E-fiche 2 – De gerechtsdeurwaarder – handhavingsambtenaar

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.

Uitvoeringsmaatregelen worden uitgevoerd door gerechtsdeurwaarders.

In regel worden gerechtelijke beslissingen betreffende schuldvorderingen uitgevoerd door onafhankelijke gerechtsdeurwaarders. Zij zijn benoemd door de minister van justitie, zijn toegevoegd aan een kantongerecht en hebben afgelijnde bevoegdheden. Het ambtsgebied van de gerechtsdeurwaarder valt samen met het rechtsgebied van het kantongerecht. De onafhankelijke gerechtsdeurwaarder staat in voor een doeltreffende inning van schuldvorderingen met eerbied voor de rechten van de schuldenaar.

De onafhankelijke gerechtsdeurwaarder

De onafhankelijke gerechtsdeurwaarder krijgt geen vergoeding van de Staat. Hij wordt vergoed door de schuldeiser.

De gerechtsdeurwaarder staat in voor :

 • de uitvoering van een gerechtelijke beslissing over de gegrondheid van een uitvoeringscertificaat (végrehajtási lap) uitgebracht door de rechtbank ;
 • de uitvoering van een akte voorzien van de formule van tenuitvoerlegging aangebracht door de rechtbank ;
 • de uitvoering van een gerechtelijk verbod tot uitvoering na onderzoek van de gegrondheid van een bevel tot overdracht (átutalási végzés - bijzondere procedure voor de inning van geldelijke schuldvorderingen) of de gegrondheid van een beslag op loon bij invordering van onderhoudsgelden (közvetlen bírósági felhívás). De territoriale bevoegdheid van de gerechtsdeurwaarder valt samen met het rechtsgebied van de rechtbank of wordt bepaald door de ligging van het onroerend goed, waarop de uitvoering betrekking heeft.

Om tot gerechtsdeurwaarder te worden benoemd, dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • de Hongaarse nationaliteit bezitten
 • over een blanco strafblad beschikken
 • 24 jaar oud zijn ;
 • rechtsbekwaam zijn ;
 • geslaagd zijn in de beroepsproef ;
 • gedurende 2 jaar stage gelopen hebben als waarnemend gerechtsdeurwaarder (végrehajtó-helyettes);
 • het postgraduaatsdiploma van het specialisatiejaar behaald hebben.

De gerechtsdeurwaarder leeft strikte professionele en deontologische regels na. Hij draagt beroepsaansprakelijkheid.

Om het beroep van gerechtsdeurwaarder uit te oefenen, dient men te beschikken over een master in de rechten (3 jaar studie) of een evenwaardig diploma.

Het beroep van gerechtsdeurwaarder is geregeld door de Wet van LIII. van 1994 betreffende het beroep van gerechtsdeurwaarder en de gerechtelijke uitvoering (Vht.). De tarieven aangerekend door de gerechtsdeurwaarder zijn bepaald bij het Decreet 14/1994 (IX.8) IM.

1. De opdrachten van de gerechtsdeurwaarder

De Wet LIII. van 1994 bepaalt dat de gerechtsdeurwaarder bij een geldelijke invordering de volgende maatregelen kan treffen :

 • beslag op loon en andere vergoedingen ;
 • derdenbeslag
 • beslag op roerend goed
 • beslag op onroerend goed.

Bij de uitvoering van bijzondere maatregelen, kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot :

 • de uitvoering van een veroordeling tot een prestatie;
 • de uitvoering van bewarende maatregelen (bij voorbeeld bewarend beslag) ;
 • verkoop uit de hand van een in pand gegeven goed;
 • de uitvoering van een buitenlandse beslissing;
 • de verbeurdverklaring van waardevolle goederen.

Betekening van akten

Volgens artikel 31/C (1) van de wet Vht., kan de verzoeker van de uitvoeringsmaatregel, mits betaling van provisie, vragen dat de beslissing wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot.

De betekening kan worden uitgevoerd door een onafhankelijke gerechtsdeurwaarder, door een waarnemend gerechtsdeurwaarder (végrehajtó-helyettes), of door een leerling-deurwaarder gemachtigd om akten te betekenen.

