E-fiche 1 – De voorwaarden voor implementatie van een verplichte uitvoeringsmaatregel

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.

Noodzakelijke voorwaarden om uitvoeringsmaatregelen te nemen tegen een schuldenaar

1. BESCHIKKEN OVER EEN UITVOERBARE TITEL, VOORZIEN VAN EEN FORMULE VAN TENUITVOERLEGGING

Behalve wanneer wettelijk anders is bepaald, moet de schuldeiser over een uitvoerbare titel beschikken. Een uitvoerbare titel is een akte die voorzien is van een formule van tenuitvoerlegging (art. 776 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 776 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering legt vast welke documenten recht geven op de inleiding van een gerechtelijke tenuitvoerleggingsprocedure.

De uitvoerbare titel vormt een absolute voorwaarde. Zonder dit document kan geen tenuitvoerlegging plaatsvinden. Dit betekent dat de bevoegde autoriteit de tenuitvoerlegging niet kan starten als de schuldeiser geen uitvoerbare titel kan overleggen.

Een uitvoerbare titel is een officieel document waarin zowel het bestaan en de omvang van de rechten van de schuldeiser zijn vastgelegd, als als inlichtingen over de verplichtingen van de schuldenaar. Om een tenuitvoerleggingsprocedure te kunnen instellen, moet de uitvoerbare titel verplicht de volgende elementen bevatten: een duidelijke omschrijving van de prestaties die moeten worden geleverd en de identiteit van de schuldeiser en de schuldenaar.

EEN UITVOERBARE TITEL

Op grond van artikel 777 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering worden onder meer de volgende documenten aangemerkt als uitvoerbare titels:

 • rechterlijke vonnissen die in kracht van gewijsde zijn gegaan of uitvoerbaar bij voorraad zijn ;
 • beschikkingen van een griffier (‘referendarz sadowy’) die al dan niet in kracht van gewijsde zijn gegaan en uitvoerbaar bij voorraad zijn;
 • arbitrale vonnissen of tijdens een arbitrale procedure getroffen schikkingen;
 • tijdens een bemiddelingsprocedure getroffen schikkingen;
 • andere vonnissen, schikkingen en beschikkingen die krachtens de toepasselijke wettelijke voorschriften ten uitvoer kunnen worden gelegd via een gerechtelijke tenuitvoerleggingsprocedure;
 • notariële akten waarin de schuldenaar de tenuitvoerlegging aanvaardt en waarin een verbintenis is vastgelegd om een bepaald bedrag te betalen, of een hoeveelheid bepaalbare, vervangbare goederen (genusgoederen) te leveren, of individueel omschreven voorwerpen (speciesgoederen), of een verbintenis om een in het relevante register ingeschreven gebouw, onroerende zaak of schip te leveren, mits de termijn voor betaling, vereffening of levering in de akte is aangegeven;
 • notariële akten waarin de schuldenaar de tenuitvoerlegging aanvaardt en waarin een verbintenis is vastgelegd om een bedrag te betalen dat in de akte bepaald is of voorzien werd via een indexatieclausule, , mits de akte de voorwaarden vastlegt waaronder de schuldeiser een tenuitvoerleggingsprocedure tegen de schuldenaar kan instellen, en dit op basis van de akte voor de volledige vordering of een deel daarvan, evenals de termijn waarbinnen de schuldeiser om een verklaring van uitvoerbaarheid voor de akte kan verzoeken.
 • notariële akten waarin de eigenaar van een onroerend goed waarop een hypotheekrecht is gevestigd, of een schuldenaar van een hypothecaire vordering die geen persoonlijke schuldenaar is, tenuitvoerleggingsmaatregelen aanvaardt ten laste van het gehypothekeerde onroerende goed of tenuitvoerlegging aanvaardt van de hypothecaire vordering, om op deze wijze de vordering van de hypotheekhouder te voldoen. Een dergelijke akte vormt een executoriale titel, mits het bedrag van de openstaande vordering in de akte is vastgelegd of werd bepaald door een indexatieclausule en mits de akte de voorwaarden vastlegt waaronder de schuldeiser uitvoeringsmaatregelen kan instellen voor de volledige vordering of een deel daarvan, evenals de termijn waarbinnen de schuldeiser over een uitvoerbare akte kan beschikkenn.
 • notariële akten waarin de eigenaar van onroerende goederen of rechten waarop een geregistreerd pandrecht of een gewoon pandrecht is gevestigd en die geen persoonlijke schuldenaar is, een uitvoeringsmaatregel tegen de bezwaarde bezittingen aanvaardt om de vordering van de pandhouder te voldoen.

