E-fiche 5 – Beslaglegging op onroerende goederen (Professionnal E-blad)

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.

1. DEFINITIE VAN ONROEREND GOED

Onroerende goederen zijn stukken land die een afzonderlijk eigendom vormen (percelen), en tevens gebouwen die permanent aan de grond vastzitten, of gedeelten van dergelijke gebouwen, als ze een afzonderlijk eigendom vormen krachtens specifieke wettelijke regels.

2. TOEPASSINGSGEBIED VAN WETTELIJKE REGELGEVING

Tenuitvoerlegging van onroerend goed bij schulden omvat:

 • 1) tenuitvoerlegging van onroerend goed
 • 2) vereenvoudigde tenuitvoerlegging van onroerend goed
 • 3) tenuitvoerlegging van gedeelten van onroerend goed.

Wettelijke regels inzake tenuitvoerlegging van onroerend goed zijn respectievelijk van toepassing op:

 • 1) tenuitvoerlegging van eeuwigdurend vruchtgebruik
 • 2) tenuitvoerlegging van een woning die een afzonderlijk onroerend goed vormt
 • 3) tenuitvoerlegging van het eigendomsrecht op een woning van een lid van een coöperatie
 • 4) tenuitvoerlegging van in een scheepsregister geregistreerde zeeschepen
 • 5) tenuitvoerlegging door middel van de verkoop van een onderneming of landbouwbedrijf

3. BEVOEGDHEID VAN DE OPENBARE MACHT

Tenuitvoerlegging van onroerend goed valt onder de bevoegdheid van een gerechtsdeurwaarder die is geregistreerd bij de rechtbank in wiens lokale jurisdictie het onroerend goed zich bevindt. De wettelijke regels bieden niet de mogelijkheid een gerechtsdeurwaarder in de Republiek Polen te kiezen wanneer de tenuitvoerlegging van onroerend goed plaatsvindt.

4. PERSONEN DIE AAN DE TENUITVOERLEGGING VAN ONROEREND GOED DEELNEMEN

Naast door de schuldeiser en schuldenaar kan ook aan de tenuitvoerleggingsprocedure worden deelgenomen door personen met beperkte eigendomsrechten, claims of persoonlijke rechten op het onroerend goed, en wanneer de tenuitvoerlegging eeuwigdurend vruchtgebruik betreft, ook door de persoon die de overeenkomst inzake het eeuwigdurend vruchtgebruik heeft gesloten.

5. BESLAGLEGGING OP ONROERENDE GOEDEREN OP GROND VAN EEN EXECUTORIALE TITEL TEGEN EEN GETROUWDE PERSOON

Een executoriale titel tegen een getrouwde persoon vormt de wettelijk grond voor het beslag op een onroerend goed dat deel uitmaakt van de goederen die beide echtgenoten gezamenlijk bezitten. Het voortzetten van de tenuitvoerleggingsprocedure is toegestaan op grond van een executoriale titel tegen beide echtgenoten.

Als de echtgenoot of echtgenote van de schuldenaar bezwaar maakt tegen het beslag, moet de gerechtsdeurwaarder de schuldeiser direct in kennis stellen van dit bezwaar; de schuldeiser moet binnen één week verzoeken om de uitvoeringsformule tegen de echtgenoot of echtgenote op te stellen, anders wordt de tenuitvoerlegging van het onroerend goed beëindigd.

6. AANMANING, INSCHRIJVING BIJ HET KADASTER, MOMENT VAN BESLAG

Tegelijk met de kennisgeving die naar de schuldenaar wordt gestuurd, stuurt de gerechtsdeurwaarder naar de rechtbank die bevoegd is inzake het bijhouden van de kadastrale registers een verzoek om de lopende beslagprocedure in deze registers in te schrijven, of om dat verzoek in het dossier op te nemen. Op grond van het verzoek van de schuldeiser om te beginnen met de tenuitvoerlegging van het onroerend goed dat in het verzoek wordt omschreven maant de gerechtsdeurwaarder de schuldenaar aan om de schuld binnen twee weken te betalen; anders zal worden begonnen met de beschrijvings- en taxatieprocedures.

Het onroerend goed van de schuldenaar is in beslag genomen op het moment dat hij/zij de kennisgeving ontvangt.

Ten aanzien van de schuldenaren die de kennisgeving niet hebben ontvangen en ten aanzien van derden is het onroerend goed in beslag genomen op het moment dat een inschrijving is opgenomen in de kadastrale registers, of wanneer de gerechtsdeurwaarder het verzoek heeft laten opnemen in het dossier. Voor partijen die wisten dat er met een tenuitvoerleggingsprocedure was begonnen, gaat het beslag echter in op het moment dat zij daarvan kennis namen, zelfs wanneer de kennisgeving nog niet eens naar de schuldenaar is gestuurd of wanneer het beslag nog niet is ingeschreven in de kadastrale registers. De gerechtsdeurwaarder stelt de schuldenaar in kennis van het beslag.

7. DEELNAME AAN DE TENUITVOERLEGGING VAN EEN ONROEREND GOED

Een schuldeiser die de aanzet heeft gegeven tot de tenuitvoerlegging van een onroerend goed, nadat een andere schuldeiser beslag heeft laten leggen op het onroerend goed, neemt deel aan de eerder begonnen procedure en mag niet eisen dat de procedures die al zijn afgehandeld, worden herhaald; voor het overige heeft hij/zij dezelfde rechten als de oorspronkelijke schuldeiser.