Het verzoek tot betekening wordt ingesteld bij de gerechtsdeurwaarder. Verzoeken tot bijzondere betekeningen kunnen uitzonderlijk worden ingesteld bij een andere gerechtsdeurwaarder dan de deurwaarder die territoriaal bevoegd is, voor zover de verzoeker over inlichtingen beschikt die de deurwaarder toelaten de betekening succesvol uit te voeren.

Als de deurwaarder niet bevoegd is, deelt hij aan de verzoeker mee welke deurwaarder bevoegd is op grond van de woonplaats van de bestemmeling of op grond van de plaats van betekening aangeduid in de gerechtelijke beslissing.

Het verzoek wordt ingediend aan de hand van een formulier goedgekeurd door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van Hongarije (hierna genoemd de Kamer).

Men kan de vraag op het kantoor van de deurwaarder of per post indienen.

Wordt het verzoek opgestuurd per post, dan beschikt de deurwaarder over 3 werkdagen om het te onderzoeken. Indien het verzoek onvolledig is, duidt de deurwaarder aan welke gegevens ontbreken, weigert de deurwaarder aan het verzoek gevolg te geven, dan dient hij de redenen hiervan te melden.

Indien bij het verzoek geen bewijs van betaling van de betekeningskosten is gevoegd, maakt de deurwaarder hiervan melding in de rand van de akte; aan dit verzoek dient geen verder gevolg te worden gegeven.

De deurwaarder verzendt de te betekenen beslissing niet per post; hij overhandigt de beslissing persoonlijk. Binnen de vijftien dagen na het verzoek, gaat hij over tot betekening ter plaatse. Hij kan zich toegang verschaffen tot het gebouw, lokaal, plaats van betekening. Wilt men hem echter verhinderen de plaats te betreden dan kan hij hier niet met machtsmiddelen toe overgaan.

Na controle van de identiteit van de bestemmeling, overhandigt de deurwaarder de akte. Indien de deurwaarder de akte niet persoonlijk kan overhandigen (bij voorbeeld, wanneer de bestemmeling weigert de akte aan te nemen), dan wordt de akte geacht betekend te zijn wanneer de deurwaarder de akte in het bijzijn van de bestemmeling achterlaat in diens appartement of woonplaats nadat hij hem op de hoogte heeft gebracht van de in punt 1 vermelde inlichtingen. De akte wordt eveneens geacht betekend te zijn wanneer de bestemmeling weigert de akte in ontvangst te nemen. Wanneer de bestemmeling een rechtspersoon is, kan de akte - in toepassing van § 14 - worden betekend aan een vertegenwoordiger (bij voorbeeld een bediende van de organisatie kan de akte in ontvangst nemen door zijn persoonlijke handtekening te plaatsen naast de stempel van de organisatie).

§ 16 (1) Ook wanneer de bestemmeling een natuurlijke persoon is, kan de betekening - in toepassing van § 14 - gebeuren aan een vertegenwoordiger, zoals bijvoorbeeld een naaste verwante, een andere verwante die met de bestemmeling samenwoont, de verhuurder als deze een natuurlijke persoon is of de persoon die de bestemmeling onderdak verschaft.

§ 26 (1) Als de woonplaats vermeld in de gerechtelijke beslissing, de werkelijke verblijfplaats van de bestemmeling is, maar als de gerechtsdeurwaarder niemand aantreft wanneer hij ter plaatse gaat, deponeert de deurwaarder een bericht van aanbieden in de brievenbus waarin is vermeld dat hij zich ter plaatste heeft begeven met het oog op een betekening en waar, wanneer en met welk document de afwezige de akte kan bekomen (hierna: bericht van aanbieden).

Als de geadresseerde geen brievenbus heeft of als ze onvindbaar is, brengt de deurwaarder het bericht van aanbieden aan op de toegangsdeur (of als deze zich hier niet toe leent, op de muur).