De bepalingen van artikel 777 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering zijn van openbare orde. Dit betekent dat de toepassing van deze bepalingen niet kan worden uitgesloten, gewijzigd of beperkt door de partijen indien zij een andere regeling wensen te treffen. In het bijzonder zijn bedingen waarbij andere vonnissen, schikkingen of akten dan die worden genoemd in artikel 777 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering worden aangewezen als uitvoerbare titels nietig.

VERKLARING VAN UITVOERBAARHEID

De verklaring van uitvoerbaarheid is een gerechtelijke akte waarin wordt verklaard dat de titel recht geeft op tenuitvoerlegging, en waarin, indien noodzakelijk, de reikwijdte van de tenuitvoerlegging wordt bepaald.

Tenzij wettelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, worden uitvoerbare titels waarin verbintenissen worden erkend die in vreemde valuta worden uitgedrukt, door de rechter uitvoerbaar verklaard onder de verplichting dat de bedragen door de gerechtsdeurwaarder moeten worden omgerekend naar het equivalent in de Poolse munteenheid, op basis van de gemiddelde wisselkoers van de Poolse zloty tegenover de betreffende buitenlandse valuta die is gepubliceerd door de Poolse centrale bank op de datum die voorafgaat aan de datum waarop betaling van het betrokken bedrag verschuldigd was aan de schuldeiser (art. 783, lid 1, van het Poolse wetboek van burgerlijk rechtsvordering).

2. INLEIDING VAN DE TENUITVOERLEGGINGSPROCEDURE

Tenuitvoerleggende autoriteiten: Afhankelijk van de aard van de uit te voeren maatregelen, berust de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging bij de gerechtsdeurwaarders van de arrondissementsrechtbanken, of de arrondissementsrechtbanken zelf.

Met uitzondering van bepaalde maatregelen die zijn voorbehouden aan de arrondissementsrechtbanken, worden tenuitvoerleggingsmaatregelen meestal uitgevoerd door

gerechtsdeurwaarders (art. 759 van het Poolse wetboek van burgerlijk rechtsvordering). (zie fiche 2).

Een tenuitvoerleggingsprocedure kan op drie manieren worden ingeleid:

 • op verzoek (art. 796, lid 1, van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering)
 • van rechtswege (art. 796, lid 2, van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering)
 • op verzoek van een bevoegde instantie (art. 796, lid 3, van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Tenuitvoerleggingsprocedures worden in de meeste gevallen ingeleid op verzoek van de schuldeiser, waarvan de identiteit wordt vermeld in de executoriale titel. Dit verzoek kan echter ook voor rekening van deze schuldeiser worden ingediend door het openbaar ministerie of een andere vergelijkbare instantie, of door een maatschappelijke organisatie.

