E-fiche 3 – De beslagen op lichamelijke roerende goederen (Professionnal E-blad)

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.

In dit e-blad:

Bepalingen betreffende het beslag met verkoop van roerende goederen

Het beslag met verkoop van roerende goederen is geregeld door de artikelen 844 tot 879 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (WBR). De bepalingen betreffende het beslag met verkoop van roerende goederen zijn eveneens van toepassing op het beslag met verkoop van dieren, voor zover deze niet strijdig zijn met de bepalingen betreffende de dierenbescherming (art. 844 (1) WBR).

Het begrip roerende goederen

Het Pools Burgerlijk Wetboek bevat geen definitie van het begrip roerend goed. Artikel 46 § 1 van het Burgerlijk Wetboek definieert daarentegen wel het begrip onroerend goed. Onroerende goederen zijn: 1. gronden, 2. gebouwen, 3. goederen los van gebouwen maar onroerend door de bestemming die de wet eraan geeft.

We nemen aan dat alle goederen die niet onroerend zijn of een toebehoren van een onroerend goed zijn, roerend zijn.

Zijn niet roerend:

 • 1. vloeistoffen, niet afgesloten gassen (water, lucht) (eens opgesloten in een gesloten houder, worden ze roerend);
 • 2. niet opgegraven afzetting van mineralen (na opgraving, wordt het mineraal een roerend goed);
 • 3. wilde dieren die in vrijheid leven (vogels, landdieren, waterdieren) (ze worden echter roerend als ze worden gehouden als huisdieren);
 • 4. persoonlijke goederen gedefinieerd in art. 23 van het Burgerlijk Wetboek;
 • 5. goederen die het voorwerp uitmaken van auteursrechten (literaire, wetenschappelijke, artistieke werken);
 • 6. handelsmerken;
 • 7. energie (onder verschillende vormen - nucleaire energie, elektrische energie);
 • 8. Goederen waarop industrieel eigendomsrecht wordt uitgeoefend zoals handelsmodellen, uitvindingen.

Het beslag met verkoop

1. Bevoegdheid van de gerechtsdeurwaarder in het kader van het beslag met verkoop

De gerechtsdeurwaarder verbonden aan de rechtbank territoriaal bevoegd in het territoriaal rechtsgebied waar de goederen zich bevinden, is bevoegd, tenzij de schuldeiser zijn recht een gerechtsdeurwaarder te kiezen, uitoefent.

Dit recht laat de schuldeiser toe de gerechtsdeurwaarder die moet overgaan tot het beslag met verkoop te kiezen buiten het territoriaal rechtsgebied, en dit binnen het kader en de grenzen vermeld in artikel 8 van de Wet op de gerechtsdeurwaarder en de uitvoeringswijzen (zie fiche nr. 2).

2. Beslag op roerende goederen

De eerste stap van het beslag met verkoop bestaat uit het in beslag nemen van de roerende goederen.

Kunnen worden in beslag genomen de goederen van de schuldenaar:

 • die zich in zijn bezit bevinden,
 • die zich in het bezit bevinden van de schuldeiser die de procedure van beslag met verkoop heeft ingeleid,
 • die zich in het bezit van een derde bevinden, maar uitsluitend wanneer:
 • a. deze derde instemt met het beslag
 • b. of erkent dat de goederen eigendom zijn van de schuldenaar
 • c. of nog in de door de wet bepaalde omstandigheden.

Wanneer de uitvoering de invordering van een onderhoudsschuld betreft, kan de gerechtsdeurwaarder eveneens beslag leggen op de goederen die zich in het bezit bevinden van de persoon die met de schuldenaar samenleeft, zonder het akkoord van deze persoon, tenzij deze persoon het bewijs voorlegt dat deze goederen zijn eigendom zijn.

Er mogen niet meer goederen in beslag genomen worden dan nodig voor de voldoening van de schulden voorwerp van de uitvoeringsprocedure en de procedurekosten.

3. Beslag met verkoop van een deel van een roerend goed in onverdeeldheid

Het beslag met verkoop van een deel van een onverdeeld roerend goed verloopt op dezelfde wijze als het beslag met verkoop van een roerend goed, met dit verschil dat slechts het onverdeelde gedeelte van de schuldenaar wordt verkocht. De mede-eigenaren kunnen uitsluitend eisen dat het goed in zijn geheel wordt verkocht. Wanneer de mede-eigenaren van het in beslag genomen roerend goed de verkoop van het goed in zijn geheel eisen, wordt de verkregen prijs verdeeld als volgt:

 • 1. het gedeelte van de schuldenaar komt toe aan de schuldeiser;
 • 2. de rest komt toe aan de mede-eigenaren.

4. Proces-verbaal van beslaglegging op roerende goederen

De gerechtsdeurwaarder gaat over tot beslag door inschrijving van de roerende goederen in het proces-verbaal van beslaglegging. Een kopie van dit proces-verbaal van beslaglegging moet worden overgemaakt:

 • 1. aan de schuldenaar
 • 2. evenals aan de mede-eigenaren die geen schuldenaar zijn.

In overeenstemming met artikel 763 WBR, licht de gerechtsdeurwaarder partijen in over alle ondernomen handelingen waar ze niet bij aanwezig waren of waar ze niet over ingelicht waren. Ingevolge het voorgaande, moet eveneens een kopie van het proces-verbaal van beslaglegging worden overgemaakt aan de schuldeiser.

De schuldenaar is verplicht de gerechtsdeurwaarder - op het ogenblik van het beslag of indien hij afwezig is tijdens het beslag, zo snel mogelijk na de ontvangst van de kopie van het proces-verbaal - mee te delen welke goederen in zijn bezit derden kunnen onttrekken aan de procedure van beslag met verkoop, met vermelding van het adres van deze laatsten. De gerechtsdeurwaarder brengt de personen vermeld door de schuldenaar op de hoogte van het beslag.