Na het aanbrengen van een bericht van aanbieden en ter plaatse al het nodige gedaan te hebben, verstuurt de deurwaarder de akte per post.

De akte wordt bewaard op het deurwaarderskantoor met het oog op de overhandiging aan de bestemmeling op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van aanbieden.

Als de termijn vermeld in het bericht van aanbieden voorbij is zonder dat de akte werd overhandigd, begeeft de deurwaarder zich nogmaals ter plaatse binnen de 10 dagen na het verstrijken van de termijn.

§ 35 (1) De deurwaarder meldt het al dan niet welslagen van de betekening aan de verzoeker, de rechtbank die de beslissing genomen heeft of, eventueel, de notaris. Deze melding bevat de gegevens uit het ontvangstbewijs van de betekening of indien het om een gerechtelijke beslissing gaat, uit het proces-verbaal. Indien de verzoeker dat wenst, kan deze melding elektronisch gebeuren.

(2) Indien de betekening vruchteloos blijft, wordt hier proces-verbaal van opgemaakt. Dit proces-verbaal wordt tezamen met de gerechtelijke beslissing ter kennis gebracht van de verzoeker. Indien de gewone betekening (egyszeru kézbesítés) niet geslaagd is en het verzoek sloeg tevens op een bijzondere betekening (különleges kézbesítés), moet het proces-verbaal gegevens over het verloop van de bijzondere betekening, bevatten.

Wanneer de verzoeker niet opgeeft op welk adres de akte moet worden betekent of wanneer hij wel een adres opgeeft maar desalniettemin aan de deurwaarder vraagt de bestemmeling op te sporen, gaat de deurwaarder over tot deze opsporing.

De uitvoering

De uitvoering is de burgerlijke niet tegensprekelijke procedure die toelaat verplichtingen vervat in gerechtelijke beslissingen, wetten en andere akten uit te voeren door middel van openbare dwangmaatregelen.

In principe is geen formele gerechtelijke beslissing nodig om een uitvoering toe te staan, aangezien de rechtbanken de uitvoering bevelen door het uitgeven van een uitvoeringscertificaat (zie Fiche 1). In sommige gevallen verleent een besluit toelating tot uitvoering, bijvoorbeeld voor het nemen van bewarende maatregelen.

In principe beveelt de rechtbank in eerste aanleg die over de grond van de zaak oordeelt, de uitvoering. Indien het niet de uitvoering van een gerechtelijke beslissing betreft, maar van een andere akte (bijvoorbeeld notariële akte), wordt de uitvoering bevolen door de rechtbank van de plaats waar de schuldenaar zijn woonplaats of verblijfplaats heeft, of indien deze niet bekend is, de rechtbank van de plaats waar de waardevolle goederen waarop de maatregel betrekking heeft, zich bevinden.

Voor de uitvoering van een buitenlandse gerechtelijke beslissing is de bevoegde rechtbank, de rechtbank bevoegd van de plaats waar de schuldenaar zijn woonplaats of verblijfplaats heeft, of indien deze niet gekend is, de rechtbank van de plaats waar de waardevolle goederen van de debiteur zich bevinden, of indien het om Boedapest gaat, de arrondissementsrechtbank van Buda.

De gerechtsdeurwaarder voert de uitvoeringsmaatregelen uit. Deze maatregelen zijn aan iedereen tegenstelbaar. Een gerechtsdeurwaarder is bekleed met de openbare macht, hij voert opdrachten van algemeen belang uit.

Uitvoeringsmaatregelen betreffen:

 • Geldtegoeden geplaatst op een bankrekening. De wet voorziet evenwel dat een bepaalde minimumsom op de rekening van een natuurlijke persoon niet in beslag mag worden genomen.
 • Roerende goederen; De wet verbiedt evenwel de inbeslagname van bepaalde noodzakelijke gebruiksgoederen zoals kledij, een aantal meubels afhankelijk van het aantal bewoners van het pand, geneesmiddelen, enz.
 • Onroerende goederen ongeacht de aard, de bestemming, de lasten waarmee het goed bezwaard is of de inschrijvingen die omtrent het goed gekend zijn bij de hypotheekbewaarder. Het onroerend goed waarvan in de loop van een vereffeningsprocedure is gebleken dat het niet aan de schuldenaar toebehoort kan evenwel niet in beslag worden genomen.
 • De arbeidsinkomsten van de schuldenaar, zijn pensioen of andere inkomsten (ook op deze inkomsten is het gedeelte onder het wettelijk bepaald minimum niet voor beslag vatbaar), aandelen of schuldvorderingen, enz.