8. BEWINDVOERDER VAN AFWEZIGE PARTIJEN

Om de rechten te garanderen van een persoon met een onbekende verblijfplaats die door zijn/haar afwezigheid geen kennisgevingen kan ontvangen, wijst de rechtbank op grond van een verzoek van de gerechtsdeurwaarder een bewindvoerder aan van deze afwezige persoon. De bewindvoerder zal zijn/haar taken ook uitvoeren in het belang van andere personen die tijdens de verdere tenuitvoerleggingsprocedure geen kennisgevingen kunnen ontvangen. De bewindvoerder mag echter alleen tegelijk verschillende personen vertegenwoordigen indien hun belangen niet strijdig zijn met elkaar.

9. REIKWIJDTE VAN HET BESLAG

Het beslag betreft het onroerend goed en alle goederen die volgens de wettelijke bepalingen inzake eigendomsrechten kunnen worden verhypothekeerd.

Dit zijn:

 • 1) samenstellende delen van onroerende goederen
 • 2) onroerend goed door bestemming
 • 3) natuurlijke en burgerlijke vruchten

10. GEVOLGEN VAN BESLAGLEGGING OP ONROERENDE GOEDEREN

Overdracht van het onroerend goed nadat het in beslag is genomen, heeft geen gevolgen voor de verdere procedure. De koper kan aan de procedure deelnemen in de hoedanigheid van schuldenaar. De gevolgen van de tenuitvoerleggingsprocedure gelden altijd zowel voor de schuldenaar als de koper.

Nadat het beslag is gelegd, is de overdracht van goederen die samen met het onroerend goed in beslag zijn genomen niet geldig. Het voorgaande geldt niet voor overdrachten die door de beheerder van het onroerend goed zijn uitgevoerd binnen zijn/haar wettelijke rechten. Bezwaring van het onroerend goed nadat er beslag op is gelegd en overdracht van de verlaten verhypothekeerde ruimte is niet geldig. Als er een stille hypotheek wordt ingeschreven nadat op het onroerend goed beslag is gelegd, dan heeft de daarmee vastgelegde financiële verplichting niet dezelfde prioriteit als de verplichtingen die door middel van hypotheken zijn vastgelegd.

11. BEHEER VAN HET IN BESLAG GENOMEN ONROEREND GOED

Het in beslag genomen onroerend goed wordt beheerd door de schuldenaar, op wie de regels inzake beheerders dan van toepassing zijn.

Als correct beheer dat vereist, kan de rechtbank het beheer uit handen nemen van de schuldenaar en een andere beheerder aanwijzen; hetzelfde geldt voor de beheerder die op die manier wordt aangewezen.

De rechtbank zal een verzoek om een andere beheerder aan te stellen afwijzen als het beheer kosten met zich meebrengt die met de huidige inkomsten niet kunnen worden betaald en degene die het verzoek heeft ingediend niet binnen één week het door de rechtbank opgegeven bedrag heeft gestort.

Als de schuldenaar die geen beheerder meer is op het moment van de beslaglegging de ruimtes in het onroerend goed gebruikte, dan moeten deze ruimtes beschikbaar blijven voor zijn/haar gebruik. De rechtbank kan echter op verzoek van de schuldeiser beslissen dat deze ruimtes niet langer beschikbaar moeten worden gesteld als de schuldenaar of de leden van zijn/haar huisgezin de uitvoering van beheerstaken belemmeren. De beheerder mag de schuldenaar en zijn/haar gezin tegen een door de rechtbank vastgestelde beloning in dienst nemen.

Uitleg aan de beheerder

Als de beheerder problemen heeft wanneer hij/zij zijn/haar taak op zich neemt, dan kan de gerechtsdeurwaarder hem/haar op verzoek van de rechtbank uitleggen wat zijn/haar taken als beheerder van het onroerend goed zijn.

Inkomsten uit het in beslag genomen onroerend goed

Als de beheerder is aangesteld, maant de gerechtsdeurwaarder de door de schuldeiser aangewezen personen aan om de bedragen die inkomsten zijn uit het onroerend goed, die ze zijn verschuldigd en die (nog) moeten worden betaald, te overhandigen aan de beheerder. De aanmaning moet een waarschuwing bevatten dat het overhandigen van geld aan de schuldenaar niet ten gunste komt van de schuldeiser.

Verplichtingen van de beheerder van het in beslag genomen onroerend goed

De beheerder van het in beslag genomen onroerend goed moet de taken uitvoeren die noodzakelijk zijn voor correct beheer. Hij/zij heeft het recht om in plaats van de schuldenaar alle vruchten van het onroerend goed te innen, deze in het kader van gebruikelijk beheer om te wisselen in contanten en kwesties af te handelen, als dat tijdens het beheer noodzakelijk is. Ten aanzien van kwesties die verband houden met het beheer van het onroerend goed, kan de beheerder anderen voor het gerecht dagen en zelf voor het gerecht worden gedaagd.

De beheerder mag alleen financiële verplichtingen aangaan die met de inkomsten uit het onroerend goed kunnen worden voldaan en die zakelijk gezien levensvatbaar zijn.

De beheerder mag alleen handelingen uitvoeren die buiten het kader van gebruikelijk beheer vallen als de partijen daarvoor toestemming hebben gegeven; als deze toestemming niet wordt gegeven, mag dit alleen met toestemming van de rechtbank, die eerst de schuldeiser, schuldenaar en beheerder zal horen alvorens een beslissing te nemen, tenzij uitstel van de toestemming schade kan opleveren.