Het verzoek om tenuitvoerlegging moet door de schuldeiser worden ingediend bij de rechtbank of de gerechtsdeurwaarder, afhankelijk van welke instantie bevoegd is om van het verzoek kennis te nemen (art. 796, lid 1, van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Het verzoek om tenuitvoerlegging kan op de volgende manieren worden ingediend:

 • schriftelijk (dit is de meest gebruikelijke wijze)
 • door middel van een mondelinge verklaring die wordt ingeschreven op de rol

Een schriftelijk verzoek moet voldoen aan de vereisten voor de neerlegging van inleidende verzoekschriften (conclusies van eis). De formele vereisten waaraan het verzoek moet voldoen betreffen onder meer de vermelding van de schuldeiser en de schuldenaar en de volgende elementen:

 • de prestatie die moet worden geleverd
 • de wijze van tenuitvoerlegging.

Het verzoek moet worden vergezeld van de originele executoriale titel (art. 797 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering). Het verzoek moet worden ondertekend door de schuldeiserr.

Een verzoek om tenuitvoerlegging wordt door de uitvoeringsautoriteit getoetst aan de wettelijke vormvereisten.

Als blijkt dat een of meer van de bovengenoemde elementen in het verzoek ontbreken, dan moeten de ontbrekende gegevens direct bij aanvang van de procedure worden aangevuld, binnen de termijn van één week, in overeenstemming met de aanwijzingen in de beschikking van de bevoegde gerechtsdeurwaarder. Wordt hieraan niet voldaan, dan wordt het verzoek terug gezonden (art. 130 juncto art. 13, lid 2, van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

De te leveren prestatie moet duidelijk worden omschreven. Dit geldt zowel voor de hoofdeis als ondergeschikte vorderingen.

Als de schuldeiser verzoekt om tenuitvoerlegging van hoofdverbintenissen, dan moet de schuldeiser daarvoor een maximumbedrag aangeven. Als rente wordt gevorderd, dan moet altijd worden aangegeven vanaf welke datum de rente wordt berekend. De te leveren prestatie die in het verzoek om tenuitvoerlegging wordt vermeld, moet gebaseerd zijn op de bijgevoegde executoriale titel. De schuldeiser kan verzoeken om een gedeeltelijke of gehele levering van de prestaties die in de executoriale titel wordt vermeld.

Het verzoek (om tenuitvoerlegging) moet de uitvoeringsmaatregelen bepalen die men wenst te treffen. Indien het een geldelijke schuldvordering betreft, komt deze verplichting neer op het aanduiden van de goederen van de debiteur waarop de uitvoering zal betrekking hebben.

De tenuitvoerleggingsmaatregelen worden geregeld in het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

In het kader van de tenuitvoerlegging van geldelijke verbintenissen, kan worden verhaald op:

 • roerende zaken (art. 844-879 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering)
 • inkomsten uit arbeid (art. 880-888 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering)
 • bankrekeningen (art. 889-893 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering)
 • andere vorderingen (art. 895-908 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering)
 • overige eigendomsrechten (art. 909-912 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering)
 • onroerende zaken (art. 921-1013 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering)
 • vereenvoudigd beslag op onroerende zaken (art. 1013, lid 1-6, van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering)
 • zeeschepen (art. 1014-1022, lid 4 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering)
 • door middel van onderbewindstelling (art. 1064, lid 1-13, van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering)
 • door de verkoop van een bedrijf of landbouwbedrijf (art. 1064, lid 14-23, van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Maatregelen voor de tenuitvoerlegging van niet-geldelijke prestaties omvatten onder meer:

 • de levering van roerende zaken (art. 1041-1045 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering)
 • de levering van een onroerende zaak, zeeschip of de uitdrijving uit een gebouw (art. 1046 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering)
 • de uitvoering –in diens plaats- van handelingen waartoe de schuldenaar niet in staat was (art. 1050 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering)
 • onthouding van bepaalde handelingen of het niet-hinderen van handelingen van de schuldeiser (art. 1051 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering)

De schuldeiser kan in hetzelfde verzoekschrift om meerdere maatregelen van tenuitvoerlegging verzoeken tegen dezelfde debiteur. De schuldeiser moet daaruit echter de maatregel kiezen die het minst belastend is voor de schuldenaar.