5. Gevolgen van het beslag op roerende goederen

Iedere daad van beschikking over het roerend goed uitgevoerd na het beslag is zonder invloed op het vervolg van de procedure en de uitvoeringsprocedure op het in beslag genomen goed kan worden vervolgd tegen de verkrijger. Indien de schuldenaar over een roerend goed beschikt na het beslag, bij voorbeeld door het over te dragen, vervolgt de gerechtsdeurwaarder de uitvoeringsprocedure tegen de verkrijger, die hij op de hoogte houdt van de vorderingen van de uitvoeringsprocedure. De gerechtsdeurwaarder zal in het dossier van de zaak vermelden wat hij de verkrijger gemeld heeft. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de bepalingen betreffende de bescherming van de verkrijger te goeder trouw.

6. Opschorting van het beslag op roerende goederen

Indien de gerechtsdeurwaarder het beslag opschort, is hij gehouden de - gezien de omstandigheden - nodige maatregelen te nemen om het verdwijnen van goederen die nog niet in beslag waren genomen, te vermijden.

7. Aanwezigheid van de schuldeiser bij het beslag

De schuldeiser kan eisen dat het beslag gebeurt in zijn aanwezigheid. In dat geval, maakt de gerechtsdeurwaarder hem de datum over waarop tot het beslag zal worden overgegaan. Indien de schuldeiser zich niet aanmeldt op de vastgestelde datum, gaat de gerechtsdeurwaarder over tot het beslag in zijn afwezigheid.

Indien de gerechtsdeurwaarder is overgegaan tot het beslag in afwezigheid van de schuldeiser, zonder hem hierover in te lichten, kan de schuldeiser eisen dat wordt overgegaan tot controle van het beslag in zijn aanwezigheid.

8. Tweede beslag op roerende goederen

Indien roerende goederen die reeds ter beschikking van justitie zijn gesteld een tweede keer in beslag moeten genomen worden teneinde een nieuwe schuld in te vorderen, zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot een tweede beslag door inschrijving op het proces-verbaal van het eerste beslag. De schuldeiser kan eisen dat de gerechtsdeurwaarder overgaat tot controle van de in beslag genomen roerende goederen, die hij zal inschrijven op het proces-verbaal van het eerste beslag.

9. Beslag op geldsommen

De gerechtsdeurwaarder voldoet de schuldeisers met het in beslag genomen geld. Indien het geld niet volstaat voor voldoening van alle schuldeisers, stort hij het op de depositorekening van de rechtbank met het oog op de verdeling ervan. Een storting op de depositorekening van de rechtbank wordt eveneens uitgevoerd wanneer een derde aanvoert dat hij over een recht beschikt op het in beslag genomen geld, waardoor het niet aan de schuldeiser kan worden gestort. Indien in de loop van de maand volgend op de storting op de depositorekening, geen enkele beslissing van de bevoegde rechtbank ten gronde het geld van het beslag toewijst of de storting opschort, beslist de rechtbank depositohouder over de overhandiging van het geld aan de schuldeiser. Beroep tegen de beslissing van de rechtbank betreffende de storting van het geld is mogelijk. De beslissing wordt slechts uitvoerbaar wanneer ze in kracht van gewijsde treedt.

10. Raming van de waarde van de in beslag genomen roerende goederen

Onder voorbehoud van bijzondere bepalingen, gaat de gerechtsdeurwaarder over tot een raming van de waarde van de in beslag genomen roerende goederen en vermeld deze op het proces-verbaal van beslaglegging. De gerechtsdeurwaarder gaat over tot de raming van de waarde van de roerende goederen tijdens het beslag. De waarde van ieder in beslag genomen goed moet afzonderlijk vermeld worden in het proces-verbaal. De gerechtsdeurwaarder voert geen raming uit van de waarde van het geheel van de in beslag genomen goederen. De gerechtsdeurwaarder doet de raming van de roerende goederen alleen, zich baserend op zijn ervaring. Indien de omstandigheden een raming door de gerechtsdeurwaarder zelf uitsluiten (gebrek aan deskundigheid), wordt de raming uitgevoerd door een gerechtsdeskundige.

De gerechtsdeurwaarder is gehouden beroep te doen op een gerechtsdeskundige in geval van:

 • 1. betwisting door de schuldeiser of de schuldenaar van de raming van de waarde van de roerende goederen (onderschatting of overschatting van de waarde van de roerende goederen);
 • 2. noodzaak over te gaan tot raming van de waarde van voorwerpen met historische of artistieke waarde;
 • 3. noodzaak over te gaan tot raming van de waarde van gouden of witgouden stukken, met uitzondering van gangbare gebruiksvoorwerpen.

Alleen een bestendige gerechtsdeskundige, ingeschreven op de lijst van gerechtsdeskundigen opgesteld door de voorzitter van de rechtbank van het rechtsgebied, kan gevraagd worden over te gaan tot raming van de waarde van de in beslag genomen roerende goederen. Indien er onder de bestendige gerechtsdeskundigen geen deskundige is op het benodigde gebied, legt de gerechtsdeurwaarder bij de rechtbank een verzoekschrift neer teneinde de aanstelling en beëdiging van een deskundige te horen bevelen.

Beroep tegen de raming van de waarde van de roerende goederen uitgevoerd door de gerechtsdeurwaarder, is mogelijk. Het beroep moet worden betekend aan de gerechtsdeurwaarder op het ogenblik van het beslag, en indien dat niet mogelijk is, tot aan de dag van de openbare verkoop. Ingevolge een dergelijk beroep, moet een deskundige worden aangesteld om over te gaan tot raming van de waarde van de roerende goederen. Beroep tegen de raming van de waarde van roerende goederen door de deskundige is mogelijk voor de rechtbank van het rechtsgebied. Zijn toegelaten tot het indienen van een beroep:

 • 1. de schuldeiser;
 • 2. de schuldenaar;
 • 3. de procureur, de Bemiddelaar van de Republiek, of een vereniging.