Verplichting van de beheerder van het in beslag genomen onroerend goed om verslagen op te stellen

De beheerder moet voor bepaalde deadlines, minstens één keer per jaar, en na uitvoering van zijn/haar beheerstaken, verslagen opstellen over zijn/haar activiteiten, en tevens gedocumenteerde financiële verslagen.

De rechtbank zal de schuldeiser, schuldenaar en beheerder horen, de verslagen bestuderen, vooral wat betreft de financiële informatie in de verslagen, en de verslagen van de beheerder geheel of gedeeltelijk weigeren of goedkeuren.

Aansprakelijkheid van de beheerder van het in beslag genomen onroerend goed

De beheerder is aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij/zij heeft nagelaten om zijn taken op een correcte manier uit te voeren.

Een beheerder die zonder gegronde reden heeft nagelaten een exemplaar van het verslag in te dienen voor de gestelde deadline, of die geen gehoor geeft aan andere bevelen van de rechtbank, kan een boete worden opgelegd.

Het recht van de beheerder op een beloning en de vergoeding van onkosten

De beheerder mag een beloning vragen en de vergoeding van onkosten die hij/zij uit eigen zak heeft betaald in het kader van de uitvoering van zijn beheerstaken. De hoogte van de beloning zal worden bepaald door de rechtbank, afhankelijk van de hoeveelheid werk en de opbrengst van het onroerend goed.

Een beheerder die schuldenaar is, heeft echter geen recht op een beloning; met de vruchten mag hij/zij alleen voorzien in de meest basale behoeften van hem-/haarzelf en zijn/haar gezin, in de mate die door de rechtbank wordt bepaald, en in de onkosten die hij maakt in het kader van zijn/haar beheerstaken.

12. BESCHRIJVING EN TAXATIE VAN HET ONROEREND GOED

Na afloop van de termijn die in de aanmaning is vermeld, zal de gerechtsdeurwaarder op verzoek van de schuldeiser zorgen voor de beschrijving en taxatie van het onroerend goed. Voornoemde termijn is 14 dagen.

Verzoek om een beschrijving op te laten stellen en het onroerend goed te laten taxeren

Wanneer de schuldeiser een verzoek doet om een beschrijving en taxatie van het onroerend goed op te laten stellen, moet hij/zij:

 • 1) een uittreksel en indien nodig een afschrift van het kadaster voorleggen, of een bevestiging van de rechtbank die is afgegeven op grond van de documenten in het dossier over het betreffende onroerend goed, waarin de eigenaar van het onroerend goed wordt vermeld en de bezwaringen die in de documenten worden genoemd, en als het onroerend goed ook is geregistreerd in een grondregister, moet daarvan ook een geschikt uittreksel worden overlegd;
 • 2) aangeven wat de woonplaats is van de deelnemers aan de procedure.

Als het onroerend goed niet bij het kadaster is geregistreerd, moet de schuldeiser een ander document overleggen waarin wordt bevestigd dat de schuldenaar eigenaar is van het onroerend goed.

De gerechtsdeurwaarder kan verlangen dat voornoemde documenten worden afgegeven door bevoegde instanties.

Bevestiging van de beschrijving en taxatie

De gerechtsdeurwaarder stelt de hem/haar bekende deelnemers in kennis van de datum waarop de beschrijving en taxatie wordt opgesteld.

Daarnaast worden deelnemers van wie de gerechtsdeurwaarder niet op de hoogte is en andere personen die rechten kunnen claimen op het onroerend goed en andere in beslag genomen zaken door hem/haar op hun rechten gewezen door middel van een openbare aankondiging in het gebouw van de rechtbank en op het bureau van het hoofd van de gemeente (de burgemeester van de betreffende plaats), voordat de beschrijving wordt opgesteld.

Deze aankondigingen en kennisgevingen moeten plaatsvinden uiterlijk twee weken voordat met de beschrijving wordt begonnen.

Afscheiding van gedeelten van het onroerend goed

Ambtshalve of op verzoek van de schuldeiser of schuldenaar, een verzoek dat moet worden ingediend voor de beschrijving en taxatie is afgerond, kan een deel van het in beslag genomen goed dat ervan is afgescheiden worden geveild; de executerende schuldeiser moet instemmen met de minimumprijs van een dergelijk gedeelte van het onroerend goed. Na taxatie van het onroerend goed beslist de gerechtsdeurwaarder over de afscheiding.

Als een gedeelte is afgescheiden, moet de verdere procedure met betrekking tot het overgebleven deel van het onroerend goed worden opgeschort tot de veiling van het afgescheiden gedeelte is afgerond.

Protocol van de beschrijving en taxatie van het in beslag genomen onroerend goed.

In het protocol van de beschrijving en taxatie moet de gerechtsdeurwaarder de volgende zaken vermelden:

 • 1) de code van het onroerend goed, de grenzen, en indien mogelijk de oppervlakte en de aanduiding die bij het kadaster zijn geregistreerd of in het dossier worden vermeld
 • 2) de gebouwen en andere faciliteiten, met hun economische bestemming en het bijbehorende onroerend goed door bestemming, en tevens de voorraden waarop beslag wordt gelegd
 • 3) geregistreerde rechten en bezwaringen
 • 4) verzekeringspolissen
 • 5) personen die het onroerend goed, het bijbehorende onroerend goed door bestemming en de vruchten in bezit hebben
 • 6) manier waarop de schuldenaar het onroerend goed gebruikt
 • 7) taxatie, waarbij moet worden vermeld waarop de taxatie is gebaseerd
 • 8) gemelde rechten op het onroerend goed
 • 9) andere gegevens die relevant zijn voor het beschrijven of taxeren van het onroerend goed

Taxatie van het onroerend goed door een deskundige

De taxatie van het onroerend goed moet worden uitgevoerd door een deskundige die bevoegd is om onroerend goed te taxeren overeenkomstig specifieke regels; de deskundige wordt aangesteld door de gerechtsdeurwaarder. Als het onroerend goed echter minder dan zes maanden voor de beslaglegging voor commerciële doeleinden is getaxeerd, en deze taxatie voldoet aan de vereisten inzake taxatie van onroerend goed tijdens de tenuitvoerlegging van onroerend goed, dan hoeft er geen nieuwe taxatie te worden uitgevoerd.