Indien de rechtbank oordeelt dat de tenuitvoerlegging ten onrechte werd bevolen, kan hij het uitvoeringscertificaat intrekken of de formule van tenuitvoerlegging vernietigen.

De intrekking van de uitvoerbare titel of de vernietiging van de formule van tenuitvoerlegging kan worden bevolen op vraag van de schuldenaar of ambtshalve door de rechtbank. Het verzoek moet worden gericht aan de rechtbank die de tenuitvoerlegging heeft bevolen.

Rechterlijke toelating tot beslag op loon (közvetlen bírósági letiltás)

De rechtbank die bevoegd is een uitvoerbare titel uit te vaardigen kan in plaats van het uitvoeringscertificaat uit te vaardigen, onmiddellijk toelating verlenen tot beslag op de inkomsten van de schuldenaar. Deze mogelijkheid bestaat slechts wanneer de invordering uitsluitend deze inkomsten betreffen.

Bij beslag op inkomsten, beveelt de rechtbank aan de werkgever van de schuldenaar, of de instelling of persoon die regelmatig een uitkering, loon, arbeidsinkomst of een andere vergoeding aan de schuldenaar overmaakt (hierna genoemd: de werkgever), het gedeelte dat volgens de titel toekomt aan de schuldeiser, rechtstreeks en onverwijld aan de schuldeiser over te maken, ook al is de beslissing nog niet in kracht van gewijsde getreden.

De rechtbank brengt de toelating tot beslag op inkomsten ter kennis van de werkgever en de partijen. Beroep tegen deze beslissing is niet opschortend.

§ 26 In de volgende gevallen gebeurt de invordering uitsluitend via beslag op inkomsten:

a) wanneer de uitvoerende partij hierom verzoekt

b) wanneer de uitvoering onderhoudsschulden betreft of andere weerkerende schulden en het beschikbaar gedeelte van het loon volstaat voor de voldoening van de schuld.

§ 27 In de volgende gevallen gebeurt de invordering bij voorrang via beslag op inkomsten :

a) wanneer de hoofdsom van de schuldvordering niet hoger is dan het minimumpensioen (zoals berekend op basis van de bijdragen en de wetten op de sociale zekerheid) (hierna : minimumpensioen), of

b) wanneer de rechtbank in het licht van de elementen genoemd in §7, oordeelt dat het beslag op inkomsten gerechtvaardigd is.

Uitvoering van een veroordeling tot een prestatie (bijvoorbeeld : afgifte van een kind, teruggave van een roerend goed, ontruiming van een appartement)

Wanneer de uitvoeringsmaatregel een verplichting betreft een prestatie te verrichten, zich op een bepaalde manier te gedragen, iets te verdragen of iets na te laten, bepaalt de rechtbank binnen welke termijn de schuldenaar hiertoe vrijwillig kan overgaan.

De deurwaarder stuurt de uitvoerbare titel aan de verzoeker met de vraag hem bij het verstrijken van de termijn op de hoogte te brengen van het al dan niet vrijwillig uitvoeren door de schuldenaar. Indien de verzoeker verklaart dat de schuldenaar niet is overgegaan tot vrijwillige uitvoering, doet de deurwaarder, zo nodig ter plaatse, de nodige vaststellingen. Bij niet-uitvoering brengt de gerechtsdeurwaarder de zaak voor de rechtbank die de uitvoering heeft bevolen en bezorgt het proces-verbaal van vaststellingen en de verklaring van niet-uitvoering opgesteld door de verzoeker aan de rechtbank.

