een termijn van 30 dagen vanaf de datum van het beslag of, in voorkomend geval, de datum van ontvangst van de informatie vanwege de inschrijvingsdienst voor boten en vliegtuigen, en vanwege het register van onderpanden. De deurwaarder bepaalt vervolgens op de meest praktische wijze de datum van de verkoop in functie van de omstandigheden.

De bederfbare goederen moeten onmiddellijk na het beslag verkocht worden.

1. Verkoop bij opbod van roerende goederen

De verkoop van roerende goederen vertegenwoordigt een belangrijke fase van de gedwongen tenuitvoerlegging op roerende goederen. De voornaamste verkoopmethode is de verkoop bij opbod, hetgeen een gedwongen verkoop is.

Behoudens door de wet voorziene andersluidende bepaling, moeten de roerende goederen over het algemeen bij opbod verkocht worden.

De Wet betreffende de gerechtelijke tenuitvoerlegging bepaalt een aantal plaatsen voor de organisatie van de verkoop bij opbod. De verkoop moet georganiseerd worden op de plaats die het grootste aantal kopers kan aantrekken en die geen bijkomende kosten toevoegt aan de procedure van gedwongen tenuitvoerlegging. De plaats van de verkoop bij opbod wordt ex officio gedefinieerd door de deurwaarder. De deurwaarder kan de wensen van de partijen echter in aanmerking nemen.

De verkoop bij opbod wordt geleid door de deurwaarder. De datum van de veiling wordt bekendgemaakt door een door de deurwaarder gepubliceerde bekendmaking. De bekendmaking van de verkoop bij opbod moet verplicht de namen van de partijen, de plaats en de datum van de verkoop, de te koop aangeboden roerende goederen en de geschatte waarde ervan bevatten, evenals de plaats en de datum waarop de roerende goederen bezichtigd kunnen worden voordat zij te koop worden aangeboden. De afwezigheid van deze informatie kan de vernietiging van de verkoop veroorzaken.

De bekendmakingen van de traditionele veilingen moeten gelijktijdig met die van de elektronische veilingen gepubliceerd worden.

De roerende goederen die niet verkocht zouden worden tijdens de eerste verkoop bij opbod moeten worden verkocht tijdens de tweede verkoop bij opbod.

Op verzoek van de schuldeiser, moet de deurwaarder de roerende goederen verkopen aan een geschatte waarde van 100  000 forinten, of meer, door middel van een elektronische veiling. Het systeem van de elektronische veiling wordt beheerd door de Hongaarse Kamer van de Gerechtsdeurwaarders. Iedereen die wenst deel te nemen aan de verkoop, dient zich te registreren bij het kantoor van een gerechtsdeurwaarder. Na registratiekosten ten bedrage van 6 000 HUF te hebben betaald, ontvangt de persoon een login en een paswoord waarmee hij zich kan aanmelden op het elektronische veilingsysteem en kan deelnemen aan de verkoop. Het goed wordt verkocht aan de persoon die de hoogste prijs heeft geboden voor het desbetreffende roerende of onroerende goed.

2. Verkoop van roerende goederen zonder veilingen

De deurwaarder kan overgaan tot de verkoop van de in beslag genomen roerende goederen aan de schuldenaar zonder veilingen.

Op verzoek van de partijen, verkoopt de deurwaarder de roerende goederen zonder veilingen aan de koper aan de door de partijen geschatte waarde, maar in overeenstemming met de bepalingen van de verkoop bij opbod.

Een verkoop zonder veilingen is mogelijk tot aan het begin van de verkoop bij opbod.