De taxatie moet de volgende zaken omvatten: de afzonderlijke vermelding van de waarde van het onroerend goed, de gebouwen en andere faciliteiten, het bijbehorende onroerend goed door bestemming, de vruchten en de waarde van het gehele onroerend goed en van het gedeelte daarvan dat is afgescheiden om te worden geveild zowel de waarden rekening houdend met toepasselijke rechten als de waarden waarbij niet met die rechten rekening wordt gehouden genoemde rechten die van kracht blijven, ook als ze niet bij de prijs zijn inbegrepen, en de waarde van rechten die niet in geldbedragen worden uitgedrukt en die het onroerend goed bezwaren, met name de vruchten die uit deze rechten voortkomen

Bezwaar tegen de beschrijving en taxatie

Vanaf het moment dat de beschrijving en taxatie zijn afgerond tot twee weken daarna kan er bezwaar tegen worden gemaakt. Als de beschrijving en taxatie niet zijn afgerond op de dag die in de kennisgeving stond vermeld, dan begint de bezwaarperiode op de dag waarop de deelnemer een kennisgeving heeft ontvangen van de afronding van de beschrijving en de taxatie, en voor de deelnemers die de kennisgeving niet hebben ontvangen, begint deze periode op de dag waarop de afronding is bekendgemaakt.

Opstellen van een aanvullende beschrijving en taxatie

Als er tussen de datum van beschrijving en taxatie en de veilingdatum sprake is van relevante wijzigingen wat betreft de status van het onroerend goed, dan kan op verzoek van de schuldeiser of schuldenaar een aanvullende beschrijving en taxatie plaatsvinden.

13. AANKONDIGING VAN DE VEILING

Datum van de verkoop van het in beslag genomen onroerend goed

Het in beslag genomen onroerend goed wordt verkocht door middel van een openbare veiling. De veilingdatum mag niet eerder worden vastgesteld dan na afloop van een termijn van twee weken nadat de beschrijving en taxatie rechtsgeldig zijn geworden, en niet eerder dan de dag dat de beslissing op basis waarvan met de tenuitvoerlegging is begonnen rechtsgeldig wordt.

Aankondiging van de veiling van het in beslag genomen onroerend goed

De gerechtsdeurwaarder moet de veiling bekendmaken door middel van een openbare aankondiging waarin de volgende zaken worden vermeld:

 • 1) het te verkopen onroerend goed, de locatie en de economische bestemming ervan, voor- en achternaam van de schuldenaar met de kadastrale aanduiding en de plaats waar het is geregistreerd, of met de aanduiding in het dossier, waarbij wordt aangegeven bij welke rechtbank het dossier wordt bewaard
 • 2) tijd en plaats van de veiling
 • 3) taxatiebedrag en limietprijs
 • 4) hoogte van de waarborgsom die de biedende deelnemers moeten storten, met de mogelijkheid de som te storten in de vorm van een bankboekje met een toestemmingsverklaring van de houder ervan om het bedrag in zijn geheel uit te betalen, overeenkomstig een rechtsgeldige rechterlijke beslissing inzake het verlies van de waarborgsom, of op een andere manier die door de gerechtsdeurwaarder wordt aangegeven
 • 5) de periode twee weken voor de veiling waarin het onroerend goed kan worden bezocht en de documenten met betrekking tot de tenuitvoerleggingsprocedure bij de rechtbank kunnen worden ingezien

Bovendien moet in de aankondiging worden vermeld:

 • 1) dat rechten van derden geen obstakel vormen voor de veiling en de onbeperkte wettelijke overdracht van de eigendomsrechten aan de koper, als deze personen, voordat met de veiling wordt begonnen, nalaten om een bewijs te overleggen dat ze een eis hebben ingediend om het onroerend goed of de goederen waarop beslag is gelegd aan de tenuitvoerlegging te ontrekken en dat er een rechterlijke beslissing is om de tenuitvoerlegging om die reden op te schorten;
 • 2) dat er tijdens de verdere tenuitvoerleggingsprocedure geen rekening wordt gehouden met het gebruik, de erfdienstbaarheden en de rechten van lijfrentetrekkers, als deze niet zijn geregistreerd bij het kadaster of door een document aan het dossier toe te voegen en ze niet uiterlijk drie dagen voor de veilig worden gemeld, en dat ze vervallen op het moment dat de beslissing waarbij de eigendom wordt toegekend rechtsgeldig wordt.

betekening van de aankondiging van de veiling van het onroerend goed

De aankondiging van de veiling wordt betekend aan:

 • 1) de personen die aan de procedure deelnemen
 • 2) gemeente, belastingkantoor voor de locatie van het onroerend goed en een sociale zekerheidsinstantie, met het verzoek uiterlijk op de veilingdag een opgave te sturen van de belastingen en publieke heffingen die zijn verschuldigd vanaf de dag van de veiling.