11. Aanduiding van de in beslag genomen roerende goederen

Op ieder in beslag genomen roerend goed, plaatst de deurwaarder een uitwendig teken dat aanduidt dat het in beslag werd genomen, of indien dat niet mogelijk is, duidt hij het beslag op iedere andere wijze aan.

12. Bewaring van de in beslag genomen goederen

De gerechtsdeurwaarder laat de in beslag genomen roerende goederen in bewaring bij de persoon bij wie de gerechtsdeurwaarder ze in beslag genomen heeft. Echter, wanneer de omstandigheden het vereisen, kan de gerechtsdeurwaarder bij iedere stap in de procedure de bewaring van de in beslag genomen roerende goederen aan een andere persoon toevertrouwen, met inbegrip van de schuldeiser, zelfs indien de goederen daardoor naar een andere plaats moeten overgebracht worden. Deze personen vervullen de functie van bewaarnemer van de roerende goederen. De gerechtsdeurwaarder bezorgt hen het proces-verbaal van beslaglegging.

Verplichtingen van de bewaarnemer van de in beslag genomen roerende goederen

De bewaarnemer, of de schuldenaar, aan wie de bewaring van de in beslag genomen roerende goederen is toevertrouwd, heeft de verplichting de roerende goederen die hem werden toevertrouwd te bewaren op een dergelijke wijze dat ze hun waarde niet verliezen, en hen terug te bezorgen op verzoek van de gerechtsdeurwaarder of in overeenstemming met de beslissing van de rechtbank of nog op gezamenlijk verzoek van beide partijen. Indien de bewaarnemer of de schuldenaar gehouden tot teruggave van de roerende goederen weigert dit te doen, ontneemt de gerechtsdeurwaarder hem de goederen. De bewaarnemer heeft de verplichting de gerechtsdeurwaarder te verwittigen over iedere wijziging van bewaarplaats van de betrokken roerende goederen.

Aansprakelijkheid van de bewaarnemer

De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor: degradatie - schade - vernietiging of verdwijning van de in beslag genomen roerende goederen, wanneer hij de bewaring van de roerende goederen uitvoert op een wijze dat ze geen waarde verliezen. De schuldenaar heeft geen beroep tegen de schuldeiser voor iedere degradatie of verdwijning van de in beslag genomen roerende goederen tijdens hun transport, hun verzending naar of hun verblijf bij de bewaarnemer.

Schadeloosstelling van de bewaarnemer van de in beslag genomen roerende goederen

De bewaarnemer kan terugbetaling vragen van de kosten verbonden aan de bewaarneming evenals een vergoeding voor de bewaarneming in verhouding tot de moeilijkheden die deze heeft meegebracht.

Zijn niet toegelaten schadevergoeding voor het bewaren of terugbetaling van de opgelopen kosten te verkrijgen:

 • 1. de schuldenaar;
 • 2. de familie van de schuldenaar die met hem samenwoont;
 • 3. de derde, bij wie het goed in beslag werd genomen.

De gerechtsdeurwaarder bepaalt het totaal bedrag van de kosten en de hoogte van de schadevergoeding en licht de partijen en de bewaarnemer ervan in. Beroep is mogelijk tegen de beslissing van de rechtbank betreffende de terugbetaling van kosten en de schadeloosstelling van de bewaarnemer.

Wijziging van bewaarnemer van de in beslag genomen goederen

De gerechtsdeurwaarder kan om gegronde redenen de bewaarnemer ontslaan en de bewaring aan een andere persoon toevertrouwen.

De gerechtsdeurwaarder beveelt de vervanging van bewaarnemer na partijen te hebben gehoord, behalve indien een onmiddellijke vervanging noodzakelijk is.

Bewaring van de in beslag genomen roerende goederen door de schuldenaar of door een derde

Indien de in beslag genomen roerende goederen gelaten werden in een lokaal toebehorend aan de schuldenaar en de bewaring ervan toevertrouwd werd aan de schuldenaar zelf of aan personen van zijn familie die met hem samenleven, behouden de schuldenaar en zijn familie een gangbaar gebruiksrecht op de in beslag genomen goederen, voor zover ze er geen waarde door verliezen. Hetzelfde geldt voor de derde aan wie de gerechtsdeurwaarder de roerende goederen van de schuldenaar zou hebben toevertrouwd, indien hij er de toelating toe heeft.

Afrekening van de inkomsten

Wanneer het goed wordt toevertrouwd aan een persoon die niet het recht heeft het te gebruiken (een andere persoon dan deze vermeld in punt 12.5) en inkomsten voortbrengt, heeft de bewaarnemer de verplichting aan het einde van de bewaarneming de afrekening van de inkomsten aan de gerechtsdeurwaarder over te maken. De netto inkomsten na aftrek van de kosten worden gestort op de depositorekening van de rechtbank. De op deze wijze verkregen inkomsten dienen in de eerste plaats tot de schadevergoeding van de bewaarneming, het overige wordt toegevoegd aan de som verkregen dankzij het uitvoerend beslag en in geval de procedure wordt stopgezet, aan de schuldenaar terugbezorgd.

13. VERKOOP VAN DE ROERENDE GOEDEREN

De verkoop van de roerende goederen mag niet plaatsvinden voor de zevende dag te rekenen vanaf de datum van het beslag.

De verkoop van de in beslag genomen roerende goederen kan evenwel onmiddellijk na het beslag doorgaan, wanneer:

 • 1) de in beslag genomen roerende goederen gemakkelijk bederven of wanneer de bewaarneming of het behoud te omvangrijke kosten met zich zou kunnen meebrengen;
 • 2) dieren in beslag werden genomen, en de schuldenaar weigert ze onder zijn hoede te nemen.

Verkoop onmiddellijk na het beslag vormt een uitzondering. Het komt de gerechtsdeurwaarder toe te bepalen of de omstandigheden een onmiddellijke verkoop vereisen.

In overeenstemming met de geldende juridische bepalingen, onderscheiden we verschillende wijzen van verkoop van de in beslag genomen roerende goederen, te weten:

 • 1. de onderhandse verkoop
 • 2. de verkoop aan een handelsonderneming
 • 3. verkoop via een verkoopwinkel
 • 4. de openbare verkoop
 • 5. de verwerving door de schuldeiser van de roerende goederen.