De openbare verkoop

De gerechtsdeurwaarder is bevoegd over te gaan tot het openbaar verkopen van roerend en onroerend goed. Het openbaar veilen van een onroerend goed is slechts toegestaan nadat is gebleken dat de schuld niet kan worden gedolven door middel van beslag op inkomsten, derdenbeslag (bij de bankinstelling waar de schuldenaar een rekening heeft), of verkoop van roerend goed.

Op vraag van partijen, kan de deurwaarder het onroerend goed onderhands verkopen. In dat geval, wordt het goed verkocht aan de kandidaat-koper door de partijen aangebracht. De verkoop uit de hand is mogelijk tot aan de start van de biedingen. Men kan bieden langs elektronische weg of in eigen persoon. Om zijn bod elektronisch uit te brengen dient de bieder zich eerst te registreren bij een deurwaarder naar keuze. De registratie kost 6000 Hongaarse forint.

Bewarende maatregelen

Geen uitvoering is mogelijk zonder uitvoerbare titel. Deze titel kan slechts worden uitgebracht indien de uit te voeren beslissing een verplichting (of onthouden) betreft, in kracht van gewijsde is gegaan of uitvoerbaar bij voorraad is en de termijn voor vrijwillige uitvoering verstreken is. Indien deze drie cumulatieve voorwaarden niet vervuld zijn kan geen uitvoerbare titel worden uitgebracht en is bijgevolg geen uitvoering mogelijk. Desalniettemin is het mogelijk, ten einde de rechten van de schuldeiser te vrijwaren, bewarende maatregelen te bevelen.

Indien er nog geen uitvoerbare titel is, maar de eiser kan aantonen dat iedere vertraging in de uitvoering een risico op insolventie van de schuldenaar inhoudt, kan de rechtbank de volgende bewarende maatregelen bevelen :

Zodra de deurwaarder de toelating over te gaan tot bewarende maatregelen in zijn bezit heeft, nodigt hij de schuldeiser uit een provisie voor de kosten te betalen. Onmiddellijk na de betaling gaat hij over tot het uitvoeren van de bewarende maatregel.

Bij wijze van bewarende maatregel kan de rechtbank bewarend beslag op een bepaald roerend voorwerp bevelen of nog bewarend derdenbeslag op een schuldvordering. Bij bewarend derdenbeslag begeeft de deurwaarder zich bij de schuldenaar (derde-beslagene) en beveelt hem onmiddellijk te betalen in de handen van de deurwaarder. Bij weigering kan de gerechtsdeurwaarder eender welk goed van de derde-beslagene in beslag nemen. Voor een bewarend beslag op onroerend goed begeeft de deurwaarder zich naar het kantoor der hypotheken om het bewarend beslag te laten overschrijven in het hypotheekregister.

Het bewarend beslag blijft geldig tot aan de omzetting in uitvoerend beslag of zolang de rechtbank de bewarende maatregel niet heeft opgeheven.

2. De tarieven en erelonen aangerekend door de gerechtsdeurwaarder

Het reglement 14/1994. (IX.8.) IM houdende de bepaling van de tarieven van gerechtsdeurwaarders regelt de tarieven van de gerechtsdeurwaarder.

Voor het bewerkstelligen van uitvoeringen en het voorschieten van kosten kan de gerechtsdeurwaarder erelonen en vergoeding van de kosten vragen. Bij een succesvolle uitvoering krijgt de deurwaarder daarenboven een commissie.

De verzoeker schiet de erelonen en kosten voor, ze worden teruggevorderd van de schuldenaar.

Erelonen evenredig met de waarde van de opdracht :

Blijft de waarde onder 100 000 HUF = 4000 HUF

3% van het gedeelte boven de 100 000 HUF

Tussen 1 000 000 HUF en 5 000 000 HUF = 31 000 HUF

2% van het gedeelte boven de 1 000 000 HUF

Tussen 5 000 000 HUF en 10 000 000 HUF = 111 000 HUF en 1% van het gedeelte boven de 5 000 000 HUF

Boven de 10 000 000 HUF, 161 000 HUF en 0,5 % van het gedeelte boven de 10 000 000 HUF

Erelonen evenredig met de tijd besteed aan de opdracht

Betreft het de uitvoering van een verplichting tot een prestatie, een bepaald gedrag te vertonen, iets te verdragen, iets na te laten (hierna verplichting tot een prestatie), worden de erelonen van de gerechtsdeurwaarder berekend in functie van de tijd die hij aan de opdracht gespendeerd heeft.