Aankondiging van de veiling van het onroerend goed

De aankondiging van de veiling moet uiterlijk twee weken van tevoren worden opgehangen in het gebouw van de rechtbank en op het kantoor van de lokale autoriteiten, en worden gepubliceerd in een populair dagblad in de betreffende locatie en op de website van de nationale kamer van gerechtsdeurwaarders.

De gerechtsdeurwaarder kan op verzoek van een betrokken partij en op diens kosten de aankondiging ook nog op een manier bekendmaken die door deze partij wordt aangegeven.

14. VEILINGVOORWAARDEN

Waarborgsom voor de veiling

De bieders zijn verplicht om een waarborgsom te storten van één tiende van de getaxeerde prijs uiterlijk één dag voor de veilingdatum.

De waarborgsom van de winnende bieder wordt vastgehouden; de waarborgsommen van de andere bieders worden direct aan ze teruggegeven.

Als de koper niet voldoet aan de vereisten inzake de betaling, raakt hij/zij de waarborgsom kwijt, en het winnende bod is dan niet langer geldig. Gedeeltelijke betalingen die al zijn gedaan worden teruggegeven. Deze gevolgen worden bevestigd door een uitspraak van een rechtbank, waartegen beroep kan worden aangetekend.

Van de waarborgsom die de koper kwijtraakt, worden de kosten van de verkoop afgetrokken en het resterende bedrag wordt bij het bedrag opgeteld dat tijdens de tenuitvoerleggingsprocedure wordt verkregen, of het wordt geboekt ten gunste van de nationale schatkist als de tenuitvoerlegging is geannuleerd.

Minimumprijs

Het minimumbedrag waarvoor het onroerend goed kan worden gekocht bij de eerste bieding (minimumprijs) bedraagt drie vierde van de getaxeerde prijs en bij de twee bieding twee derde van de getaxeerde prijs.

Gebreken van het in beslag genomen onroerend goed

De koper kan niet eisen dat de koop ongeldig wordt verklaard of dat de prijs wordt verlaagd op grond van gebreken van het onroerend goed of de goederen die samen met het onroerend goed zijn gekocht.

15. VEILING VAN HET ONROEREND GOED

Verloop van de veiling

De veiling is openbaar en vindt plaats in aanwezigheid en onder supervisie van een rechter.

Na aankondiging van de veiling, maakt de gerechtsdeurwaarder de volgende zaken bekend:

 • 1) het veilingobject
 • 2) de minimumprijs
 • 3) de hoogte van de waarborgsom
 • 4) de datum waarop de aankoopprijs moet zijn betaald
 • 5) achterstallige betalingen waarmee het onroerend goed is bezwaard, zoals nationale belastingen of andere publieke heffingen, als deze bedragen zijn opgegeven, waarbij moet worden aangegeven welke bedragen ten laste komen van de koper en niet bij de aankoopprijs zijn inbegrepen
 • 6) rechten waarmee het onroerend goed is bezwaard die van kracht blijven en die wel of niet bij de aankoopprijs zijn inbegrepen
 • 7) veranderingen wat betreft de werkelijke en wettelijke staat van het onroerend goed als gevolg van documenten, als deze veranderingen zich hebben voorgedaan na de beschrijving en taxatie ervan

De veiling

Het veilingobject is het onroerend goed in de staat die wordt vermeld in de beschrijving en taxatie, waarbij rekening wordt gehouden met de veranderingen die door de gerechtsdeurwaarder op de veilingdag worden bekendgemaakt.

Als verschillende onroerende goederen of verschillende gedeelten van één onroerend goed worden verkocht, heeft de schuldenaar het recht om de volgorde te bepalen waarin de onroerende goederen of gedeelten daarvan worden geveild.

De volgende personen mogen niet aan het bieden deelnemen: de schuldenaar, de gerechtsdeurwaarder, hun echtgenoten/s, ouders en broers en zussen, en personen die bij de veiling aanwezig zijn in hun officiële hoedanigheid de bieder die niet heeft voldaan aan de voorwaarden van een eerdere bieding, personen die alleen onroerende goederen mogen kopen als ze daar toestemming voor krijgen van een officiële instantie en die hebben nagelaten de betreffende toestemmingsverklaring te overleggen

Voor het plaatsvinden van de veiling is de aanwezigheid van één enkele bieder voldoende.

Gevolmachtigden die aan het bieden willen deelnemen moeten een volmacht overleggen met een officiële en gelegaliseerde handtekening. Handtekeningen op volmachten die zijn opgesteld door nationale of lokale overheden of door advocaten en juristen hoeven niet te worden gelegaliseerd.

De veiling is verbaal.

Verhogingen moeten minstens één procent van de minimumprijs bedragen, afgerond op hele zloty’s.

De geboden prijs is niet meer bindend wanneer een andere bieder een hogere prijs biedt.

Wanneer er geen hoger bod wordt uitgebracht, deelt de gerechtsdeurwaarder de aanwezigen mee dat hij de laatst geboden prijs drie keer zal roepen en dat er daarna geen nieuw bod meer zal worden geaccepteerd, waarna hij de betreffende prijs drie keer roept, de bieding afsluit en de naam noemt van degene die de hoogste prijs heeft geboden.

Als voor het eind van de veiling de opbrengst voldoende is om de aan de schuldeiser verschuldigde bedragen en de kosten te betalen, dan zal de gerechtsdeurwaarder de tenuitvoerlegging beëindigen.