De in beslag genomen roerende goederen kunnen achtereenvolgens het voorwerp uitmaken van verschillende soorten verkopen naargelang het soort roerende goederen, eventuele geformuleerde verzoeken of een beslissing van de gerechtsdeurwaarder.

Het soort verkoop wordt bepaald door:

 • 1. de betrokken soort goederen
 • 2. de noodzaak voor een partij al dan geen verzoek in te dienen
 • 3. Het resultaat van de aanvankelijk gekozen verkoopwijze (die de opstart van een andere verkoopwijze toelaat)

Verkoopwijze waarvoor de voorlegging van een verzoekschrift noodzakelijk is

 • verkoop aan een handelsonderneming: op verzoek van de schuldeiser of op verzoek van de schuldenaar;
 • verkoop via een verkoopwinkel: op verzoek van de schuldeiser;
 • verwerving door de schuldeiser van de roerende goederen: op verzoek van de schuldeiser.

Verkoopwijze die het akkoord van partijen vereist:

 • de onderhandse verkoop waarvoor het akkoord van de schuldenaar en het akkoord van de schuldeisers vereist is

De onderhandse verkoop - art. 864 (1) WBR

De gerechtsdeurwaarder kan overgaan tot de onderhandse verkoop van de roerende goederen, indien de schuldenaar zijn akkoord met deze verkoop gegeven heeft en een minimumprijs heeft bepaald. De verkoop mag niet plaatsvinden voor het verloop van een termijn van veertien dagen vanaf de datum van de waarderaming van de roerende goederen. De verkoop kan slechts doorgaan indien de schuldeisers eveneens hun akkoord hebben gegeven. In de praktijk wordt de onderhandse verkoop van in beslag genomen roerende goederen zelden toegepast.

Mogen niet het voorwerp uitmaken van een onderhandse verkoop:

 • 1) roerende goederen die gemakkelijk bederven;
 • 2) roerende goederen waarvan de bewaarneming of het behoud te hoge kosten met zich zou meebrengen
 • 3) dieren, wanneer de schuldenaar weigert ze onder zijn hoede te nemen
 • 4) gouden of witgouden voorwerpen - met uitzondering van gangbare gebruiksvoorwerpen;
 • 5) gouden of witgouden voorwerpen niet geschikt voor gebruik;
 • 6) deviezen, in beslag genomen tijdens de uitvoeringsprocedure.

De voorwaarden waaronder een onderhandse verkoop kan doorgaan zijn bepaald in artikel 864 (1) WBR. De onderhandse verkoop is mogelijk wanneer:

 • 1. de schuldenaar heeft ingestemd met deze verkoopwijze;
 • 2. de schuldenaar een minimumverkoopprijs heeft bepaald
 • 3. de schuldeisers hun akkoord hebben verleend.

Het is belangrijk erop te wijzen dat bovenvermelde voorwaarden slechts geldig zijn in een situatie waarin geen andere juridische bepalingen de onderhandse verkoop uitsluiten voor de betrokken soort roerende goederen.

Opmerkingen

 • de gerechtsdeurwaarder mag van hand tot hand zowel gebruikte als ongebruikte roerende goederen verkopen;
 • het akkoord van de schuldenaar en de schuldeiser voor de onderhandse verkoop moet schriftelijk worden betekend (het kan eveneens worden ingeschreven op het verslag opgesteld door de gerechtsdeurwaarder);
 • de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepalen niet op welke manier de schuldenaar de minimumprijs bepaalt, ze duiden evenmin een plafond aan voor de verkoopprijs;
 • de gerechtsdeurwaarder verkoopt de goederen die niet onderhands werden verkocht openbaar.

Verkoop van roerende goederen zoals bepaald in artikel 865 § 1 WBR - verkoop aan een handelsonderneming

De gerechtsdeurwaarder kan, op verzoek van partijen, de in beslag genomen niet gebruikte goederen en handelsvoorwerpen (de voorwaarden opgesomd in punt 1 en 2 zijn cumulatief) verkopen aan een onderneming die handelt in de roerende goederen van die soort. De verkoop gaat door aan de groothandelsprijs en indien een dergelijke prijs niet gekend is, aan een prijs die 25% lager is dan de geraamde waarde van het roerend goed. De geraamde waarde is bepaald door de gerechtsdeurwaarder bij de inbeslagname van het roerend goed. Ze kan eveneens voortvloeien uit het proces-verbaal van raming opgesteld door een gerechtsdeskundige. Het is belangrijk erop te wijzen dat de verkoop aan een handelsonderneming het verzoek door één van de partijen vereist. De gerechtsdeurwaarder kan niet op eigen initiatief overgaan tot een dergelijke verkoop.

De roerende goederen die niet werden verkocht aan een handelsonderneming worden per opbod verkocht, voor zover de schuldeiser geen verzoek tot verkoop via een verkoopwinkel heeft neergelegd.

Verkoop van in beslag genomen goederen waarvoor een verkoopvergunning vereist is - artikel 866 (1) WBT

De gerechtsdeurwaarder gaat over tot de verkoop van in beslag genomen roerende goederen waarvoor een verkoopvergunning vereist is (voorbeelden: alcoholische dranken, wapens, munitie, farmaceutische producten, medicijnen):

 • 1. door tussenkomst van een onderneming die over een dergelijke vergunning beschikt, ofwel
 • 2. aan een onderneming die over een dergelijke vergunning beschikt.

De verkoop gaat door aan de groothandelsprijs en indien een dergelijke prijs niet voorhanden is, aan een prijs die 25% lager is dan de geraamde waarde van het roerend goed. De geraamde waarde is bepaald door de gerechtsdeurwaarder bij de inbeslagname van het roerend goed. Ze kan eveneens blijken uit het proces-verbaal van raming opgesteld door de gerechtsdeskundige.