Bij het uitvoeren van een verplichting tot een prestatie of het innen van een vervangende geldsom, bedraagt het ereloon van de deurwaarder 4000 HUF per begonnen werkuur.

§ 11/A. De beloning voor een betekening bedraagt 6000 HUF.

Voor verplaatsingskosten mag de deurwaarder een som aanrekenen van 1500 HUF binnen zijn rechtsgebied of 2000 HUF daarbuiten.

§ 13 De gerechtsdeurwaarder kan terugvordering vragen van de volgende uitgaven :

a), transportkosten voor verplaatsing van in beslag genomen roerend goed,

b) kosten voor openen en sluiten van lokalen,

c) vergoeding van een getuige aanwezig tijdens een opdracht,

d) andere kosten voorgeschoten ten behoeve van de uitvoering (vertaling, verzendingskosten, enz.)

De commissie (behajtási jutalék)

§ 18 Bij volledig of gedeeltelijk succesvolle invorderingen, int de deurwaarder een commissie.

§ 19 (1) Bij invordering van een geldsom wordt de commissie bepaald op basis van het geïnde gedeelte van de hoofdsom vermeld in de uitvoerbare titel en bedraagt :

10 % indien de schuldvordering minder dan 5 000 000 HUF betreft

500 000 HUF plus 8 % van het bedrag boven de 5 000 000 HUF indien het een schuldvordering tussen de 5 000 000 en 10 000 000 betreft

900 000 HUF plus 5 % van het bedrag boven de 10 000 000 HUF indien het een schuldvordering van meer dan 10 000 000 HUF betreft.

3. De aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder

Handelt de gerechtsdeurwaarder bij een uitvoering niet volgens de regels van het beroep, dan kunnen partijen hier schade door lijden. Het kan ook schade toebrengen aan de rechten en belangen van derden. § 217 van de wet betreffende de uitvoering voorziet dat bij schending van de wet door de deurwaarder de benadeelde beroep kan instellen bij de rechtbank. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die de uitvoering bevolen heeft.

Klachten tegen deurwaarders worden onderzocht door de Nationale Toezichtsraad van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Eenmaal per week wordt het publiek gehoord door de Toezichtsraad.

Na onderzoek van de klacht, kan de Nationale Toezichtsraad beslissen de klacht over te maken aan de voorzitter van de Kamer, deze kan besluiten een tuchtprocedure in te stellen. Ook de minister van justitie of de voorzitter van de districtsrechtbank kan hiertoe besluiten. De tuchtprocedure wordt behandeld door de tuchtrechtbanken van de gerechtsdeurwaarders. De klacht wordt neergelegd bij de voorzitter van de territoriaal bevoegde districtsrechtbank.

Volgende tuchtstraffen kunnen worden opgelegd : berisping, schriftelijke blaam, tijdelijke schorsing, wering van een functie binnen de Kamer, geldboete, definitieve schrapping.

Gerechtsdeurwaarders verzekeren zich voor hun aansprakelijkheid.

De rechter bevoegd inzake uitvoering

De rechter in uitvoeringszaken vaardigt uitvoerbare titels uit en oordeelt over eventuele beroepen ertegen.

Zijn bevoegdheid strekt zich hoofdzakelijk uit tot :

Daarenboven is hij bevoegd om de geschillen te regelen betreffende de uitvoeringsmaatregelen opgenomen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Om deze bevoegdheden inzake uitvoering te volbrengen, stelt de rechtbank rechters aan, dezen laten zich bijstaan door griffiers (vertrouwd met de bepalingen van § 260-261 van de wet betreffende de uitvoering (Vht.)) en uitvoerings- en juridisch personeel.