Klachten over het handelen van de gerechtsdeurwaarder tijdens de veiling en voor de beëindiging daarvan moeten mondeling worden gemeld bij de toezichthoudende rechter, die de klacht direct zal afhandelen.

Tweede veiling van het onroerend goed

Als er geen bieder is verschenen bij de eerste bieding, zal de gerechtsdeurwaarder op verzoek van de schuldeiser een tweede bieding aankondigen, waarbij de minimumprijs twee derde van de getaxeerde prijs zal bedragen. Dit is de laagste prijs waarvoor het onroerend goed bij de tweede bieding kan worden gekocht.

Overdracht van de eigendom van het onroerend goed

Als er ook geen bieder verschijnt tijdens de twee bieding, dan mag de overdracht van de eigendom van het onroerend goed plaatsvinden voor een prijs die niet lager is dan twee derde van de taxatiewaarde, en het recht om zich de eigendom toe te eigenen komt toe aan de executerende schuldeiser en hypotheekgever en aan de mede-eigenaar. De schuldeiser moet binnen een week na de veiling bij de rechtbank een verzoek indienen om het onroerend goed te confisqueren, en tegelijk een impliciete garantie geven, tenzij een toepasselijke wet hem/haar daarvan vrijstelt.

Als verschillende schuldeisers verzoeken indienen om het onroerend goed te confisqueren, krijgt degene die de hoogste prijs heeft geboden voorrang, en wanneer de prijzen gelijk zijn, krijgt degene aan wie het meeste geld is verschuldigd voorrang.

16. HET WINNENDE BOD

Na beëindiging van de bieding neemt de rechtbank, vertegenwoordigd door de rechter die bij de veiling toezicht houdt, in een openbare zitting een beslissing over het winnende bod van de bieder die de hoogste prijs heeft geboden, na hem/haar en de aanwezige deelnemers te hebben gehoord.

De beslissing over het winnende bod wordt direct na beëindiging van de bieding bekendgemaakt; de bekendmaking kan echter maximaal een week worden uitgesteld, als er een klacht is ingediend die niet direct kon worden afgehandeld of vanwege andere belangrijke redenen.

Als klachten of bezwaren die tijdens de tenuitvoerleggingsprocedure zijn ingediend niet wettelijk zijn afgehandeld, dan kan de rechtbank zijn beslissing over het winnende bod opschorten.

In de beslissing over het winnende bod moeten de voor- en achternaam van de koper, de code van het onroerend goed, de veilingdatum en aankoopprijs worden vermeld.

De rechtbank zal geen beslissing nemen over het winnende bod als de procedurele regels tijdens de veiling zijn overtreden en deze overtredingen een significante invloed kan hebben gehad op het resultaat van de veiling.

De rechtbank zal ook geen beslissing nemen als de procedure is beëindigd of opgeschort, of wanneer een deelnemer geen kennisgeving van de veiling heeft ontvangen, tenzij zijn/haar rechten niet zijn geschonden of hij/zij tijdens de bieding aanwezig was, maar geen klacht heeft ingediend over deze schending.

Als de rechtbank heeft geweigerd om het winnende bod te bevestigen, dan kan de gerechtsdeurwaarder op verzoek van de schuldeiser een datum vaststellen voor een nieuwe veiling. Als het winnende bod niet direct na beëindiging van de veiling wordt bevestigd, dan kan de rechtbank op verzoek van de hoogste bieder de schuldenaar ontslaan van beheerstaken, als hij/zij de beheerder is, en een nieuwe beheerder aanstellen.

Het winnende bod geeft het recht om de eigendom van het onroerend goed te worden toegekend, als hij/zij heeft voldaan aan de veilingvoorwaarden.

De schuldeiser, schuldenaar, koper en de personen die tijdens het bieden klachten hebben ingediend over de procedure die hebben geleid tot het winnende bod, en tevens de beheerder als dat niet de schuldenaar is, worden in kennis gesteld van de beslissing over het winnende bod die de rechtbank heeft genomen. De schuldeiser, de schuldenaar en de hoogste bieder worden in kennis gesteld van een beslissing om een winnend bod af te wijzen.

Tegen de beslissing van de rechtbank over het winnende bod kan bezwaar worden gemaakt. Het bezwaar moet zijn gebaseerd op overtredingen van procedurele regels waarbij de rechten van de bezwaar makende partij zijn geschonden.