De roerende goederen waarvoor een verkoopvergunning vereist is, mogen noch onderhands noch openbaar worden verkocht.

De verkoop via een verkoopwinkel is mogelijk in het geval van roerende goederen waarvoor een verkoopvergunning vereist is. De verkoopwinkel moet over een verkoopvergunning beschikken voor deze soort roerende goederen.

Verkoop van roerende goederen met een historische of artistieke waarde - artikel 866 (2) § 1 WBR en verkoop van gouden of witgouden voorwerpen (met uitzondering van gangbare gebruiksvoorwerpen) - artikel 866 (2) § 2 WBR

Voorwerpen met historische of artistieke waarde kunnen worden verkocht door de tussenkomst van een onderneming die deze verhandelt of aan een openbaar museum, een bibliotheek, archieven of een onderzoeks- en documentatiecentrum. Ze kunnen eveneens het voorwerp uitmaken van een onderhandse verkoop in overeenstemming met artikel 864 (1) WBR. In geval de onderhandse verkoop niet succesvol is, kan de gerechtsdeurwaarder de voorwerpen met historische of artistieke waarde naar een verkoopwinkel brengen (op voorwaarde dat de schuldeiser hiertoe een verzoek heeft ingediend) ofwel overgaan tot een openbare verkoop. De gerechtsdeurwaarder doet beroep op een deskundige om over te gaan tot de waarderaming van de in beslag genomen voorwerpen met historische of artistieke waarde.

Aan deze verkoopwijze zijn onderworpen:

 • 1. niet gebruikte voorwerpen met historische of artistieke waarde;
 • 2. gebruikte voorwerpen met historische of artistieke waarde.

Roerende goederen met historische of artistieke waarde kunnen eveneens worden verkocht:

 • 1. onderhands;
 • 2. via een verkoopwinkel;
 • 3. openbaar, indien de gerechtsdeurwaarder er niet in geslaagd is ze te verkopen door de tussenkomst van een onderneming die in deze voorwerpen handelt, of aan een openbaar museum, een bibliotheek, archieven of onderzoeks- en documentatiecentra.

Gouden of witgouden voorwerpen, met uitzondering van gangbare gebruiksvoorwerpen, evenals gouden en witgouden voorwerpen niet geschikt voor gebruik, worden door de gerechtsdeurwaarder verkocht:

 • 1. aan een juwelier, of
 • 2. aan een andere onderneming bedrijvig in de verhandeling of behandeling van edele metalen.
 • De verkoop van bovengenoemde roerende goederen kan slechts aan de hierboven genoemde personen gebeuren, de onderhandse verkoop en de openbare verkoop zijn uitgesloten.

Wat de verkoopprijs betreft, artikel 865 § 1 WBR is van toepassing. Het voorziet dat de gerechtsdeurwaarder gouden en witgouden voorwerpen mag verkopen aan een handelaar die in dit soort goederen handelt aan de groothandelprijs en indien een dergelijke prijs niet voorhanden is, aan een prijs die 25% lager is dan de geraamde waarde van het roerend goed. De gerechtsdeurwaarder is gehouden beroep te doen op een deskundige om over te gaan tot een raming van de waarde van de gouden en witgouden voorwerpen.

Verkoop van in beslag genomen deviezen - artikel 866 (2) § 3 WBR

Zijn deviezen waardepapieren en andere documenten die gelden als betaalmiddel, afgeleverd in een vreemde munt (wet op de deviezen van 27 juli 2002 PS nr. 141, nr. 1178). De gerechtsdeurwaarder verkoopt de in beslag genomen deviezen:

 • 1. aan een bank, of
 • 2. aan een andere onderneming bedrijvig in de aankoop ervan - wisselkantoren voeren een gereglementeerde economische activiteit uit bestaande uit de aan- en verkoop van deviezen en de uitoefening van de rol van tussenpersoon in hun verkoop en aankoop. Deze activiteit vereist een inschrijving op het register van de wisselkantoren.

De verkoopprijs mag niet lager zijn dan de aankoopprijs van de vreemde munt in zloty bepaald door de nationale bank van Polen de avond voor de dag van de verkoop. De in beslag genomen deviezen mogen slechts aan de in punten 1 en 2 genoemde personen worden verkocht.

Verkoop via verkoopwinkel van in beslag genomen roerende goederen - artikel 867 § 4 WBR

De volgende roerende goederen kunnen worden verkocht in een verkoopwinkel:

 • 1. roerende goederen niet vermeld in artikel 865 § 1 WBR (dit zijn niet gebruikte roerende goederen die geen handelsvoorwerpen zijn en gebruikte roerende goederen die wel of geen handelsvoorwerpen zijn), of
 • 2. roerende goederen waarvan de verkoop, volgens de bepalingen van art. 865 § 1 WBR, gefaald heeft (dit zijn de goederen, handelsvoorwerpen waarvan de verkoop aan een handelsonderneming niet geslaagd is).

Verkoop via een verkoopwinkel is facultatief. Het vereist een verzoek van de schuldeiser. De schuldeiser kan dit verzoek op ieder ogenblik van de procedure van beslag met verkoop indienen. De prijs waaraan de roerende goederen moeten verkocht worden is bepaald op de geraamde waarde van het goed. Indien het goed na één maand nog niet verkocht is aan deze prijs, mag de depothouder de prijs verlagen met 25%. Van de prijs verkregen uit de verkoop wordt de commissie van de depothouder afgetrokken.

De bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geven geen aanwijzingen over de keuze van de verkoopwinkel. De schuldeiser heeft het recht de verkoopwinkel te kiezen.

Roerende goederen waarvoor een verkoopvergunning vereist is, mogen het voorwerp uitmaken van een verkoop via een verkoopwinkel. De depothouder moet hiertoe over een verkoopvergunning beschikken.

Openbare verkoop van in beslag genomen roerende goederen

De openbare verkoop van in beslag genomen roerende goederen vormt de meest voorkomende verkoopwijze.