De tenuitvoerleggingsprocedure vangt aan met de indiening van het verzoek om tenuitvoerlegging.

De uitvoeringsautoriteit is gebonden aan de inhoud van het verzoek om tenuitvoerlegging. Met andere woorden, de bevoegde autoriteit moet zich houden aan de grenzen van het verzoekschrift en kan geen beslag leggen op vermogensbestanddelen die de schuldeiser niet heeft aangegeven.

Behalve wanneer de tenuitvoerlegging betrekking heeft op onderhoudsverplichtingen of de betaling van dwangsommen en gerechtskosten, kan de tenuitvoerleggende gerechtsdeurwaarder geen vermogensbestanddelen van de schuldenaar opsporen. De vermogensbestanddelen waarop de tenuitvoerlegging betrekking heeft moeten door de schuldeiser in zijn verzoekschrift worden vermeld. Artikel 7971 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering stelt een uitzondering vast op de bovenstaande regel, op grond waarvan gerechtsdeurwaarders vermogensbestanddelen van de schuldenaar kunnen opsporen in het kader van de invordering van onderhoudsschulden, dwangsommen en gerechtskosten. dergelijke onderzoeken worden uitgevoerd door de gerechtsdeurwaarder op verzoek van een schuldeiser die in het bezit is van een executoriale titel jegens de schuldenaar.

3. VRIJE KEUZE VAN GERECHTSDEURWAARDER

Gerechtsdeurwaarders functioneren binnen de grenzen van het district van de rechtbank waaraan zij verbonden zijn.

Krachtens artikel 8, lid 5, van de Wet van 29 augustus 1997 inzake gerechtsdeurwaarders en tenuitvoerlegging (geconsolideerde tekst volgens het Poolse staatsblad [Dziennik Ustaw] van 2006, nr. 167, publicatie 1191, zoals gewijzigd), staat het de schuldeiser vrij om een gerechtsdeurwaarder te kiezen binnen het grondgebied van de Poolse Republiek, met uitzondering van gevallen waarin de tenuitvoerlegging betrekking heeft op onroerende zaken en gevallen waarop de regels voor onroerend beslag van toepassing zijn. Op grond van deze bepalingen, kunnen benoemde gerechtsdeurwaarder dus buiten hun bevoegdheid optreden.

Krachtens artikel 8, lid 6, van de Poolse Wet inzake gerechtsdeurwaarders en tenuitvoerlegging dient de schuldeiser samen met het verzoek om tenuitvoerlegging een verklaring in waarin de gerechtsdeurwaarder van zijn of haar keuze wordt aangewezen.

De verjaring van erkende vorderingen die erkend zijn in een uitvoerbare titel met kracht van gewijsde.

In overeenstemming met de bepalingen van art. 125 van het Poolse burgerlijk wetboek van 23 April 1964 (Pools staatsblad nr. 16, publicatie 93), geldt voor vorderingen die erkend zijn in een rechterlijke beslissing, een arbitrale uitspraak, voor de schikkingen getroffen voor een gerecht of een arbitragetribunaal of voor een overeenkomst als resultaat van een bemiddelingsprocedure die bevestigd zijn door een rechtbank, dat zij verjaren na verloop van tien jaar ook als de toepasselijke betalingstermijn voor een dergelijke vordering korter is.

Als een op deze manier erkende vordering periodieke prestaties inhoudt, dan betreft het vorderingsrecht op toekomstige periodieke prestaties drie jaar.

De looptijd van de verjaringstermijn voor vorderingen die erkend zijn in een uitvoerbare titel wordt onderbroken wanneer een verzoek om tenuitvoerlegging wordt ingediend, voor zover de vordering wordt gedekt door dit verzoek (art. 123, lid 1, punt 1 van het Poolse burgerlijk wetboek).