17. DE TOEKENNING VAN EIGENDOMSRECHTEN

Wanneer het winnende bod rechtsgeldig is geworden en wanneer de koper heeft voldaan aan de veilingvoorwaarden, neemt de rechtbank een beslissing om de eigendom toe te kennen. Tegen beslissingen waarbij de eigendom wordt toegekend kan bezwaar worden gemaakt. Dit bezwaar mag niet zijn gebaseerd op overtredingen die hebben plaatsgevonden voor het winnende bod rechtsgeldig werd. Een rechtsgeldige beslissing om de eigendom toe te kennen leidt tot de overdracht van de eigendom aan de koper en vormt de titel op basis waarvan het eigendomsrecht van de koper wordt geregistreerd door inschrijving in het grondregister en/of bij het kadaster of door opname van de titel in het dossier. Een rechtsgeldige beslissing over de toekenning van de eigendom vormt een executoriale titel om het eigendomsrecht over te dragen aan de koper en om de ruimtes in of op het onroerend goed te ontruimen, zonder dat opdracht hoeft te worden gegeven een formule van tenuitvoerlegging toe te passen. De vruchten behoren de koper toe wanneer de beslissing over de toekenning van de eigendom rechtsgeldig is geworden. De koper is verplicht om de periodieke publieke heffingen te betalen voor het onroerend goed vanaf de dag waarop de beslissing over de toekenning van de eigendom rechtsgeldig is geworden. Niet-periodieke publieke en wettelijke subsidies komen alleen ten goede aan de koper als de uitbetaling daarvan geschiedt op de dag waarop de beslissing over toekenning van de eigendom rechtsgeldig wordt of daarna. Op de dag dat de beslissing over toekenning van de eigendom rechtsgeldig wordt, krijgt de koper de rechten en plichten die gebaseerd zijn op verhuur en verpachting, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, indien er verhuurde of verpachte goederen worden overgedragen. Indien er een overeenkomst inzake de verhuur of verpachting van het onroerend goed is gesloten voor een specifieke termijn die langer is dan twee jaar, dan mag de koper deze overeenkomst afwijzen binnen één maand nadat de beslissing over de toekenning van de eigendom, rechtsgeldig wordt, met een opzegtermijn van één jaar, tenzij in de overeenkomst een kortere opzegtermijn is vastgelegd, ook wanneer de overeenkomst schriftelijk is gesloten met een gecertificeerde datum en het betreffende goed aan de huurder of pachter ter beschikking is gesteld.

Een rechtsgeldige beslissing over toekenning van de eigendom en een plan inzake de verdeling van de bedragen die tijdens de tenuitvoerlegging zijn verkregen vormen samen een titel waarmee alle rechten die overeenkomstig het verdelingsplan zijn vervallen door te halen bij het kadaster of in het dossier. Op grond van de beslissing over toekenning van de eigendom worden alle bezwaringen met hypotheken van het onroerend goed doorgehaald, als in de beslissing wordt bevestigd dat de koper de hele aankoopprijs in contanten heeft voldaan.

18. PLAN BETREFFENDE DE VERDELING VAN DE BEDRAGEN DIE DOOR DE TENUITVOERLEGGING ZIJN VERKREGEN

Direct nadat het te verdelen bedrag wordt overgemaakt naar de depositorekening van de rechtbank stelt de gerechtsdeurwaarder een plan op om de bedragen die met de tenuitvoerlegging van het onroerend goed zijn verkregen te verdelen en dient hij dat plan in bij de rechtbank. Indien nodig wijzigt en verbetert de rechtbank het plan; anders wordt het plan goedgekeurd.

19. TENUITVOERLEGGING VAN EEN GEDEELTE VAN ONROEREND GOED EN VAN EEUWIGDUREND VRUCHTGEBRUIK

Regels inzake de tenuitvoerlegging van onroerend goed zijn toepasselijk op respectievelijk de tenuitvoerlegging van gedeelten van het onroerend goed en van eeuwigdurend vruchtgebruik. De gerechtsdeurwaarder deelt de mede-eigenaren mee wanneer beslag wordt gelegd op het gedeelte van onroerend goed en wanneer op het eeuwigdurend vruchtgebruik; ook de eigenaar van het onroerend goed en de bevoegde overheidsinstantie of de gemeente worden daarvan in kennis gesteld.

Als er beslag wordt gelegd op eeuwigdurend vruchtgebruik, is het beslag van toepassing op het eeuwigdurend vruchtgebruik van de grond en het gebouw dat samen het onroerend goed van de eeuwige vruchtgebruiker vormt en het bijbehorende onroerend goed door bestemming.

Als het onroerend-goedgedeelte wordt beheerd, handelt de beheerder slechts binnen de rechten van de schuldenaar als de mede-eigenaar.

Als de tenuitvoerlegging eeuwigdurend vruchtgebrek betreft, wordt de procedure opgeschort als de bevoegde instantie heeft gevraagd om de overeenkomst voor eeuwigdurend vruchtgebruik te beëindigen. Op verzoek van de schuldeiser kan met de tenuitvoerlegging worden begonnen als de rechtbank beslist dat er geen reden is om de overeenkomst voor eeuwigdurend vruchtgebruik te beëindigen. Wanneer de overeenkomst voor eeuwigdurend vruchtgebruik wordt beëindigd, stopt de gerechtsdeurwaarder met de tenuitvoerleggingsprocedure.

Wanneer de tenuitvoerlegging het onroerend goed-gedeelte betreft, moet het hele onroerend goed worden beschreven en getaxeerd. Het taxatiebedrag voor dat gedeelte is het corresponderende gedeelte van het taxatiebedrag van het gehele onroerend goed.

Als de tenuitvoerlegging eeuwigdurend vruchtgebruik betreft, moet de einddatum van het eeuwigdurend vruchtgebruik worden opgenomen in het beschrijvings- en taxatieprotocol, en tevens de manier waarop de grond wordt gebruikt door de eeuwige vruchtgebruiker, zoals bij het kadaster geregistreerd staat.

20. VEREENVOUDIGDE TENUITVOERLEGGING VAN ONROEREND GOED

De regels inzake tenuitvoerlegging van onroerend goed zijn van toepassing op onroerend goed dat bestaat uit niet-ontwikkelde grond en op onroerende goederen met woningen of kantoorgebouwen, als er op het moment dat een tenuitvoerleggingsverzoek wordt ingediend geen kennisgeving is overlegd inzake de voltooiing van de bouw.