Kunnen het voorwerp uitmaken van een openbare verkoop:

 • 1. roerende goederen die niet onderhands konden worden verkocht;
 • 2. ongebruikte roerende goederen die geen handelsvoorwerpen zijn;
 • 3. gebruikte roerende goederen die wel of geen handelsvoorwerpen zijn;
 • 4. niet gebruikte roerende goederen die handelsvoorwerpen zijn en die niet konden worden verkocht aan een onderneming die handelt in deze soort roerende goederen;
 • 5. roerende goederen die via een verkoopwinkel kunnen worden verkocht, maar waarvoor de schuldeiser geen verzoek in die zin heeft ingediend;
 • 6. roerende goederen die via een verkoopwinkel kunnen worden verkocht, maar waarvan de verkoop op deze wijze gefaald heeft;
 • 7. voorwerpen met een historische of artistieke waarde die niet konden worden verkocht via een onderneming die handelt in dit soort voorwerpen, noch konden worden verkocht aan een openbaar museum, een bibliotheek, archieven of een onderzoeks- en documentatiecentrum;
 • 8. voorwerpen met een historische en artistieke waarde die niet konden worden verkocht via een verkoopwinkel.

De openbare verkoop vereist geen verzoek van de schuldeiser. De gerechtsdeurwaarder bepaalt ambtshalve of de roerende goederen openbaar kunnen worden verkocht.

Algemene principes van de openbare verkoop

De principes en aanwijzingen betreffende de openbare verkoop zijn bepaald door de bepalingen van het Reglement van de Minister van Justitie betreffende de taken van gerechtsdeurwaarder van 9 maart 1968 (§ 80 - § 105 van het Reglement) evenals door de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Plaats van de openbare verkoop
 • 1. In de mate van het mogelijke, vindt de openbare verkoop plaats op een andere plaats dan deze waar de roerende goederen zich bevinden.
 • 2. De gerechtsdeurwaarder mag echter geen andere plaats dan de plaats waar de roerende goederen zich bevinden kiezen wanneer de schuldeiser zich ertegen verzet.
 • 3. De openbare verkoop van voorwerpen die niet konden worden verkocht in de verkoopwinkel kan in dezelfde winkel worden georganiseerd, na het akkoord van de winkelhouder.

Vervoer van de goederen tot aan de plaats van de openbare verkoop

Wanneer de openbare verkoop moet gehouden worden op een andere plaats dan de plaats waar de roerende goederen zich bevinden, beveelt de gerechtsdeurwaarder het vervoer van de roerende goederen.

Datum van de openbare verkoop

De datum van de openbare verkoop moet zo vroeg mogelijk vastgelegd worden, evenwel, moet er een week verlopen tussen de aankondiging van de openbare verkoop en de verkoop zelf. Deze termijn kan worden ingekort in geval de omstandigheden voorzien in artikel 864 § 2 WBR voorhanden zijn (verkoop van roerende goederen die gemakkelijk bederven en verkoop van dieren, wanneer de schuldenaar weigert ze onder zijn hoede te nemen).

Bericht van de openbare verkoop

1. De gerechtsdeurwaarder kondigt de openbare verkoop aan in een bericht, waarin hij vermeldt:

 • de plaats en locatie waar de openbare verkoop wordt gehouden,
 • de roerende goederen die het voorwerp uitmaken van de openbare verkoop, met aanduiding van de soort en de raming van hun individuele waarde,
 • de plaats en uren van bezichtiging van de roerende goederen.

2. Wanneer een groot aantal roerende goederen openbaar te koop wordt aangeboden, kan in de aankondiging de soort en de geschatte waarde van het gehele lot worden vermeld, naast de soort en de geraamde waarde van de voorwerpen met de grootste waarde.

Aanplakking van het bericht van openbare verkoop en overhandiging van het bericht aan partijen

De aankondiging van de openbare verkoop gebeurt op het ogenblik van de overhandiging van het bericht aan partijen en aan de bewaarnemer van de in beslag genomen roerende goederen en de aanplakking van het bericht in de gebouwen van de bevoegde districtsrechtbank. Het bericht moet aangeplakt blijven tot op de dag van de openbare verkoop. De gerechtsdeurwaarder is gehouden de dag en plaats van de openbare verkoop uiterlijk drie dagen voor de verkoop ter kennis te brengen van de schuldenaar. Deze kennisgeving wordt aan de schuldenaar overhandigd voor de opening van de openbare verkoop:

 • 1) wanneer roerende goederen die gemakkelijk bederven het voorwerp zijn van de openbare verkoop of wanneer de bewaarneming of het behoud van de goederen te grote kosten met zich zou meebrengen of
 • 2) wanneer dieren in beslag werden genomen en de schuldenaar weigert ze onder zijn hoede te nemen.
Verspreiding van informatie betreffende de openbare verkoop

Teneinde de openbaarmaking van de openbare verkoop te verzekeren beveelt de gerechtsdeurwaarder de gewone mededeling van het bericht op de in de betrokken gemeente gebruikelijke wijze.

Aankondiging van de openbare verkoop in de pers

Wanneer de waarde van de roerende goederen opgenomen in éénzelfde aankondiging van openbare verkoop op een waarde hoger dan vijftienduizend zloty geraamd is, kan de gerechtsdeurwaarder de aankondiging eveneens publiceren in een dagblad gelezen in de betrokken gemeente of het bekend maken aan het publiek door middel van andere publieke informatiekanalen.

Personen niet toegelaten deel te nemen aan de openbare verkoop

Kunnen niet deelnemen aan de openbare verkoop:

 • 1. de schuldenaar
 • 2. de gerechtsdeurwaarder
 • 3. de respectievelijke echtgenoten van de schuldenaar en de gerechtsdeurwaarder
 • 4. de kinderen van de gerechtsdeurwaarder
 • 5. het personeel van de verkoopwinkel waar de openbare verkoop wordt gehouden
 • 6. personen aanwezig tijdens de verkoop om administratieve redenen
Tijdschema van de openbare verkoop

De openbare verkoop begint niet later dan ten hoogste twee uur na het uur vermeld op de aankondiging.