Voorlopige en bewarende maatregelen

Bewarende uitvoeringsmaatregelen zijn bedoeld om de rechten van de partijen en actoren in gerechtelijke procedures te vrijwaren. Bewarende maatregelen kunnen worden opgelegd in elke burgerrechtelijke procedure. Overeenkomstig art. 730, lid 1, van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering kan “om het stellen van zekerheden worden verzocht in elke burgerrechtelijke zaak”. Bewarende maatregelen zijn ook toegestaan in zaken waarin een rechterlijke uitspraak is gedaan die niet kan worden ten uitvoer gelegd via beslag. Bewarende maatregelen kunnen ook worden opgelegd op niet-gerechtelijke basis.

Bepalingen die de tenuitvoerlegging beperken ten aanzien van personen die niet of beperkt onderworpen zijn aan de binnenlandse jurisdictie (art. 1115 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering) sluiten eveneens de mogelijkheid uit voor deze personen om bewarende maatregelen te stellen.

DE FUNCTIE VAN VOORLOPIGE EN BEWARENDE MAATREGELEN

Voorlopige en bewarende maatregelen vervullen een ondersteunende functie in het kader van een gerechtelijke procedure. Volgens de bepalingen van art. 7301, lid 2 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering worden bewarende maatregelen gelast om te verzekeren dat het doel van de procedure wordt bereikt.

Bewarende maatregelen zijn bedoeld om de positie van de rechthebbende te beschermen tijdens de procedure, voordat uitspraak wordt gedaan over de grond van de zaak.

Deze maatregelen vloeien voort uit de noodzaak om de rechten van de rechthebbende te beschermen tegen een bestaande of dreigende inbreuk, voordat de procedure is afgerond.

WELKE PARTIJEN ZIJN BETROKKEN BIJ VOORLOPIGE EN BEWARENDE MAATREGELEN?

Op grond van de toepasselijke wettelijke voorschriften kan elke partij bij, of deelnemer aan, de procedure een verzoek om bewarende maatregelen indienen.

Bewarende maatregelen worden behandeld in een aparte procedure, waarin andere begrippen [naar Pools recht] worden gebruikt. Zo wordt in plaats van schuldeiser en schuldenaar gesproken van [het Poolse equivalent van] rechthebbende en schuldplichtige.

WELKE SOORTEN GOEDEREN KUNNEN WORDEN BEZWAARD?

Bewarende maatregelen kunnen worden toegekend in elke burgerrechtelijke procedure en niet alleen in het geval van vorderingsprocedures. Ook rechten kunnen worden bezwaard door bewarende maatregelen.

VOORWAARDEN VOOR DE TOEWIJZING VAN EEN BEWARENDE MAATREGEL

Voor de toewijzing van een bewarende maatregelen moet aan twee voorwaarden worden voldaan:

 • Aannemelijkheid van de vordering - de begunstigde moet aannemelijk maken dat hij/zij de rechthebbende is van de ingestelde, of nog in te stellen, vordering. De materiële grondslag van de vordering hoeft daarbij niet te worden aangetoond.
 • Rechtsbelang van de begunstigde - de begunstigde moet aantonen dat de tenuitvoerlegging van het vonnis in de zaak zal worden belet of gehinderd, of dat de realisering van het doel van de procedure op andere wijze zal worden belet of gehinderd, als er geen bewarende maatregelen worden getroffen. Een rechtmatig belang hoeft niet te worden aangetoond in onder meer vorderingen in verband met onderhouds- of pensioenverplichtingen en beloning voor arbeid.

SOORTEN VOORLOPIGE MAATREGELEN

Ingedeeld naar doel:

Beschermende maatregelen – deze maatregelen wordt gelast om handhaving van de status quo te verzekeren. Dit houdt in dat de juridische of feitelijke status van de toestand die onderwerp is van de procedure wordt gehandhaafd tot het einde van de procedure. Het doel hiervan is om de als gevolg van de maatregel bezwaarde vermogensbestanddelen van de verplichte partij te beschermen tegen beschadiging of verwijdering. Voorbeelden van dit type maatregel zijn: beslag op roerende zaken, beslag op bankrekeningen, beslag op inkomen uit arbeid of beslag op andere vorderings- en vermogensrechten, gedwongen vestiging van een hypotheekrecht op een onroerende zaak van de verplichte partij.