Ondershandse verkoop

Als beslag wordt gelegd op onroerend goed dat bestaat uit niet-ontwikkelde grond en niet is bezwaard door rechten van derden, dan zal de gerechtsdeurwaarder het onroerend goed aanbieden voor een ondershandse verkoop, voor een prijs niet lager dan het taxatiebedrag. Als de partijen geen overeenstemming hebben bereikt over de manier waarop naar een koper moet worden gezocht, beslist de rechtbank over deze manier.

De verkoop vindt plaats twee weken na de dag van de beschrijving en taxatie. De gerechtsdeurwaarder zal de deelnemers aan de procedure in kennis stellen van de verkoop.

Als de ondershandse verkoop niet binnen een maand na de dag van de beschrijving en taxatie plaatsvindt, wordt het onroerend goed tijdens een veiling verkocht, waarbij de regels inzake veilingprocedures bij de tenuitvoerlegging van onroerend goed van toepassing zullen zijn.

Verkoopprotocol

Wanneer de gerechtsdeurwaarder met de verkoop bezig is, stelt hij/zij een protocol op waarin hij/zij de achternaam moet opnemen van de persoon die het aankoopbod heeft geaccepteerd, alsmede de aankoopprijs die deze persoon volledig heeft betaald; de gerechtsdeurwaarder moet het protocol met bijlagen daarna direct overleggen aan de rechtbank.

Op grond van het door de gerechtsdeurwaarder opgestelde protocol en het dossier van de zaak neemt de rechtbank een beslissing waarin de eigendom wordt toegekend en de eigendomsrechten worden overgedragen aan de koper. Alleen de schuldenaar mag bezwaar maken tegen deze beslissing, en alleen wanneer de regels inzake de minimumprijs zijn overtreden. Als er een overtreding wordt geconstateerd met betrekking tot de regels voor de taxatie en de minimumverkoopprijs, dan zal de rechtbank weigeren om de eigendom toe te kennen en het dossier terugsturen naar de gerechtsdeurwaarder, die verder zal gaan met de procedure.

Als het onroerend niet kan worden verkocht overeenkomstig de regels inzake de vereenvoudigde tenuitvoerlegging van onroerend goed, dan zal de rechtbank de gerechtsdeurwaarder opdragen om door te gaan met de tenuitvoerlegging overeenkomstig de regels inzake de tenuitvoerlegging van onroerend goed.

Wanneer de rechtbank een uitspraak doet waarin wordt opgedragen om de verkoop te herhalen of om verdere actie te ondernemen overeenkomstig de regels inzake de tenuitvoerlegging van onroerend goed, dan moet de gerechtsdeurwaarder de voor de aankoop betaalde bedragen direct teruggeven aan de bieder.

Verkoop via veiling

Als het onroerend goed niet wordt verkocht via een ondershandse verkoop, wordt het goed geveild, waarbij de regels inzake de tenuitvoerlegging van onroerend goed van toepassing zijn. De gerechtsdeurwaarder stelt de deelnemers in kennis van de veilingdatum.

Wanneer de koper de prijs heeft betaald, zal de rechtbank direct een beslissing nemen over de toekenning van de eigendom. Wanneer deze beslissing rechtsgeldig is geworden, stelt de gerechtsdeurwaarder een plan op voor de verdeling van de bedragen die door de tenuitvoerlegging zijn verkregen.

21. TENUITVOERLEGGING VAN IN SCHEEPSREGISTERS GEREGISTREERDE ZEESCHEPEN

Bij de tenuitvoerlegging van in scheepsregisters geregistreerde zeeschepen zijn de regels inzake de tenuitvoerlegging van onroerend goed van toepassing.

De tenuitvoerlegging valt onder de bevoegdheid van de gerechtsdeurwaarder van de rechtbank in wiens jurisdictie het schip zich bevond toen met de tenuitvoerlegging werd begonnen.

De schuldeiser moet bij het tenuitvoerleggingsverzoek een bewijs voegen van de registratie van het schip in het register.

Wanneer de gerechtsdeurwaarder een aanmaning naar de schuldenaar stuurt, moet hij tegelijkertijd het schip aan de ketting laten leggen en het beheer ervan regelen.

De regels inzake de tenuitvoerlegging van roerende goederen gelden ook voor de beheerder.

Op het moment dat het schip aan de ketting wordt gelegd, wordt er beslag op gelegd. De schuldenaar en de eigenaar die geen schuldenaar is, moeten van het beslag in kennis worden gesteld. De aankondiging van de veiling moet door de gerechtsdeurwaarder worden opgehangen in het gebouw van de rechtbank en worden gepubliceerd in een populair dagblad in de betreffende locatie en op de website van de nationale kamer van gerechtsdeurwaarders.

De aankondiging van de veiling moet door de gerechtsdeurwaarder worden opgehangen in het gebouw van de rechtbank en worden gepubliceerd in een populair dagblad in de betreffende locatie en op de website van de nationale kamer van gerechtsdeurwaarders uiterlijk twee weken voor de veiling; de aankondiging moet beschikbaar worden gesteld aan maritieme overheidsinstanties die bevoegd zijn ten aanzien van de haven waar het schip zich bevindt en ten aanzien van de haven van registratie, zodat de aankondiging in deze havens kan worden opgehangen.

Tenuitvoerlegging van aandelen in schepen is de taak van de gerechtsdeurwaarder van de rechtbank in wiens jurisdictie de haven van registratie zich bevindt.

De tenuitvoerlegging van schepen die niet geregistreerd staan in het scheepsregister moet worden uitgevoerd overeenkomstig de regels inzake tenuitvoerlegging van roerende goederen.