Verloop van de openbare verkoop

Voor de opening van de openbare verkoop, kondigt de gerechtsdeurwaarder aan de aanwezige personen aan dat het voorwerp openbaar te koop gesteld zal toekomen aan de bieder die er de hoogste prijs voor biedt. De gerechtsdeurwaarder geeft eveneens aanwijzingen betreffende de betaling van de verkoopprijs en de belasting op de overdracht van vermogensrechten evenals aanwijzingen over de inhoud van artikel 872 van het WBR (de principes betreffende de betaling van de aankoopprijs en de gevolgen van niet-betaling).

Tentoonstelling van de openbaar te koop aangeboden roerende goederen

De gerechtsdeurwaarder is gehouden aan de aanwezige personen de mogelijkheid te bieden de openbaar te koop aangeboden roerende goederen te bezichtigen.

Bodemprijs voor de eerste en de tweede openbare verkoop

De biedingen starten met de aankondiging van de prijszetting bepaald door artikel 867 § 2 WBR. De bodemprijs bij een eerste openbare verkoop bedraagt drie vierden van de geraamde waarde. Indien de in beslag genomen roerende goederen niet worden verkocht bij een eerste openbare verkoop, kunnen ze het voorwerp uitmaken van een tweede openbare verkoop. De bodemprijs bij een tweede openbare verkoop bedraagt de helft van de geraamde waarde. Deze prijs is de minimumprijs, waaraan het roerend goed kan worden verkocht bij de openbare verkoop.

De bieders

De aanwezigheid van slechts één bieder volstaat opdat de openbare verkoop doorgaat.

Principe van mondelingen biedingen

De openbare verkoop geschiedt mondeling.

Volgorde van verkoop van de in beslag genomen roerende goederen

De gerechtsdeurwaarder stelt de verschillende roerende goederen of groepen van roerende goederen bestaande uit roerende goederen van dezelfde soort achtereenvolgens te koop, met aanduiding van de geraamde waarde van het roerend goed en de bodemprijs. De schuldenaar kan eisen dat de goederen te koop worden gesteld in de volgorde die hij bepaald heeft.

Oproep tot bieden

De gerechtsdeurwaarder roept op tot bieden door drie maal de laatst geboden prijs af te roepen tezamen met de vraag: "wie biedt meer?". De gerechtsdeurwaarder stelt de afwezigheid van hoger bod vast door aan te kondigen: "niemand".

Hoger bod

De geboden prijs houdt op een aankoopverplichting in te houden zodra een andere bieder een hogere prijs biedt.

Gefaalde openbare verkoop

Indien, na de prijsstelling, niemand zelfs de bodemprijs biedt, stelt de gerechtsdeurwaarder in het proces-verbaal van openbare verkoop vast dat de openbare verkoop gefaald heeft.

Onderbreking van de openbare verkoop

Wanneer het bedrag verkregen dankzij de verkoop van een deel van de in beslag genomen roerende goederen volstaat om de ten uitvoer gelegde schulden en de kosten van uitvoering te voldoen, onderbreekt de gerechtsdeurwaarder de openbare verkoop en stelt de opheffing van het beslag vast voor de overige roerende goederen.

Ontvangen van de betaling bij de verwerver

Indien de verwerver van het roerend goed de verkoopprijs niet tijdig voldoet, legt de gerechtsdeurwaarder een verzoekschrift neer bij de rechtbank teneinde een vonnis ter uitvoering van de schuldvordering van de verwerver, zoals bepaald in artikel 872 WBR, te verkrijgen.

Overhandiging van het roerend goed aan de verwerver; opmaken van een ontvangstbewijs

Bij de overhandiging van het roerend goed aan de verwerver, maakt deze laatste een ontvangstbewijs op dat de gerechtsdeurwaarder in ontvangst neemt en bij het dossier voegt.

Teruggave van de roerende goederen aan de schuldenaar

Indien de in beslag genomen roerende goederen niet werden verkocht en de schuldeiser ze zich niet heeft toegeëigend, geeft de gerechtsdeurwaarder ze terug aan de schuldenaar. De gerechtsdeurwaarder nodigt de schuldenaar uit de in beslag genomen roerende goederen terug te nemen binnen een termijn van veertien dagen, aan de voorwaarden voorzien door de artikelen betreffende de opruiming van niet afgehaalde in bewaring genomen en niet terug genomen goederen.

Toewijzing, betwisting van de toewijzing

De gerechtsdeurwaarder wijst het goed toe aan de persoon die er de hoogste prijs voor biedt, indien na een driedubbele oproeping tot bieden niemand beter geboden heeft. De verkoop aan de verwerver is afgesloten op het ogenblik van de toewijzing. Vanaf dit ogenblik, komen de vruchten van het goed hem toe.

De gerechtsdeurwaarder schrijft de toewijzing in in het proces-verbaal van de openbare verkoop, met vermelding van de naam, voornaam en woonplaats van de verwerver.

De schuldeiser en de schuldenaar kunnen de toewijzing betwisten in geval van schending van bepalingen betreffende:

 • 1. het openbaar karakter van de openbare verkoop;
 • 2. de reserveprijs van het roerend goed;
 • 3. De uitsluiting van bepaalde personen van deelname aan de openbare verkoop.

De betwisting moet worden ingeschreven in het proces-verbaal van openbare verkoop. Mag niet worden betwist de toewijzing van een roerend goed dat snel bederft. Er kan beroep tegen de beslissing van de rechtbank worden ingediend. Indien, binnen een termijn van twee weken, de betwisting niet beslecht is, kan de verwerver in de daaropvolgende week, afzien van de verwerving van het goed en de betaalde som terugkrijgen. Wanneer de verwerver beroep doet op dit recht of wanneer de rechtbank de toewijzing vernietigt, wordt de openbare verkoop als gefaald beschouwd. Nadat de toewijzing gezag van gewijsde heeft gekregen en na betaling van de totale prijs, wordt de verwerver eigenaar van het verworven goed. Wanneer de rechtbank de toewijzing ongeldig verklaart, moet de betaalde prijs worden terugbetaald.