Voorlopige maatregelen – deze maatregelen dienen om de betrekkingen tussen de partijen of procesdeelnemers tijdelijk te regelen, voordat definitief uitspraak in de zaak wordt gedaan. Voorbeelden van dit type maatregel zijn: opschorting van de tenuitvoerlegging, opname van een speciale aantekening in het kadaster of een ander register (het Poolse nationale rechtbankregister, register van pandrechten).

Ingedeeld naar het betrokken vermogensbestanddeel:

Zekerstelling van geldelijke vorderingen - art. 747 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Geldelijke vorderingen kunnen worden zeker gesteld door middel van:

 • beslag op roerende zaken, beloning voor arbeid, bankrekeningen of andere vorderingsrechten of vermogensrechten;
 • gedwongen vestiging van een hypotheekrecht op een onroerende zaak van de schuldplichtige partij;
 • een verbod op de verkoop of bezwaring van een onroerende zaak die niet in een register is ingeschreven, of waarvoor het register of de inschrijving verloren is gegaan of beschadigd is.
 • vestiging van een hypotheekrecht op een zeeschip of een zeeschip in aanbouw;
 • een verbod op de verkoop van het coöperatieve eigendomsrecht op een gebouw;
 • onderbewindstelling van het bedrijf, het boerenbedrijf of inrichting van de schuldplichtige of een deel daarvan.

Zekerstelling van niet-geldelijke vorderingen - art. 755, lid 1, van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Om niet-geldelijke vorderingen zeker te stellen kan de rechter de maatregelen opleggen die naar zijn oordeel passend zijn gezien de omstandigheden van het geval, waaronder ook maatregelen die bedoeld zijn om geldelijke vorderingen zeker te stellen. In het bijzonder kan de rechter:

 • rechten en verplichtingen van de partijen of procesdeelnemers regelen tijdens de duur van de procedure;
 • de verkoop verbieden van zaken of rechten die betrokken zijn bij de procedure;
 • de tenuitvoerleggingsprocedure opschorten;
 • de wijze bepalen waarop het gezag over minderjarigen wordt uitgeoefend;
 • een waarschuwende aantekening laten opnemen in het kadaster of een ander register.

INLEIDING VAN DE PROCEDURE VOOR VOORLOPIGE EN BEWARENDE MAATREGELEN

Bewarende maatregelen worden gelast op verzoek van de rechthebbende of een andere persoon die de rechten van de rechthebbende uitoefent (een openbare aanklager, een maatschappelijke organisatie). In procedures die van rechtswege (ex oficio) kunnen worden ingeleid, kunnen deze maatregelen ook van rechtswege worden opgelegd.

Het verzoek om een bewarende maatregel kan worden ingediend:

 • Voorafgaand aan de aanvang van de bodemprocedure – als de rechter in dit geval het verzoek aanvaardt en de bewarende maatregel gelast, zal de rechter tevens de termijn aangeven waarbinnen de rechthebbende de bodemprocedure moet instellen. Wordt de bodemprocedure niet ingesteld binnen deze termijn, dan vervalt de bewarende maatregel. Deze termijn bedraagt uiterlijk twee weken. (art. 733 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering)
 • Tijdens een bodemprocedure – in dit geval worden bewarende maatregelen verzocht in een verzoek om de inleiding van een aparte procedure buiten de procesfase.
 • De afgifte van de executoriale titel vormt een cruciaal moment. (art. 730 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering)
 • Na afgifte van de executoriale titel – in dit geval kan om bewarende maatregelen worden verzocht als deze tot doel hebben een vordering op een prestatie zeker te stellen die nog niet opeisbaar is.