Betaling van de verkoopprijs

De verwerver is gehouden de verkoopprijs onmiddellijk na de toewijzing te betalen. Echter, wanneer de prijs vijfhonderd zloty overschrijdt, beperkt de verplichting van de verwerver zich tot het onmiddellijk storten van één vijfde van de prijs, evenwel niet minder dan vijfhonderd zloty, terwijl de rest van de prijs moet worden geregeld ten laatste op de middag van de dag volgend op de dag van de verkoop. De verwerver, die de prijs niet geheel of gedeeltelijk betaalt binnen de gestelde termijnen verliest zijn rechten voortvloeiend uit de toewijzing. Indien de verwerver de te betalen som niet regelt onmiddellijk na de toewijzing, stelt de gerechtsdeurwaarder dezelfde goederen zo snel mogelijk opnieuw te koop, te beginnen bij de bodemprijs terwijl de in gebreke blijvende verwerver het recht verliest deel te nemen aan de openbare verkoop. In geval van niet-betaling van het saldo van de prijs de dag volgend op de dag van de openbare verkoop, wordt een tweede openbare verkoop georganiseerd, aan dezelfde voorwaarden als de eerste. De gerechtsdeurwaarder vordert bij de verwerver die de prijs of een deel van de prijs niet betaald heeft, een bedrag in dat overeenkomt met een tiende van de verkoopprijs, waarvan de som betaald door de verwerver wordt afgetrokken. De kosten verbonden aan de openbare verkoop worden gedekt met de som ingevorderd bij de verwerver. Het overschot moet worden gestort op de depositorekening van de rechtbank ten voordele van de Schatkist. Het is de rechtbank die de betaling van de prijs door de verwerver beveelt. Er kan beroep worden ingediend tegen de beslissing van de rechtbank.

Tweede openbare verkoop van de roerende goederen, toe-eigening van de roerende goederen

Indien de eerste openbare verkoop faalt, kan de schuldeiser, binnen een termijn van twee weken vanaf de ontvangst van de kennisgeving van de gerechtsdeurwaarder, eisen:

 • 1. de vastlegging van een datum van een tweede openbare verkoop, of
 • 2. de toe-eigening van alle te koop aangeboden roerende goederen ofwel van bepaalde ervan aan een prijs die niet lager mag zijn dan de bodemprijs. Wanneer het uitvoerend beslag ten voordele van verschillende schuldeisers wordt uitgevoerd, kan diegene onder hen die de hoogste prijs biedt zich de roerende goederen bij voorrang toe-eigenen. In geval van gelijk bod, aan diegene op wiens vraag het beslag met verkoop plaats vindt. Er wordt slechts rekening gehouden met de verklaring tot toe-eigening wanneer de schuldeiser, na zijn verklaring, de totale prijs van het roerend goed betaalt. De eigendom van het roerend goed gaat over op de schuldeiser op het ogenblik dat hij ervan wordt ingelicht dat het roerend goed hem is toegewezen. Indien onder de schuldeisers sommigen een openbare verkoop vragen en anderen de toe-eigening, wordt een tweede openbare verkoop georganiseerd.

Als de tweede openbare verkoop faalt, heeft de schuldeiser eveneens het recht, binnen een termijn van twee weken vanaf de ontvangst van de kennisgeving van de gerechtsdeurwaarder, zich de roerende goederen toe te eigenen aan een prijs die niet lager mag zijn dan de bodemprijs.

Toerekening van de schuldvordering op de verkoopprijs

Wanneer de verwerver de enige schuldeiser aan de basis van het beslag met verkoop is of indien de verkoopprijs volstaat om alle schuldeisers te voldoen en de uitvoeringskosten te dekken, kan de verwerver de uitgevoerde schuldvordering toerekenen op de verkoopprijs.

Sluiting van de procedure van beslag met verkoop voor de niet verkochte roerende goederen

De gerechtsdeurwaarder sluit de procedure voor de niet verkochte roerende goederen:

 • 1. na de eerste openbare verkoop - indien de schuldeiser niet binnen de twee weken volgend op de ontvangst van de kennisgeving van de gerechtsdeurwaarder een aanvraag tot het organiseren van een tweede openbare verkoop of een verklaring tot toe-eigening van de roerende goederen indient;
 • 2. na de tweede openbare verkoop - indien de schuldeiser niet binnen de twee weken volgend op de ontvangst van de kennisgeving van de gerechtsdeurwaarder een verklaring tot toe-eigening van de roerende goederen voorlegt.

Indien de schuldeiser geen beroep doet op het recht zich de roerende goederen toe te eigenen, sluit de gerechtsdeurwaarder de procedure betreffende de niet verkochte goederen of de goederen die de schuldeiser zich niet heeft toegeëigend.

14. Ontvangst van de roerende goederen door de verwerver

Indien de schuldenaar of de bewaarnemer weigert het goed aan de verwerver te bezorgen, ontneemt de gerechtsdeurwaarder, op verzoek van de verwerver, het goed aan de schuldenaar en bezorgt het aan de verwerver in overeenstemming met artikel 1041 WBR. Deze stap vereist een verzoek van de verwerver. De overhandiging van de goederen gebeurt binnen het kader van de lopende procedure. Het is niet vereist er een uitvoerbare titel voor te bekomen.

15. Gevolgen van de verwerving van de goederen

Wie het goed verwerft in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 844-849 WBR wordt er onbelaste eigenaar van en is gehouden het onmiddellijk in ontvangst te nemen.

De verwerving heeft het karakter van een eerste verwerving. De vorige eigenaar verliest zijn eigendomsrecht.

De verwerver verkrijgt het recht van eigendom vrij van lasten.

De verwerver kan geen enkele vrijwaring voor gebreken van het verworven goed doen gelden.

Geen enkel bezwaar betreffende de geldigheid van de verwerving mag worden ingeroepen tegen de verwerver.