(art. 730 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering)

AFSLUITING VAN DE PROCEDURE VOOR VOORLOPIGE EN BEWARENDE MAATREGELEN

Door beëindiging van de bewarende maatregel:

Door middel van handelingen van de rechthebbende of schuldplichtige partij.

Handelingen van de rechthebbende:

 • Als op verzoek een bewarende maatregel wordt gelast voordat de bodemprocedure is gestart, en de rechthebbende maakt geen vordering aanhangig, of maakt niet alle vorderingen aanhangig, of andere vorderingen dan die waarop de bewarende maatregel betrekking heeft (art. 744 lid 2 van het Poolse wetboek van rechtsvordering).
 • Als de rechthebbende nadat de uitspraak waarin de zekergestelde vordering wordt erkend in kracht van gewijsde is gegaan, geen verzoek om tenuitvoerlegging indient. Krachtens art. 7541, lid 1 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering vervallen bewarende maatregelen die zijn opgelegd op grond van de bepalingen van dit hoofdstuk [van het wetboek] na verloop van één maand nadat de uitspraak waarin de vordering wordt erkend in kracht van gewijsde is gegaan, tenzij anders wordt bepaald door specifieke wettelijke voorschriften of door de rechter.
 • Als de vordering van de rechthebbende zeker wordt gesteld door middel van beslag op roerende zaken, inkomen uit arbeid, bankrekeningen, vorderingsrechten of andere vermogensrechten, of door middel van onderbewindstelling van het bedrijf of boerenbedrijf van de schuldplichtige, of een inrichting die daarvan deel uitmaakt, en de rechthebbende binnen twee weken nadat de uitspraak waarin de vordering wordt erkend in kracht van gewijsde is gegaan, geen verdere tenuitvoerleggingsmaategelen verlangt.

Handelingen van de schuldplichtige:

Als de schuldplichtige de borgsom voor de maatregel waarom de rechthebbende heeft gevraagd in een verzoek om bewarende maatregelen stort op de daarvoor bestemde rekening van de rechtbank.

Van rechtswege

Ingeval de vordering of het verzoek definitief niet-ontvankelijk worden verklaard, wordt afgewezen, de vordering niet wordt toegewezen of de procedure wordt stopgezet (art. 744 lid 1 van het Poolse wetboek van rechtsvordering).

De beëindiging van de bewarende maatregel wordt op verzoek van de schuldplichtige partij bevestigd door de rechter, ook als de maatregel van rechtswege vervalt. Op grond van de rechterlijke beslissing waarin de beëindiging van de bewarende maatregel wordt erkend, kan de schuldplichtige de autoriteit die de maatregel uitvoert verzoeken om de uitvoering stop te zetten.

Door intrekking van de rechterlijke beschikking die de bewarende maatregel gelast.

BEPERKINGEN OP VOORLOPIGE MAATREGELEN

Bewarende maatregelen mogen niet worden gelast ten aanzien van zaken, vorderingen of rechten die uitgesloten zijn van de tenuitvoerlegging (art. 750 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

UITSLUITING VAN VOORLOPIGE MAATREGELEN

Voor geldvorderingen op de Staat kan geen zekerheidsstelling worden verlangd.

ZEKERHEIDSSTELLING VAN ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN

In procedures met betrekking tot onderhoudsverplichtingen kunnen bewarende maatregelen worden gelast door de schuldplichtige partij te verplichten tot een eenmalige betaling of meerdere periodieke betalingen van een bepaald geldbedrag aan de rechthebbende. In deze gevallen zijn de bewarende maatregelen uitsluitend gebaseerd op de het aantonen van het bestaan van de vordering (d.w.z. het bestaan van een rechtsbelang bij de bewarende maatregel hoeft niet te worden aangetoond).